DE KALENDER 

Dit is het dialoogvenster op de kalender, gedrukt in 1991 

Naar Index

Hoofdstuk 1 

DE FOUT VAN DE KALENDER VAN DE MENS 

1. De mens is niet alleen een gewoontedier, maar goed of kwaad, goed of fout, hij groeit op zijn gemak met datgene wat hem voortdurend tegenkomt. En dus heb ik het over dit slecht verwekte beest dat de wereld "hun kalender" noemt, een heidens brouwsel van gejongleerde dagen, dat in feite lijkt op scheurbuik, een ziekte die in hen groeide bij gebrek aan goed inzicht. 

2. De vele heidenen geven misschien niet veel om morele of religieuze feesten, of ze nu goed worden gehouden of niet, maar zelfs zij hebben last van de jaarlijkse verandering in de doordeweekse dagen van hun feestdagen. Evenmin verbaast het mij als de velen die zich bij de naam van Christus noemen, durven te vragen: "

3. Wat is er mis met de dagen waarop we de feesten van de Heer houden?" 3. Heidenen zowel als IsraŽlieten hebben de gewoonte om hun sabbatten elk jaar naar een andere dag van de week te veranderen. De christenen (zoals ze zichzelf trots noemen) stellen zich voor dat ze hun sabbat houden op de eerste dag van de week, terwijl ze in feite van jaar tot jaar elke dag van de week passeren. 

4. En hoewel de IsraŽlieten beter zouden moeten weten, gebruiken ze elke geschikte dag van de week waarop de heidense kalender hen plaatst als hun zevende dag. En dus kennen noch Joden noch heidenen in dit opzicht goed van kwaad, en tot op de dag van vandaag ontbreekt het hen aan de wijsheid om zichzelf te corrigeren. 

5. Maar wat nog erger is, dit irrationele gedrag van mensen, om op onreine dagen heilige feesten te vieren, schijnt hen weinig te storen, want het is tenslotte alleen aan God en Zijn eer dat deze feesten worden gehandhaafd, en waarom zouden dat stoort ons? 

6. Als hetzelfde echter voor ons zou gelden, bijvoorbeeld als het festival van 4 juli op de 6e dag van die maand zou worden gehouden, zou dat natuurlijk een nee-nee zijn. Je kunt deze dingen niet zomaar veranderen, want de 6e kan gewoon niet het festival van de 4e zijn. Of wie zou op zijn verjaardag niet het gevoel hebben dat er iets niet klopt als het op een andere dag gevierd zou worden?

7. Als ik u daarom egocentrisch verklaar, zal ik niet te ver gaan. Maar meer dan dat, zal ik je dwaas en zelfvernietigend noemen als je de verzoeken en bevelen van je Schepper zo lichtvaardig beschouwt. Want kijk gewoon omhoog in de nachtelijke hemel naar al die wonderbaarlijke schepping, die tot stand is gekomen door niets anders dan de kracht van Zijn woord alleen. 

8. En zie jezelf als niets meer dan een worm, zou je Hem durven uitdagen die zo onvoorstelbaar machtig is en die gerechtigheid eist als beloning van Zijn toorn van ieder van ons? 

9. Ik zou u dus zeker de kalender moeten leren, de jaren in hun voortgang zoals Hij die voor ons heeft ingesteld. 

 

DE KALENDER RUSTDE IN DE BEWEGINGEN VAN DE AARDE 

10. De Heer schiep de zon en de aarde om door de zon te worden bewogen, en Hij gaf de aarde een bepaalde rotatiesnelheid en een bepaalde snelheid in haar baan om de aarde, evenals een bepaalde precessie waarmee de dagen , jaren, weken en seizoenen worden geformuleerd. 

11. En Hij maakte ze met zo'n precisie dat binnen hen alle dagen van het jaar stipt zouden komen, inclusief alles waarmee rekening moet worden gehouden, zowel dagen als feesten. 

12. Want de alwijze Heer besloot om iets nieuws te creŽren, om iets te creŽren dat tijd wordt genoemd in de bewegingen van de aarde om te bestaan ​​gedurende de korte tijdspanne waarin het hele mensenras geboren zou worden. 

13. De kalender werd daarom, evenals de tijd, gevormd in de bewegingen van ons tijdelijke huis, zodat we hetzelfde zouden kunnen verklaren en ons leven dienovereenkomstig zouden kunnen rekenen, zodat we ons einde vanaf ons begin en dat wat van no time in all time, vergelijkbaar met wat van de tijd is en bijgevolg sterfelijk.

14. Want dus zou ik een zin kunnen verzinnen: tijd bestaat alleen voor een verschil, en voor een verschil zijn we getimed. Als. Daarom maken we in deze tijd geen verschil, de tijd zonder tijd zal ons dat verschil met pijn en spijt doordringen. 

15. Aangezien de Heer mij nu waardig achtte om mij met zijn Geest te bezielen, en mij leerde hoe Hij zijn werelden maakte, en mij inzicht gaf in de fundamenten van zijn schepping, kan ik u allebei de voortgang van het jaar bijbrengen toen Hij die instructies met zijn dienaar Henoch voor alle volgende generaties. 

16. En hoe die vooruitgang gelijktijdig is met wat wij de wetenschappelijke grondbeginselen noemen, waardoor Hij ervoor zorgde dat ze stipt tot stand kwamen, wat dan als volgt is: 

17. De aarde wordt aangedreven door de zon, waardoor er drie bewegingen tegelijkertijd plaatsvinden: (a) de baan van de aarde eenmaal per jaar rond de zon; b) de rotatie ervan in stappen van vierentwintig uur; 

18. (c) Een precessiebeweging waarbij de veranderingen in seizoenen tot stand komen, en die ook de seizoenen markeert in vier stappen, namelijk in de enkele cirkel van zijn aard van acht, zodat niet in "ťťn", maar in het wezen van "twee "iedereen kan heel zijn. 

(De afbeeldingen met de maanden Tammuz, Tishri en Shebat dienen om het bovenstaande te illustreren.) 

19. De zon drijft vervolgens de aarde voort met een reeks cycli, waarbij elke rotatie van de aarde een cyclus is, wat een beweging is in de vorm van een acht. Dit, in een jaarlijkse progressie, is door een reeks van 366 cycli, die met een andere factor wordt teruggebracht tot ongeveer 3/4 van een cyclus. 

20. Binnen die periode maakt de aarde dus ťťn volledige precessie-omwenteling, wat neerkomt op vier volledige seizoenen als ťťn volledig jaar, aangezien een jaar bestaat uit vier volledige seizoenen in plaats van ťťn omwenteling in een baan.

21. De draai van de baan rond de zon is dan bijna hetzelfde als vier volledige seizoenen, het fractionele verschil (volgens wetenschappers) is 1 / 26.000. Dit betekent dat de aarde in 26.000 jaar een min of meer omwenteling van zijn baan maakt ten opzichte van zijn processies, die elk vier seizoenen (1 jaar) beslaan. 

 

DE DAGEN VAN HET JAAR GELDEN OP 360

22. Binnen die reeks cycli (waarbij elke cyclus een dag is, een volledige rotatie van west naar oost van de aarde), gaf de Heer ons 360 dagen om voor ons leven te tellen. Want de Heer, de allerhoogste, is barmhartig. 

23. Hij heeft de mens niet geschapen dat zij als slaven zouden zijn, noch dat de mens de dagen, noch de uren, noch hun arbeid zou dienen, maar dat zij hem zouden dienen tot zijn genoegen en welzijn. 

24. Daarom benoemde de Heer 360 dagen voor de mens om in elk jaar te tellen. En Hij verdeelde ze in de periode waarin de mens geboren zou worden, in de tijdsduur dat de mens zijn heerschappij op aarde zou hebben, namelijk in twaalf perioden die "maanden" worden genoemd. Elke maand heeft dus 30 dagen, niet meer en niet minder. 

25. Als u nu mijn opleiding van de Heer, de Allerhoogste, wilt verifiŽren, zult u zien dat Mozes de maanden ook als elk 30 dagen telde. Voor "waar dan ook" en "wanneer" de ware kalender bekend was, werden de dagen van het jaar gerekend op 360, twaalf maanden op dertig dagen elk, samen met de afrekening die er ook bij hoort. 

26. Ik kan me niet vergissen in deze dingen, aangezien ze eenvoudigweg een kwestie zijn van de Schrift, van Mozes ja, en ook van de Schrift door Henoch (Boek der Luminaries) waarin hij nauwkeurig het hele jaar samen met de dagen omschrijft. van afrekening. 

 

Hoofdstuk 2 

HET JAAR IN ZIJN RECKONING 

1. Begrijp daarom het verschil tussen wat wordt verantwoord en wat er wordt gerekend. Iets dat we '' verantwoorden '', plaatsen we in getallen, terwijl we met iets 'rekening moeten houden' is het 'in afrekening' houden, wat, hoewel het wordt opgeteld, niet hetzelfde is als het in de boekhouding plaatsen. 2. Bijgevolg is er een belangrijk verschil tussen "afrekening" en "boekhouding".

3. Van de 364 dagen in het jaar die dan worden opgeteld, worden er 360 geteld, terwijl de vier overgebleven nooit worden meegerekend, maar er niettemin rekening mee wordt gehouden, zodat bekend kan zijn dat het hele jaar 364 dagen is. 

4. Deze vier dagen (MK, HK, ML, NL) hebben geen nummer, aangezien het geen dagen van de boekhouding zijn, maar ze vallen op een specifieke dag van de week waarin en waardoor ze worden gerekend als dagen van het jaar. Deze dagen zijn de hoofden van de vier seizoenen. 

5. Het zijn de dagen waarin de leiders (de belangrijkste engelen) binnenkomen om hun respectievelijke seizoen te leiden. Want zoals Henoch het definieert, gaat de zon door zes poorten, gelegen aan het oosten en westen, opkomend en ondergaand. 

6. Want net zoals we de aarde verdelen in lengte- en breedtegraad om de locatie te markeren waar men zich zou kunnen bevinden, zo wordt het passeren van de zon gemarkeerd door 'poorten', waarbij elke poort in wezen een acht is van de krachten waarmee de De aarde wordt verplaatst. (De verschillende posities worden grafisch geÔllustreerd met de maanden.) 

7. In acht hiervan (de eerste twee maanden van elk seizoen) zijn er 30 cycli, terwijl in de overige vier de zon de leiders dient door een extra passage te maken over en voorbij de 30. Wanneer daarom de dagen ( of het fietsen) van de maand Adar (maart) zijn voltooid komt de engel Malki'el op die extra dag binnen om de leiding te nemen. 

8. Zijn komst markeert dan het begin (of de eerste) van het jaar, welke dag door geen enkel nummer wordt genoemd, behalve dat er naar wordt verwezen als het begin, of de "eerste van". Om uwentwil heb ik het echter genoemd bij de naam van hem wiens dag van aankomst het is. 

9. Malki'el wordt dus aangeduid met zijn initialen MK, en evenzo met de andere drie leiders van de seizoenen. Andere recorders vatten deze dagen onder woorden en zeiden "de dagen van herinnering", of de "vastgestelde tijden in de vier delen van het jaar". 

10. Deze vier dagen in het jaar zullen dus altijd uitkomen op en terugkeren naar de vijfde dag van de week, een dag die bekend staat als donderdag. En het zijn dagen van festival. Jacob vierde deze dagen door zijn vader en moeder te bezoeken en hen van levensonderhoud te voorzien (zijn tweelingbroer Esau had hen van hun bezittingen beroofd). 

11. De eerste hiervan, de dag van het nieuwe jaar. is een festival dat door de Heer is ingesteld in een tijd voordat Adam werd gevormd. De engelen vierden het, zelfs toen de sabbat werd ingesteld en gevierd in de hemel voordat de eerste mens werd gevormd.

12. Toen stelde Noach, ter herinnering aan zijn verlossing van de vernietiging van de zondvloed, de drie resterende dagen van het feest in, zodat zijn generaties na hem zich het oordeel zouden kunnen herinneren, en eraan herinnerd worden dat er nog een oordeel voor hen zal komen als goed. 

13. En deze vier dagen waren speciaal, want op de eerste van de eerste maand (MK) werd Noach verteld de ark te maken, en ook op die dag droogde het land op. En op de eerste van de vierde maand (HK) waren de monden van de afgrond gesloten. 

14. En op de eerste van de zevende maand (ML) werden de monden van de afgrond geopend om het water erin te laten stromen. En op de eerste van de tiende maand (NL) verschenen de koppen van de bergen, waar Noach zich verheugde. 

15. En zo heb je de 364 dagen van het jaar, waarvan er 360 zijn opgetekend, waarvan er vier worden berekend. 

 

DE LEIDERS VAN DE SEIZOENEN 

16. Maar nu zal ik u verder informeren over deze leiders. Want deze geŽerde leiders van vele duizenden engelen zijn verantwoordelijk voor alles wat er op aarde zal gebeuren, elk in hun respectievelijke dagen. 

17. En zij bevelen ondergeschikten, aanvoerders en vele anderen onder hun bevelen, waarbij geen enkele regendruppel te veel of te kort op de aarde valt volgens de wil van de Heer. 

18. Deze engelen vergeven de mensen hun zonden en hun onthoudingen niet, maar wanneer het hun opdracht is om een ​​baan van vernietiging te maken, zoals door middel van een tornado, zullen ze niemand beschermen behalve op specifiek bevel van de Heer, noch bij elke aardbeving die in hun volgorde kan zijn, zullen ze selectief zijn wie zal leven of sterven.

19. Want deze dienaren van de Allerhoogste zijn niet als mensen; zij - in tegenstelling tot de mensenwereld - kennen en vrezen hun Schepper, en voeren zonder aarzeling of vertraging elke opdracht uit die hun wordt gegeven, of het nu voor goed of kwaad is. 

20. De namen van deze vier leiders zijn zoals Henoch ze heeft gegeven: Malki'el, Hela'emmemelek, Maly'ul en Nar'el. Ze houden elk in hun tijd, hun seizoen toezicht op en regeren de hoge functionarissen van de maanden, en de kapiteins die de leiding hebben over duizenden andere geesten, elk verantwoordelijk voor zijn dag, waarvan het totaal 360 is voor het jaar. 

21. Want de Almachtige Heer schiep mensen zonder getal, maar nog meer engelen zonder getal, en Hij gaf een ieder zijn plaats, plicht en orde in de grote orde waarin Hij de hemelen en de aarde vormde. 

22. Om de mensen daarom in al hun behoeften te dienen (evenals de engelen zelf in hun eigen aard), plaatste Hij een grote menigte voor het ras gevormd uit stof, en Hij beval hen zich niet te openbaren, niet hun gedaante te tonen, noch om zichtbaar te worden voor de ogen van mensen, in die mate dat de neiging van mensen op de proef zou kunnen worden gesteld. 

23. Want terwijl de lucht om ons heen letterlijk gevuld is met wezens (geesten), zoals de sterren aan de nachtelijke hemel, kent de mens dit allemaal niet. 

24. Want net zoals hij de wind die niettemin over zijn aangezicht trekt niet kan aanschouwen, zo kunnen zijn ogen evenmin die grote menigte aanschouwen die naar hem kijkt en hem dient in zijn behoeften, die hij in zijn eigen ogen voorstelt om uit zijn eigen bestwil te verzamelen. sluw. 

25. Of zelfs zo dwaas als uit zichzelf te zijn gekomen, alsof deze slechts zijn geŽvolueerd, wat in elke betekenis van het woord het meest onwetende woord moet zijn dat ooit door mensen is uitgevonden. 

 

HET BELANG VAN AANDACHT 

26. Sta mij toe nu ook iets praktischs aan u te onthullen, want terwijl er onder u zijn die zullen vragen: "Maar wie is Henoch, dat wij aandacht aan hem zouden moeten schenken? Want wij hebben Mozes, en Christus Jezus, die dat niet deden? leer ons dat. " 

27. Maar hierin dwaalt u, want Mozes leerde het zo, en ook de Heer Jezus, die eerst Henoch, daarna Noach en Abraham en Mozes onderwees, en vandaag is Hij het die u dit leert, in plaats van ik. omdat Hij me leerde om opnieuw tot u te getuigen.

28. En wat Henoch betreft, hij heeft het verslag van alle daden van de mens opgetekend, en naar zijn getuigenis zult u geoordeeld worden op de grote dag des Heren. Als zijn verslag van uw daden en uw gedachten u op die dag niet goedkeurt, zult u een eeuwige dood sterven. 

29. Zowel hij als uw eigen record zullen tegen u getuigen. Negeer Henoch, de schrijver van de eerste Heilige Schrift, en je zou er beter aan hebben gedaan jezelf in de zee te verdrinken. 

30. Mozes kreeg de opdracht (JubileeŽn): "En u, Mozes, gebiedt de kinderen van IsraŽl dat zij het jaar in dit aantal, in 364 dagen, bewaken, en niemand zal de tijd van de dagen of feesten bederven, want elk van hen zal dat doen. aankomen volgens hun getuigenis, en geen dag voorbijgaan. " 

31. En: "Er zullen er zijn die de maan onderzoeken, die de tijden zullen bederven, aangezien ze van jaar tot jaar tien dagen vooruitgaat, en ze zullen alles door elkaar halen, de maanden, de sabbatten, de feesten en de jubilarissen verdraaien. 

32. Daarom gebied ik u en getuig ik u, opdat u van hen getuigenis kunt afleggen. ' 

 

Hoofdstuk 3 

DE DAGEN VAN EEUWIGHEID 

1. Maar nu zul je me komen vertellen dat de dagen van het jaar niet in 364 draaien. Maar je vergist je, want er zijn geen dagen meer om toe te voegen. 

2. Maar aan de andere kant, als je de seizoenen verknoeit door niet alles nauwkeurig te berekenen, en de seizoenen lopen achter, zul je opnieuw schuldig zijn. Hier laat het namelijk zien hoe de Heervereist begrip en ijver van u, en dat als u niet met al uw kracht voor die wijsheid werkt, u zult verliezen, en het verlies zal uw leven zijn. 

3. Want ook nu ik u ooit de kalender in de verordening van de Heer heb geopenbaard, zal uw excuus nog minder van belang zijn. 

4. En nu zal ik je vertellen dat er drie leiders zijn, drie grote engelen, groter in rang dan de eerder genoemde leiders, wier namen Adnar'ul, Lyasus'el en Elumtel zijn. 

5. En zij gaan binnen door de vijfde poort, en de hemellichten (zon, maan en sterren) verlenen hun dienst, wat betekent dat ze beweging uitvoeren met betrekking tot hen, en deze behoren tot de afrekening, waarmee rekening moet worden gehouden bij de afrekening. 

6. En weet je nu wat je moet doen? Zult u, op basis van deze informatie, ze goed rekenen? Ik zal niet verwachten dat je dat zult doen, want tot op de dag van vandaag hebben noch je leraren, noch je wijze mannen duizenden jaren de kalender gekend om zijn basis. 

7. Het antwoord is dan: dat deze hoofdleiders in hun hoedanigheid, en in hun komst door de verdeling in vier, bijdragen aan de afrekening in deze fundamentele waarden, elk door de verdeling ervan, waarvan het totaal dicht bij 1 komt. -1/4 passeren van de zon. 

8. In elk jaar is er daarom zoveel meer om rekening mee te houden, namelijk een volledige dag die elk jaar wordt gehouden, en een deeldag, die wordt opgeteld bij die van andere jaren die eens in de vier jaar worden gehouden (in de menselijke tong, een schrikkeljaar). 

9. En om te ontdekken wanneer deze dagen zullen worden gehouden, zien we dat deze leiders binnenkomen door de vijfde poort, die opklimt in Ivar (mei) en afdaalt in Ab (augustus). 

10. Dientengevolge komt de volledige jaarlijkse dag na de maand mei (Ivar), en vůůr juni (Sivan), die ik genoteerd heb met een cijfer "acht", als de "acht", om de eeuwigheid te herinneren en te herdenken. De vierjarige dag komt dan na augustus (Ab). 

11. Hoor me nu duidelijk en let op: want deze dagen vallen niet op een dag van de week, noch is er enige "boekhouding" of "afrekening" van hen, behalve als dagen buiten de kalender, als een tijd die niet wordt vermeld in de tijd, want ze herdenken de eeuwigheid, waarin geen rekening wordt gehouden met de tijd, noch zullen er dagen of weken te tellen zijn.

12. Als daarom de maandag van 30 mei is verstreken en de zon weer opkomt, laten we de zon die dag passeren zonder enige nummering, boekhouding of afrekening. Dan is de dag die volgt de dinsdag van 1 juni. En hetzelfde geldt voor de periode na augustus, die eens in de vier jaar komt. 

13. Deze bijzondere dagen, die niet op de kalender voorkomen, beschouw je als plechtige feestdagen. Want hierin kun je niet trouwen, noch een contract ondertekenen, want als je dat doet, zal er geen huwelijksakte of enige overeenkomst bestaan. 

14. Aangezien geboorte en overlijden echter niet in uw macht zijn, zal van een ieder die op een dergelijke dag is geboren, zijn of haar geboorte als de volgende dag worden geregistreerd, en wanneer iemand sterft, zal het overlijden op de dag ervoor worden geregistreerd . Dit is zo om de tijd van uw ellende in deze tijdelijke wereld te verkorten. 

15. Ik doe dit ook niet als een suggestie, maar ik herhaal het gebod, deze dagen binnen de kalender die voor jou is, anders zal er geen herinnering zijn, noch zal ik de volledige afrekening door jou bijhouden, noch daarom enige begrijpen waarom het op precies die manier was verordineerd. 

16. De eerste van de eerste maand van elk seizoen is dus altijd op dezelfde dag van de week. En elke dag van het jaar, inclusief elk festival, komt elk jaar op dezelfde dag terug, zonder om te schakelen en over te slaan. 

17. Op deze manier kan een dag die geheiligd is als heiliger dan andere, alleen gevierd worden op die dag die zo geheiligd is, en niet op enige andere dag die niet heilig is voor dat doel, zoals gebeurt in de "heidense kalender", die u hebt tot op de dag van vandaag vastgehouden, u opgedrongen in verzet tegen God. 

 

DE EERSTE VAN HET JAAR

18. Maar nu komt nog de vraag hoe ik aankwam op de eerste van het jaar, of de eerste dag van de eerste maand van het jaar, en dat ik op een vrijdag zou vallen. 

19. Het antwoord hierop is ook louter een vastgelegde kwestie, want zoals Henoch door de Heer via zijn aartsengel UriŽl werd geÔnstrueerd, dat eerst de zon twaalf passages mocht maken, en dat op de 13e dag, met de komst van de maan, zou die dag het hoofd zijn, of het begin van de maand, als de eerste van de maand. 

20. Bijgevolg verstrijken we eenvoudigweg twaalf dagen vanaf het begin, en stellen dienovereenkomstig de eerste van het jaar in. 

21. En dit kan gemakkelijk worden geverifieerd als de eerste van Nissan (april), om te beginnen; de toegang tot een cirkel kan maar op ťťn punt plaatsvinden. 

22. En aangezien de beweging vanaf dat punt in de oplopende modus is, naar de langste dag, die het bereikt in 91 dagen, en die dag aan het einde van de derde maand van het jaar is [waarvan we weten dat het de maand is van Sivan (juni)], we hoeven maar 91 dagen terug te tellen en er 12 te passeren vanaf de ingang, vanaf het begin van de tijd, de eerste dag van de week. 

23. Dit brengt ons dus bij de zesde dag, een vrijdag, van de tweede week in het begin der tijden, als de eerste dag van Nissan, de eerste dag van het jaar. 

24. Bijgevolg is de langste dag dan 19 juni, en de ingang van de engel Malki'el, op de donderdag voorafgaand aan de eerste vrijdag, aangezien de extra dag van binnenkomst, volgens de instructies van Henoch, aan het einde van de laatste dag komt. maand van elk seizoen. 

25. Vandaar dat de dagen van het jaar worden teruggebracht tot hun oorspronkelijke, vanaf het allereerste begin van de schepping. 

 

HET CIJFER VAN ACHT 

26. Misschien ben ik te ingewikkeld, of geef ik de informatie te weinig details door. Maar er is hier zoveel openbaring dat ik het niet allemaal in detail kan beschrijven. Bedenk echter dat er binnen een cirkel geen begin, geen einde of midden is, aangezien het een nooit eindigende boog is. 

27. En tenzij er iets unieks wordt gedaan, kan er geen begin of entree in deze cirkel zijn, noch dus enige geboorte of vermenigvuldiging. 

28. De Heer formuleerde daarom in Zijn grote kracht en wijsheid een halve golf formatie, die ik je illustreerde in de vorm en gelijkenis van een cirkel.

29. En zo schiep de Heer het unieke cijfer acht, dat naast deze niet-fysieke verwijzing ook in de grondbeginselen van het fysieke universum wordt aangetroffen, zoals de kracht en krachten van de natuur die naar voren worden gebracht en volgens datzelfde principe werken. 

30. Want de magnetische kracht van de aarde en van alle sterren en planeten is een acht. En de dagen in hun rotatie, scharnierend op de zon, tekenen elke dag een cijfer acht, wat een cyclus is, het einde van de ene leidt het koord aan het begin van de volgende. 

31. Het is ook door dit cijfer acht dat er twee gelijktijdige getijden op aarde zijn. Want net zoals de handvatten van een schaar in gesloten toestand de snijranden samendrukken, zo is het cijfer acht, wanneer de maan de ene kant van het cijfer acht verlengt om een vloed onder zich op aarde te veroorzaken, een tweede vloed gelijktijdig gemaakt aan de andere kant van de aarde, weg van de maan. 

32. Bovendien is ons eigen gewicht op aarde bij dit cijfer acht, evenals onze richting naar het centrum van het centrum. Want terwijl een middelpuntvliedende kracht, en ook de helling van de zwaartekracht, hun middelpunt vinden over de hele as van de aarde, heeft de acht van kracht, die eerst en vooral bekend staat als magnetisch, geen as, noch een lijn van middelpunt, maar een enkel middelpunt. van het midden, alle lijnen van de sferische richtingen die naar een enkel punt komen. 

33. Ik kan ervan worden beschuldigd dat ik voor de meesten te technisch ben, maar dan beschouw ik het als ieders plicht om wat moeite te doen om zichzelf te onderwijzen in wat de grondbeginselen zijn, waarmee en waarbinnen onze Schepper ons te leven heeft gegeven. 

34. Het ideaal dan in de schepping (waarvan ik u het principe heb laten zien door middel van een cirkel in de vorm van een acht) is het meest uniek, want hoewel de acht twee cirkels zijn, is hij niettemin enkelvoudig.

35. Dit geldt dan ook voor de mens, die ťťn entiteit is in twee personen, de mens en de vrouw. Als dusdanig verschaft de enkele cirkel geen toegangspunt, hoewel de acht wel een ingang toestaat, het middelpunt ervan. 

36. Aan de andere kant staat deze ingang, rustend in de tweevoudige natuur, zowel geboorte als vernieuwing toe, evenals vermenigvuldiging, want het ene is al twee geworden, en de twee zoeken van nature vermenigvuldiging, waarvan de reikwijdte eindeloos is. 

37. Hoe zal dan de tijd komen te vervallen, zo niet om het midden van de acht binnen te gaan? Of met welk doel zal deze tijd zijn, zo niet voor de achtste dag die erop volgt? Of nogmaals, hoe zullen de seizoenen tot stand komen, zo niet voorbij een cijfer acht? 

 

DE TIJD VAN TWAALF 

38. Welke geheimen zal ik u nu nog meer onthullen? Waarom moesten er bijvoorbeeld twaalf dagen verstrijken voordat de tijd op aarde zou ingaan? Of waarom werd er gezegd dat de maan na deze dagen zijn intrede zou doen? Misschien moet ik deze dingen niet onthullen, maar dan wil ik de wijzen begrip niet ontzeggen. 

39. Daarom moet ik je zeggen dat deze generatie, en ook je voorouders, in een mum van tijd in het duister hebben geleefd, aangezien je binnen deze twaalf dagen nog steeds overgaat. De maan moet nog zijn licht geven, wat waarheid, gerechtigheid, gerechtigheid en begrip betekent. 

40. Het is niet om de wereld te verlichten totdat de Zon van God de aarde zal verlichten op de zevende dag, dat is wanneer Christus Jezus de heersers zal onttronen en de naties zal straffen, en Zijn volk zal verzamelen, Hij zal zegenen die overblijven, en Zelf heersen over de aarde. 

41. Ik moet u zeggen dat, hoewel de Heer uw dagen telt, Hij uw overlijden niet meer dan een schaduw beschouwt. 

42. Dat uw dagen van zesduizend jaar geen snurken zijn dan twaalf voorbijgaan van de zon, twaalf korte perioden waarin de zon inderdaad op de aarde opkwam, maar geen licht wierp op de werken van mensen die in het donker waren, want zij verborgen hun daden, niet door hun werken in het licht van de zon te plaatsen. 

43. Daarom waren ze ook ongeschikt om op te nemen, om in de tijd te vervallen. Dientengevolge zal de herinnering eraan worden vergeten, want zondaars zullen voor altijd geen gedenkteken op aarde hebben. 

 

DE FESTIVALS VAN DE HEER

Hoofdstuk 4 

HET FESTIVAL VAN PASOVER 

1. Het is een kwestie van gezond verstand als iemand de dag van zijn geboorte viert op de dag waarop zijn geboorte wordt verteld. Zo is het ook met de viering van Pascha. Als IsraŽl zijn bevrijding uit de slavernij van Egypte wil vieren, moet het worden gevierd op die dag van het jaar waarin het paaslam werd gedood, door wiens bloed de IsraŽlieten werden beschermd tegen de wrekende engel. 

2. Of op dezelfde manier, wanneer die heidenen aan wiens deurpost het bloed van het Lam van God wordt gevonden, die dag willen herdenken waarop de wrekende engel hen passeerde, en laat die herdenking dan heilig zijn. 

3. Omdat u, op een dinsdag, zou verkondigen: "Heden heeft de Heer Zijn bloed voor ons vergoten, terwijl die dag in feite een vrijdag was, dat zal u niet alleen een dwaas maken, maar ook een leugenaar. 

4. Of als u een viering houdt, die u bij uw slechte kennis opvat als een heilige samenkomst, dat op deze 15e dag van de eerste maand het Paaslam voor u werd geofferd, terwijl het in feite de 17e is van wat u ten onrechte het derde of zevende maand, wat ben je dan? Zeker niet wijs, maar een persoon zonder kennis, zonder begrip. 

5. Op tal van plaatsen benadrukt de Heer specifiek: "Herinner je deze dag waarop je uit Egypte kwam, in de maand Abib (Nissan, april). Je zult deze dienst in deze maand houden. Je zult deze verordening houden op de voorgeschreven wijze. tijd van jaar tot jaar. 

6. En denk je nu, omdat de Heer zei: "Doe dit zo vaak als je doet ter nagedachtenis aan Mij", dat Hij bedoelde dat je het kunt doen wanneer je maar wilt, op elke gewenste dag?

7. Is de Heer iemand die zichzelf tegenspreekt? Of om te spreken tegen de verordening van zijn Vader die bij talloze gelegenheden duidelijk zegt: "Op de bestemde tijd" 

8. Zelfs de mens is niet zo dom om zijn verjaardag op een andere dag te vieren. Zult u dan minder aan de Heer denken? Kijk voor uw informatie naar wat de Vader van de hele schepping deed. 

9. Hij bracht Zijn Zoon, het Paschalam, om precies op de juiste dag, op de eerste dag van Pascha, gekruisigd te worden. Want op de 14e 's avonds begint het Pascha en op de 15e is het Pesachfeest. 

10. En het was op die dag, op het zesde uur, vůůr de avond, dat Hij, de Here, aan de boom werd gezet, en die dag was een vrijdag. 

11. Is het dan, zo vraag ik u, de manier van de Heer om Zijn kalender, die Hij Zelf geboden heeft, in de war te sturen, of bevestigde Hij hetzelfde niet liever in deze daden van Hem? 

12. Of denkt u nu dat de voorafschaduwing van het Paschalam voorbij is, terwijl de Heer Zelf de plaats van het vleeslam heeft ingenomen, dat het feest voorbij is? Integendeel, het feest is zelfs nog realistischer geworden, het Ware Lam gaf Zijn leven. 

13. En Hijzelf verliet het niet, maar bevestigde het in Zichzelf door te zeggen: "Dit is Mijn bloed en Mijn lichaam, laat niemand daarvan eten of drinken, omdat hij niet onwaardig is, anders eet en drinkt hij verdoemenis voor zichzelf." 

14. En ook: "Ik ben niet gekomen om de wet en de verordeningen van weleer af te schaffen, maar veeleer om ze te bevestigen of te vervullen." Hij versterkte daarom de verordening en wet van zijn Vader, die zei: 

15. "Deze dag zal voor u een herdenkingsdag zijn, en u zult het als een feest voor de Heer al uw geslachten vieren; u zult het voor eeuwig als een verordening in acht nemen." 

16. Mozes kreeg de opdracht te schrijven: 'In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand,' s avonds, is het Pascha voor de Heer, en op de vijftiende dag van dezelfde maand is het feest van ongezuurde broden voor de Heer. 

17. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult u een heilige samenkomst hebben, u zult geen arbeidsintensief werk doen, maar u moet zeven dagen een vuuroffer aan de Heer aanbieden; en op de zevende dag is een heilige samenkomst, u zult geen arbeidsintensief werk verrichten. "

18. Maar als wij (zowel Joden als heidenen) nu zijn vergeten hoe het jaar is samengesteld, wanneer we niet goed weten wanneer wat een dag van het jaar is, of wanneer, hoe kunt u dan het feest van de Heer vieren? in gerechtigheid en in vrede? 

19. Want als je in je onwetendheid je verjaardag viert twee dagen voor de ware dag, dan zal je uitspraak "Deze dag was de dag van mijn geboorte" een leugen zijn, en jij de leugenaar. En probeer niet God de schuld te geven, of onwetendheid de schuld te geven, want in uw eigen woorden hoorde ik u zeggen: 

20. "Onwetendheid over de wet is geen excuus." En daarmee bevestig je Salomo zoals hij zei: "Niemand kan God behagen, anders blijft hij met wijsheid." 

21. De 14e dag van de eerste maand is dus niet zomaar een willekeurige dag zoals het is met de heidense kalender, maar na de verordening van de Heer valt die dag op de 5e dag van de week. , op donderdag. De eerste dag van het Pascha is daarom op de vrijdag, die volgt op die donderdag. 

22. Die 15e is dan de eerste dag van het Pascha, en wordt beschouwd als een sabbat, en ook de laatste dag van het Pascha, de 21e, wordt als een sabbat gehouden. Op deze twee dagen hoeft er geen arbeidsintensief werk te worden verricht, waarop alle zakelijke aangelegenheden terzijde worden gelegd, zelfs niet over gesproken. 

23. In die eerste maand van het jaar zijn er daarom zeven sabbatten, die betrekking hebben op de kinderen van God, op IsraŽl en op de heidenen die met hen zijn verenigd. Want de sabbat is een rust en de feesten een vreugde, die niet voor de wereld waren ingesteld. 

24. En voor zover ze niet rusten, de wereld dat is, zullen ze de rust niet binnengaan. En voor zover ze zich niet met de eerstgeborene verheugden, zullen ze zich ook niet verheugen, maar rouwen en altijd rouwen. 

25. Niemand gaf hun namelijk toestemming om afgoden te aanbidden, noch om binnen te komen toen de deur voor hen werd geopend. Daarom moeten ze ook omkomen, omdat ze in hun trots God niet kenden.

26. En let op het voorschrift, dat ik bij die maand genoteerd heb. Beschouw dit, als een gedachte voor een offer, als wijsheid en juiste kennis wat de Heer van ons vraagt. Want als we niet eerst de juiste kennis hebben, hoe zullen onze werken dan na hen zijn? 

27. Hoe komen Henoch en ik dan overeen met de kalender zoals we die hebben gepresenteerd, met betrekking tot de gebeurtenissen waarin de Heer Zelf doorging? Want zeker, de Heer, die deze specifieke dagen had ingesteld, schonk Hij zichzelf dienovereenkomstig. 

28. De opstandige IsraŽlieten wilden Hem diezelfde dag, die vrijdag, toen Hij voor Pontius Pilatus stond, doden, omdat, zoals ze zeiden, de sabbat zou komen en het niet was toegestaan om op een sabbat te doden. Toch was die dag dezelfde als een sabbat, wat aantoont dat er zonder wijsheid geen begrip van de wet is. 

29. De Heer werd nu in feite gedood vůůr de sabbat, aangezien Hij de heersers van de duisternis kwam verrassen bij het begin van de vierde tot de vijfde dag, ongeveer het jaar 4000, ongeveer twee dagen of 2000 jaar vůůr de sabbat. , de zevende dag van de scheppingsweek. 

30. Het is dus duidelijk dat in de dagen dat Jezus op aarde wandelde, IsraŽl de dagen van de week en van de maanden op hun juiste koers hield. 

31. Dit kan als iets verbazingwekkends worden gezien, want niet lang na Mozes en Jozua begon het volk de verordeningen van de Heer te bederven, nadat het voorbij David en Salomo, en Hizkia en Josia had geleefd, in de ballingschap. 

32. En de Heer had gezegd dat ze al Zijn verordeningen zouden vergeten en zich geen enkele van Zijn instructies zouden herinneren, maar dat ze heidense regels en praktijken zouden volgen. 

33. Met het oog op deze dingen kan hun juiste volgorde van het jaar als een verrassing komen, vooral omdat rond die tijd de kalender onder de heidenen zo onoverzichtelijk was dat Julius Caesar een wijs man liet komen om het verloop van het jaar te corrigeren. 

34. Niet dat die Griek erg wijs was, waarvan het bewijs vandaag nog zichtbaar is op de puinhoop van het brouwsel dat nu zowel joden als heidenen een kalender noemen. 

35. Maar in plaats van het verbazingwekkend te noemen voor IsraŽl in die tijd om de dagen in hun juiste perspectief te hebben, laten we het noemen naar het ontwerp van God, en laat IsraŽl geŽerd worden in die genade van God.

36. En laten de heidenen beschaamd worden omdat ze niet naar IsraŽl zijn gegaan om de wijsheid te verkrijgen die nodig is voor hun kalender, dat ze in plaats daarvan naar een Griek gingen, die in de woorden van Paulus altijd bekend staan als leugenaars. 

37. Als iemand dan niet zowel gedoopt als besneden is, is hij niet overgegaan om het Pascha te vieren. Maar wie gedoopt is in zowel vuur als Geest, en ook besneden is van hart en oor, heeft reden om feest te vieren. 

38. Voorlopig zeg ik tegen de heidenen in de Geest van Christus Jezus met mij dat tenzij u besneden wordt zoals Jakob werd besneden, u, behalve wat u in de doop ontvangt, het Koninkrijk der hemelen niet zult binnengaan. 

39. Maar u, IsraŽl, ik ben uw rechter niet, maar dit zeg ik: of u nu besneden bent of niet, uw overblijfsel zal glorieus in het hart worden gesneden. En of u nu gedoopt bent of niet, uw overblijfsel zal worden gereinigd in Hem van wie werd gehoord dat hij God welgevallig was, in uw rivier de Jordaan.

 

 Hoofdstuk 5 

HET FEEST VAN SHABUOT 

1. Het feest van de eerste vrucht, en van de weken, is, zoals gezegd, tweevoudig van aard: een dankoffer bij het erkennen en afstaan van de eerste vruchten. 

2. En de herdenking van de eed van het verbond, van de belofte, dat binnen zeven weken (zoals in dagen) de belofte in vervulling zal gaan, of de eed zal worden afgelegd, of het verbond zal zijn vol huis. 

3. Wat betreft het begrip van de eerste vruchten, er valt veel te zeggen. Er zijn de eerstelingen van ons werk, van de opbrengst van de aarde, en er is de eerste vrucht van IsraŽl, twaalfduizend van elke stam.

4. En er is nog een andere betekenis waarom ik de woorden "erkennen" en "opgeven" uitsprak. Want deze eindeloze menigte van mensen moet eens de eerstelingen gaan erkennen die onder hen zijn genomen, en, dat het inderdaad eerstelingen zijn, de gezonde en vlekkeloze, uit de opbrengst gekozen als offergaven aan God, als Zijn zonen. 

5. En zij zullen deze van hun aantal en van hun gedachten moeten prijsgeven. 

6. Vanaf het moment dat de sikkel in het staande koren wordt gedaan, dat was toen Abels offer werd aanvaard en KaÔn Abel doodde, zal er zeven weken, zevenduizend jaar, een jubeljaar zijn. 

7. Een jubileum van jubilarissen voegt er dan altijd een toe aan zichzelf. Dus vanaf de ochtend na de sabbat tot de ochtend na de sabbat, vanaf het begin tot de achtste dag, zullen de eed, of de belofte, en het verbond zijn volledige en definitieve voltooiing hebben. 

8. Dit zijn de dingen die worden herdacht door dit festival, dat in wezen lijkt op de twee andere festivals. Daarom worden we driemaal per jaar aan ons erfgoed herinnerd, en hoe en waarom we door deze tijd reizen voor een tijd waarin er geen tijdrekening zal zijn. 

9. Zoals ik nu commentaar geef op het Wekenfeest, zal ik laten zien waar de Heer tot Mozes sprak over die dag van de eeuwigheid, over de "Acht" dag die niet wordt geteld of gerekend in de dagen van het jaar, en ook niet wordt genoemd. of vermeld zoals ik heb gedaan, wat noch Mozes noch Henoch deden. 

10. Maar ik heb mezelf schuldig gemaakt door dit te doen vanwege uw rekening, vanwege de zwakheid van de mensen, met de bedoeling dat u werkelijk zou erkennen en houden wat God behaagt. 

11. Staat er niet geschreven dat de Heer zegt dat wanneer iemand goed heeft geleerd en de wijsheid in de juiste mate heeft verworven om in aanmerking te komen als leraar, hij zowel oude als nieuwe dingen uit zijn vat met schatten zou voortbrengen? Welnu, ik doe precies dat, zowel oud als nieuw, en laat niet weg wat er tussenin gebeurt. 

12. Het Wekenfeest is een Feest van de Eerste Vruchten, een dankoffer voor de zegeningen die God heeft geschonken, om de eerste vruchten aan te bieden, het beste van het beste als beloning voor Gods dienstknechten die in Zijn tempel dienen. 

13. En dus zei de Heer (Deut: 16): "Vanaf de tijd dat je de sikkel voor het eerst in het staande koren legt", zeven weken daarna zal het wekenfeest zijn.

14. Deze woorden specificeren geen specifieke dag, behalve dat het niet erg goed kan beginnen voordat het eerste graan is geoogst. Die van de eerste maand van het jaar tot zeven weken later, komt tot de derde maand van het jaar. 

15. Wat samenvalt met wat Mozes geboden werd toen hij op de berg was: dat in deze maand het wekenfeest was, want het was de maand Sivan, de derde maand waarin de Heer tot hem sprak op de berg. 

16. De schoof moet daarom op de derde dag van het Pascha worden bewogen, zodat de viering op de zesde Sivan valt. Of, als het na Pesach wordt gedaan, moet het op de 24e van Nissan zijn, die dan het weekfeest op de 13e van Sivan plaatst. 

17. Uit de verslagen over de feesten van IsraŽl wordt mij verteld dat het op de zesde van Sivan is, zeven weken na het einde van het Pascha. Maar wie dat schreef, heeft duidelijk de lagere school nooit afgemaakt, want er zijn geen zeven weken tussen het Pascha en de zesde Sivan. 

18. Zoals toen de verordening van de Heer duidelijk stelt: "Van de ochtend na de sabbat tot de ochtend na de sabbat zeven weken later, 50 dagen", zo moet het zijn. Want zo zal het ook zijn, we zullen vieren en ons verheugen op de ochtend na de sabbat, dat wil zeggen op de achtste dag, de ochtend die komt na de zevende scheppingsdag. 

19. En u, o IsraŽl, en ik zullen beiden dat feest van de eed willen vieren op de ochtend na de sabbat, op de eeuwige dag nadat de zevenduizend zijn geŽindigd. 

20. Voor zover het de menigte betreft die zich de volgende morgen niet herinnert, die slechts zes dagen leven, om hun ellende te bestendigen, zonder rekening te houden met de rest, noch met de belofte van de volgende morgen, zullen zij dat niet ontvangen. rust, noch ervaar die belofte van de Acht dagen, de dag van eeuwige heerlijkheid.

21., we zouden nooit naar die glorieuze dag komen om de volgende ochtend aan te komen. En laten we nu in het bijzonder zien wat de Heer tegen Mozes zei om in de wet te schrijven (Lev: 23): 'En u zult tellen vanaf de ochtend na de sabbat, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer bracht. Zeven volle weken zullen dat zijn, vijftig dagen geteld tot de ochtend na de zevende sabbat. " 

22. Lees deze woorden nog eens en bereken dan hoeveel zeven keer zeven komt. Probeer het duizend keer, maar het antwoord zal altijd 49 zijn en nooit 50 dagen. 

23. En toch zei de Heer 50 dagen. En waarom zei de Heer dan 50 dagen, terwijl zeven weken maar 49 kunnen tellen? Want opnieuw, van een ochtend erna tot een ochtend erna, in week van zeven, kan het aantal ooit iets anders zijn dan een veelvoud van zeven? 

24. Er zijn sommigen die zeggen dat je zeven volle weken telt, en dan is de dag erna op de 50ste dag de viering. Maar dat is "niet" het gebod van God, noch door die misvatting van mensen zal iemand ooit de eeuwigheid beŽrven. 

25. Evenmin zal ik iemand excuseren voor die onwetendheid, aangezien "van de volgende morgen tot de volgende ochtend" veel te duidelijk is om als een fout te worden opgevat. 

26. Het antwoord is dan dit: in tegenstelling tot jullie die de kalender niet kennen, kent de Heer wel de kalender die Hij Zelf heeft ingesteld voor alle generaties van mensen, en in die kalender zijn er 50 dagen binnen die zeven weken. 

27. Voor elk jaar in de maand Ivar is er altijd die ene extra dag, die dag die ik voor jou de "Acht" dag noemde, de dag die de eeuwigheid markeert, die komt aan het einde van Ivar en vůůr Sivan. 

28. Daarom zei de Heer 50 dagen. Kijk eens hoe dit is: de Heer heeft zeven seizoenen (of dagen) van jaren bedoeld om de mens de eeuwigheid te brengen, en om die eeuwigheid onmiddellijk op de zeven te brengen (zoals de ochtend erna). 

29. Maar hoe zal een zeven bij zeven tot een volledig en compleet jubeljaar komen - dat altijd ťťn bij zichzelf optelt bij het aantal tot 50 - om vervolmaakt te worden tot de volgende ochtend, zo niet was de eeuwigheid er al in opgenomen?

30. Vergeef me als ik te ingewikkeld ben om dit geheim van de Heer naar de betekenis van het feest van Shabuoth te brengen. De Heer heeft mij zulke geheimen gemaakt alsof ze kinderspel waren, maar om ze onder woorden te brengen, verwondt mij als door een doorn in mijn zij, een doorn die de Heer daar heeft geplaatst, en met goede reden, dat ik net als Paulus zal wees niet al te opgetogen. 

31. Als het zo was geweest dat de dag van de eeuwigheid niet binnen de zeven weken zou worden ingeklemd 

32. Want nogmaals, als we naar de dag daarna gaan voor de viering, dan is dat hetzelfde als wachten tot onze dag van de eeuwigheid arriveert na de dag van de eeuwigheid, na de Acht dagen, om uit te kijken naar een dag "Negen". . 

33. En als deze dwaze mannen het op die manier wensen, zullen ze een zeer lange tijd hebben om te wachten, namelijk alle eeuwigheden, aangezien de Achtste dag, de volgende morgen, voor eeuwig is. 

34. En dus zie je hoe noodzakelijk de ware voortgang van dagen is. Want je kunt onmogelijk het feest van Shabuoth vieren behalve volgens deze kalender, die de Heer heeft ingesteld, want alleen hierdoor kun je de wil en het gebod van God vervullen om tot 50 dagen te komen als onderpand van het feest. 

35. Heeft de Heer niet alle dingen met mate gemaakt? En brengt Hij niet alle dingen in hun tijd en aantal? Evenmin beroert Hij ze totdat hun tijd en maat compleet zijn. 

36. De Heer zal geen enkele dag of minuut wachten om Zijn oordeel te brengen, noch iets van wat Hij heeft voorzegd. De Heer is nauwkeurig in alle dingen die Hij doet, maar de mensen weten het niet van de ene dag op de andere, want waar de ogen verblind zijn, gaat er geen licht door. 

37. Deze specifieke Acht dagen komt dus niet in een ander deel van het jaar, elk opeenvolgend jaar. Kortom, het Wekenfeest valt daarom in dat deel van het jaar, in deze maanden, in een periode die de maand Ivar verstrijkt. 

38. Mozes zegt dan in de Geest des Heren 50 om die dag toe te voegen die nooit in de dagen van het jaar wordt opgeteld of meegeteld, zodat ik hetzelfde aan u kan bewijzen.

39. Wie zal er daarom beweren dat de Heer die dag niet duidelijk heeft gespecificeerd die niet in de jaarrekening staat? Want nogmaals, hoe moest IsraŽl, of Mozes, 50 dagen in zeven weken tellen vanaf een ochtend na de sabbat tot weer een ochtend na een sabbat, zo niet voor die dag van de eeuwigheid? 

40. En is het daarom ook niet glashelder dat zelfs de kleine dingen van God de grote dingen van de mensen te schande maken? 

 

Hoofdstuk 6 

HET FEEST VAN LAARZEN 

1. Het Loofhuttenfeest herinnert ons eraan dat de Heer ervoor zorgde dat IsraŽl in laarzen (tenten) woonde, wat betekent dat de Heer zijn volk kwelde, dat ze niet rechtvaardig waren van zichzelf, maar gereinigd werden in Zijn genade, en dat voor hun zonden. de Heer hield hen niet onschuldig. 

2. Dit feest duurt ook zeven dagen, dat wil zeggen de zeven weken van de schepping, dat de ellende van het volk van God in een tijdsbestek van zevenduizend jaar zou plaatsvinden, waarvan zes arbeidsdagen, terwijl de zevende , de laatste duizend zullen een rustdag zijn, de glorieuze dag van de sabbat. 

3. Op de eerste dag van dit feest, de 15e van de zevende maand, gebood de Heer een dag als een sabbat, een dag waarop geen arbeidsintensief werk wordt gedaan, wat weer op een vrijdag valt, zoals het Pascha doet. 

4. Volg dan de gewone sabbat, en de eerste vijf dagen van de volgende week, als dagen van het festival, dat de zeven dagen op de 21e van Tishri afsluit. 

5. Maar nu komt er iets heel wonderbaarlijks, want Jacob voegde een dag toe aan het feest, dat hij "Toevoeging" noemde, wat de Acht dagen werd en was. En de Heer gebood Mozes om die dag aan het feest toe te voegen als een dag van een sabbat, een dag waarop geen arbeidsintensief werk mocht worden gedaan.

 6. De 22e dus, die een vrijdag is, is opnieuw een sabbat, waardoor het aantal sabbatten in die zevende maand op zeven komt, net als in de eerste maand. 

7. Maar eigenlijk is dit niet helemaal correct, want terwijl de Heer zeven weken riep voor zijn schepping, wat wordt weerspiegeld in het eerste festival in de eerste maand, schept Hij weer alles wat nieuw is in de achtste week, wat wordt weerspiegeld in dit derde festival. in de zevende maand.

8. Want terwijl de "Toevoeging" de Achtste dag is, die Jacob vroeg, dat hij mocht komen herinneren wat hij had gezien en gehoord, (zoals vragen om de eeuwigheid, tijd genoeg om alles te begrijpen), zouden er ook acht sabbatten moeten zijn, want de achtste dag is een eeuwige sabbat. 

9. En in feite zijn er in die maand acht sabbatten, namelijk de verzoendag, de dag waarop de broers zich tegen Jozef verzetten, de 10e dag van de maand, die valt op een dag na de sabbat, op de eerste dag. van de week die het feest heiligt. 

10. Ik sprak over de dag van "Toevoeging" als iets geweldigs, maar aan wie zal ik mezelf onthullen, of wie zal de betekenis vatten, zelfs als ik dat deed? Want Jakob is een koning, en nu sprekend in de taal der koningen, is de wereld van hem, en alle koningen van de wereld behoren tot zijn lendenen die zullen blijken te heersen over alle naties. 

11. O, hoe wonderbaarlijk ben je, Jacob, want voor jou, de eerstgeborene van God, voor jou is de hele wereld en al haar mensen geschapen. Kanašn hurkte op uw wijnstok, maar wij allen in de hele wereld zijn van uw erfdeel. U wenste de Achtdaagse, een zeer wijs verzoek, en o, hoe heerlijk zult u daarin leven. 

12. Aangezien het Laarsfeest nu een herinnering is aan de ellende waarin IsraŽl werd geplaatst, hoe heerlijk is het van de Heer dat Hij van alle heidenen zal eisen dat ze het zullen erkennen en eren. 

13. Want zelfs deze kalender, die mij werd gegeven om te vernieuwen als een heraut vůůr de komst van de Heer, zullen ze gaan erkennen.Want nogmaals, op de zevende dag wordt er geen arbeid verricht, de voorbereiding van het voedsel wordt op de dag ervoor gemaakt. 

15. En zo zal het zijn voor al jullie heidense naties, dat wanneer iemand besluit om geen vertegenwoordigers naar IsraŽl te sturen ten tijde van het Laarsjesfeest ter ere daarvan, zelfs al is het maar voor een enkel jaar, dat volk geen regen zal ontvangen. in dat hele jaar. En zo zal het jaar na jaar, eeuw na eeuw zijn. 

 

DRIE IN ZEVEN BIJ ZES 

16. Een formule, een waarde, een begrip, waarvan de grondbeginselen in het rijk waarin ze passeren, eenvoudigweg niet onder woorden te brengen zijn. 

17. Niettemin wordt de waarde van de feesten gemakkelijk begrepen in de openbaring ervan. Want alle drie de feesten van de Heer zijn vastgesteld op de week van de schepping, op de zeven dagen of weken van jaren. 

18. Pascha is over zeven dagen, want over zeven dagen, dat wil zeggen, over zevenduizend jaar zullen de zonen van God overgaan naar hun beloofde land, de nieuw geschapen wereld. 

19. En evenzo met het Laarsfeest en dat van de eerste vrucht in de weken die de acht dagen voortbrengen. En in elk van deze is de zevende dag een sabbat die verwijst naar de duizendjarige sabbat. 

20. En zeven dagen lang ongezuurd brood eten, gedurende zeven omwentelingen van de zon, is slechts een teken, net zoals de sabbat, die eenmaal per zeven omwentelingen van de aarde plaatsvindt, slechts een teken is van de ware blijvende sabbat. 

21. Want met dat teken wordt ons geboden om al de dagen van ons leven ongezuurd brood te eten, van de geboorte tot de dood. Het brood zal dan te allen tijde ongezuurd zijn, niet het brood dat in de mond komt, maar het brood dat uit onze mond komt. 

22. 'In zeven', aldus de Heer, en daar worden we drie keer per jaar aan herinnerd. Om dit in een som van dingen samen te vatten, is het zo: voor zoveel we hebben overtreden, we kunnen niet onschuldig worden gehouden. 

23. Toch gaf God Zichzelf in Zijn grote mededogen om degenen te redden die niet onschuldig konden worden gehouden. En aldus had Hij zich voorgenomen dat de mens binnen zeven weken geboren, gekweld en gered zou worden.

24. En dat hij dit doel van zijn Schepper zou begrijpen om hem te redden van zijn val, van de macht van de dood, wat de wet is, die haar recht zelfs voor God opeist, terwijl de Heer de belangrijkste is in het verlenen van de wet die juist is, want het is de wet, en niemand staat boven de wet, behalve dat God Zelf de wet is 

 

DE FEESTEN EN AANBIEDINGEN 

25. De feesten die hierin worden beschreven, worden door velen gewoonlijk aangenomen zoals geboden door Mozes, alsof hun oorsprong toen begon. Dit is echter niet zo, maar Mozes herhaalde eerder al lang bestaande feesten. 

26. Want al deze waren reeds in de hemel geschreven en verordineerd, en hetzij op bevel, hetzij door de inspiratie van God, richtten de vaderen van IsraŽl, met inbegrip van Noach, deze feesten in. 

27. Het Laarsfeest, bijvoorbeeld, dat Mozes geboden had, was al van kracht toen Abraham het in Berseba met getuigenis vierde. 

28. En wat het Pascha betreft, dit werd aan Adam beloofd ten tijde van zijn val, en werd een gedenkteken voor Abraham toen hij in de maand Nissan, op de vierde dag van deze zeven, zijn zoon op het altaar legde en opnieuw. ontving hem terug van de Heer. 

29. Daarom kwam ook de Heer Zelf - voor Zijn eigen offer, in de vierde scheppingsweek, zoals ook Mozes had voorzegd, zeggende dat de zon opging aan de hemel op de vierde scheppingsdag. 

30. En het werd een feest met IsraŽl in hun uittocht, want hun zon was over hen opgegaan. 

31. Wat betreft het offer zelf, dit was altijd een stier of een vaars, en een geit, en een ram, en twee vogels (een tortelduif en een duif) en zowel voedsel als drank, met zout en wierook. 

32. Want het offer weerspiegelt de tijdperken en de mens in deze tijdperken. De ram is IsraŽl, en altijd mannelijk, de vaars of stier en de geit reflecteren op heidenen.

33. Want Abraham en IsraŽl hebben niet alleen voor zichzelf aangeboden, maar ook voor de hele wereld van naties, om alle naties te zegenen. Naties mogen vechten met IsraŽl, en ze zouden haar kunnen haten, maar zonder dat het door hen werd gevraagd, bood IsraŽl door de jaren heen hun redding aan. 

34. De vogels reflecteren op de Heiland van de wereld, de Zoon van David, en in Hem het mysterie van wat sommigen een zoon van Jozef noemen. Terwijl het eten en drinken wordt geÔnterpreteerd als het woord van God, de wet en verordeningen, om deze rein en onbesmet te offeren. 

35. Want ook het reukwerk is om dat woord op een aangename manier aan te bieden, God welgevallig, in waarheid met wijsheid. 

36. Zout reflecteert op kracht en smaak, in tegenstelling tot wat smakeloos is, zoals degenen die alles onderwijzen door te zeggen: 'ik denk' en 'ik veronderstel' en 'naar mijn mening' ellendige wezens die het nooit hebben geleerd om iets voor een feit te weten. 

37. En het gesprenkelde bloed betekent Gods bloed, Zijn eigen verdrukking die Hij voor ons heeft gegeven, in wie de hele mensheid is verlost. En de sabbat als instelling bestond al vůůr de vorming van Adam, waaraan de kinderen van God, Zijn uitverkorenen, zouden deelnemen, en alleen deze werden voor die rust geheiligd. 

38. Dan zouden we kunnen ingaan op waarom Eva op de Achtdaagse naar Adam werd gebracht, en over dergelijke andere wonderbaarlijke dingen die God in petto heeft voor degenen die Hem liefhebben, dingen die niet in de geest van de mens zijn opgekomen. Maar dit zou voorlopig voldoende moeten zijn. 

 

DE BELOFTE VAN DE HEER AAN ONS 

39. De Heer deed een profetie, een belofte dat Hij in onze dagen iemand zou doen opstaan om te vernieuwen en opnieuw de allereerste Schriftgedeelten aan het licht te brengen die voor onze vaders en patriarchen in die tijd hun Bijbel waren, en dat bleef zo voor de zeer tijd van de apostelen. 

40. Want zo sprak de Heer door Henoch; 'Zie, veel later (onze tijd) zal uit hun zaad een nieuwe generatie voortkomen, waarvan er vele zeer onverzadigbaar zullen zijn. 

41. En Hij (Jezus), die dat geslacht zal oordelen, zal hun de boeken van uw handschrift openbaren, aan degenen aan wie Hij moet wijzen op de voogdij over de wereld, aan de getrouwe mannen en werkers van Mijn welbehagen, die niet erkennen Mijn naam is tevergeefs.

37. En het gesprenkelde bloed betekent Gods bloed, Zijn eigen verdrukking die Hij voor ons heeft gegeven, in wie de hele mensheid is verlost. En de sabbat als instelling bestond al vůůr de vorming van Adam, waaraan de kinderen van God, Zijn uitverkorenen, zouden deelnemen, en alleen deze werden voor die rust geheiligd. 

38. Dan zouden we kunnen ingaan op waarom Eva op de Achtdaagse naar Adam werd gebracht, en over dergelijke andere wonderbaarlijke dingen die God in petto heeft voor degenen die Hem liefhebben, dingen die niet in de geest van de mens zijn opgekomen. Maar dit zou voorlopig voldoende moeten zijn. 

39. De Heer deed een profetie, een belofte dat Hij in onze dagen iemand zou doen opstaan om te vernieuwen en opnieuw de allereerste Schriftgedeelten aan het licht te brengen die voor onze vaders en patriarchen in die tijd hun Bijbel waren, en dat bleef zo voor de zeer tijd van de apostelen. 

40. Want zo sprak de Heer door Henoch; 'Zie, veel later (onze tijd) zal uit hun zaad een nieuwe generatie voortkomen, waarvan er vele zeer onverzadigbaar zullen zijn. 

41. En Hij (Jezus), die dat geslacht zal oordelen, zal hun de boeken van uw handschrift openbaren, aan degenen aan wie Hij moet wijzen op de voogdij over de wereld, aan de getrouwe mannen en werkers van Mijn welbehagen, die niet erkennen Mijn naam is tevergeefs. 

42. En zij zullen een ander geslacht vertellen, en dezen die hebben gelezen, zullen daarna meer verheerlijkt worden dan het eerste. ' 

43. Zie daarom, mijn dierbare geliefden: Gods belofte wordt vervuld. En we zullen het onze kinderen vertellen, en ze zullen het heerlijkst leven.

 

The Sabbath

The seventh millennium

Sabbath, the Token

One day in seven

MK (Malki'el)

New Year

HK. ML., NL.,

(Leaders) Memorials (Noah)

8 E 4

Days of eternity

Passover

Nissan 14‑21

Shabuoth

Sivan 6

Trumpets

ML.

Atonement

Tishri 10

Feast of Boots

Tishri 15‑21

Day of Addition

Tishri 22

Christ's Birth

Sivan 6.
Hanukkah

Kislev 25

Purim

Adar 15

I am a priest of the Lord, to Him I do priestly service, to Him I offer the sacrifices of my thoughts.