VOORWOORD VAN 
Bijbelse historische verslagen
Van de periodes voor en na Christus Jezus

Naar Index

BIJBELSE VERSLAGEN 

Wat kan het verschil zijn tussen "Schriften" en "verslagen", of Bijbelse verslagen? "Schriften" is een heilig geschrift, terwijl "Bijbelse verslagen" geschriften kunnen zijn die relevant zijn voor de Schriften.

Hoewel het woord "Schriften" dan een schrift impliceert dat van God is geÔnspireerd als een "riet", - "werflijn", of "canon" (zoals het woord wordt vertaald), kunnen Bijbelse verslagen preken zijn, of citaten, of historische bevestigingen.

Als we dus in deze visie kijken welke documenten als zodanig "Schrift" zijn, komen we de volgende boeken samenvatten. 

De vijf boeken van Mozes 

Alle Profeten 

De Psalmen en Spreuken 

De evangeliŽn 

De leerbrieven (Apostolisch) 

Dit laat alleen de boeken van de Koningen, van Kronieken, van Samuel, van Job, van Esther, en van Ruth in de canons als Bijbelse verslagen. Maar de kanunniken zoals ze nu zijn, vatten niet alle boeken van de profeten samen, noch alle psalmen en spreuken, noch de hele wet van de Heer. 

Want daarnaast zijn er wat goed wordt genoemd; "De boeken alleen voor de wijzen:" Die zijn; De profetieŽn van Baruch en van Esdras. 

Dan zijn er die anderen die geschikt zijn voor zowel de wijze als de onverstandige, om te weten, 

De spreekwoorden en wijsheid van Salomo en Jezus. 

De psalmen en Odes van David en IsraŽl. 

 

De Schriften van Henoch. 

Want terwijl Mozes een wetgever voor IsraŽl was, was Henoch wetgever voor alle generaties van de aarde. En terwijl Mozes werd gegeven om voor IsraŽl te schrijven, schreef Henoch voor de hele wereld. Maar dan waren de woorden van Mozes natuurlijk voor de hele wereld, net zoals de woorden van Henoch voor IsraŽl waren. 

En zo hebben we de hele "Schriften" opgesomd, die we zien als "Het Riet". Dat schrijven waarmee we ons zonder compromissen als het onwankelbaar woord van God houden. Daarom wordt het ook "Canon" genoemd, wat "riet" betekent zoals bij het meten van riet, want het is door een meetlint of stok waarmee alle dingen worden gebouwd en aangelegd om te verschijnen. 

Voor het boek Genesis komt dan Henoch. En de overgebleven profeten, evenals de boeken van wijsheid, spreuken, odes en psalmen kunnen op termijn, na het oordeel van de Heer, aan de kanunniken worden toegevoegd, zelfs met betrekking tot de Goddelijke en de rechtvaardige die zij op deze dag als zodanig zijn. Als dit dan elk ander document als Bijbels verslag achterlaat, zal dat impliceren dat ze daarom niet of niet geÔnspireerd zijn door God? 

Maar dan komt ook de vraag wat wordt begrepen door, "geÔnspireerd worden door God". Want als een dienaar van de Heer een preek predikt voor een gemeente, zal dat dan van zijn eigen inspiratie zijn, of liever niet ook van God? Want heeft de Heer zijn Geest niet in hem indrenkt? Die dienaar spreekt daarom onderwezen en geÔnstrueerd te worden, of als zodanig geÔnspireerd door God. 

En zo komen wij zeggen; "GeÔnspireerd om op te nemen als Schriftteksten," in tegenstelling tot de inspiratie die velen ontvangen om verslagen te schrijven, preken te prediken, te vertalen of te interpreteren, of andere vergelijkbare effecten. 

De testamenten van de twaalf patriarchen bijvoorbeeld, werden niet geschreven door inspiratie, maar het zijn verslagen met betrekking tot de Bijbelse natuur, en als zodanig "Bijbels verslag" genoemd. De dingen die daarin worden gedefinieerd, dienen goed als "een riet (canon)" maar we categoriseren ze niet met de Canon. 

Want als we dat zouden gaan doen, dan kunnen we net zo goed elke Goddelijke preek die in de wereld wordt gegeven aan de Schriften toevoegen, waarvan het gevolg de Schriften zou devalueerden - als de Schrift. 

Wanneer u de werkplaats van een advocaat binnenstapt, zult u de muren met zogenaamde wetsboeken opmerken. Dit vertelt me onmiddellijk, dat er op deze plaats en door die persoon geen wet is, noch enig begrip van de wet. Voor de wet zoals de wet is opgenomen in een enkel volume van geen grote omvang, en "het" is "het riet". Waarom dan alle boeken? 

Het antwoord is "Corruptie van de wet". Want in deze talloze delen zijn de vele zaken over hoe het ene of het ene of het andere oordeelde. Wat nu het criminele deel van dit alles is, is het feit dat deze lagen deze dingen gebruiken om hun zaken voor de rechters te bestormen of te verdedigen. 

Met andere woorden, ze streven niet naar de wet, noch naar de wet, maar proberen in alle opzichten hetzelfde te omzeilen. 

Want op dezelfde manier als we de Schrift beginnen te begrijpen door de veelheid van de verschillende interpretaties die van een deel worden gemaakt, hebben we in feite de Schriften verlaten als het "riet". Want op welke manier zullen we dat doen? 

Er waren 3000 die zeiden: "Niet doden geldt alleen voor de rijken en vrijen, slaven uitgesloten, terwijl 2000 zei, dat het ook slaven omvat. En dan zal het democratisch zijn en zal de meerderheid winnen? Of zullen we een muntje omdraaien, om te weten of wat God als wet plaatste goed of fout was? 

Als we nu bijvoorbeeld dat andere boek Jesaja nemen, dat ik in de extra boeken van profeten en patriarchen heb opgenomen, bevat het een prachtige profetie, die zoals we weten zo'n tweeduizend jaar geleden tot stand is gekomen. Zullen we dit dan toevoegen met zijn andere boek in de canons? 

Jesaja zelf gaf instructies om dat niet openlijk te laten zien. Maar die profetie is nu geschiedenis, zelfs als het verslag van zijn dood een verslag als zodanig is. Dit document dan in de inhoud, hoewel mooi, is niet als zodanig om het te categoriseren "een riet". 

Dienovereenkomstig is het een geŽerde Bijbelse plaat in dezelfde melodie met andere bekenden als Judith, Tobith, Ruth, Esther of Nicodemus. 

Als we nu de Schrift verder willen definiŽren uit verslagen, en canon uit geen enkele canon, kunnen we documenten zoals van Barnabas, Clemens, Ignatius en het boek Overwinning als preken bekijken. En weer anderen, zoals Pilatus, als, "het verhaal van" vergelijkbaar met Judith of Ruth etc. 

De boeken van de MakkabeeŽn (1 en 2) zijn in alle opzichten zoals de verslagen van de Koningen (1 en 2). En waarom zijn deze niet bij de kanonnen? Kwamen zij te laat, of vertrouwden degenen die de kanunniken neerlegden hun auteur niet? 

In beide gevallen was het Gods ontwerp waarom de canons zijn zoals ze zijn en de resterende boeken en verslagen zijn zoals ze nu zijn. Want nogmaals, als de uitgevers van de Schriften in de eerste eeuwen na Christus zo wijs waren geweest om de boeken van Henoch aan de kanunniken toe te voegen, dan zou het woord van God, Zijn profetie, niet waar zijn geweest. 

Er zou dan inderdaad een grote fout zijn gemaakt om de onfeilbaarheid van de Schriften ongeldig te maken. Want door Henoch voorspelde de Heer dat niet totdat Hij "mij" in de eindjaren kort voor Zijn wederkomst in de wereld zou gezonden, dat deze Schriftteksten opnieuw naar de wereld of de mensen als zodanig zouden worden gebracht.

De brieven van Clemens en Barnabas behoren bijvoorbeeld niet tot de kanunniken, maar van Paulus zijn al zijn brieven, omdat het aan Paulus en de andere apostelen van de Heer was dat Hij het evangelie gaf dat moest worden verkondigd. Daarom zijn de canons zoals ze zijn.

Daarom moet het voor al deze dingen duidelijk zijn dat al deze dingen die zijn geweest, en die zijn, evenals wat komen gaat, en mijn schrijven ook, door Het ontwerp van God zijn, op welke manier Hij ook alle woorden van Zijn profeten doet uitkomen. 

De overige boeken van de Schriften zoals hier (en niet elders) zijn samengesteld, zijn voor de wijzen, voor de zonen en niet voor de loutere arbeiders, die zich in alle opzichten tegen hen verzetten.

Ik twijfel er niet aan dat degenen die zich dokters van de Schriften noemen, zullen klagen, zo niet tegen mij in de manier waarop ik de documenten heb gerangschikt, inclusief en exclusief boeken zoals ik deed, evenals in de naamswijziging van sommige van hen. 

Laat ik dan voor de goede orde verklaren dat ik - zoals ik heb gedaan, voor God en Christus, en wie bent u o u dokters van de brief - zoals u zich uitspreekt voor mij en Hem die mij heeft gezonden? 
Je hebt lef, net als Miriam en Aaron om over Mozes te klagen. 

Tot uw ontsteltenis zeg ik u dat ik niet het respect van personen heb, maar ik beoordeel iedereen volgens het licht van de wet. Wat is een koning of een prins van de aarde voor mij? Of het nu een bedelaar of een prins is, beiden zijn aan mij toegewezen van mijn God. 

En als de prins zondigt, zal hij de roede leren kennen waarmee de Heer, mijn God, mij zal geven om te heersen. En als de bedelaar rechtvaardig wordt gevonden, zal hij genade verkrijgen in het mededogen waarmee mijn God mij zal begiftigen om de vele schepselen te regeren die Hij voor Zichzelf heeft gevormd. 

Zijn jullie dokters van de Schriften niet degenen die Zijn woord bespotten? Bent u niet degene in de afgelopen decennia die een hele reeks vertalingen van het woord van God hebben gemaakt met als enig doel hetzelfde te corrumperen? 

Voorwaar, jullie voorouders hebben de andere verslagen die ik nam en gereinigde van de vuiligheid die op hen was, van de vuiligheid van jullie vaderen voor jullie, waarin jullie je verheugden, verdorven. 

Maar nee, u was er niet van overtuigd dat alleen dezen beschadigd waren, en bevlekt met uw vuiligheid, maar u ging erop uit om te demoraliseren, en om ook de kanunniken te verdorven en te corrumperen. 

En sprekend voor de Engelse taal, was er de King James-versie in 1611, die hoewel niet perfect, toch trouw was. En zo-zo trouwe mannen kwamen en maakten een standaard versie van deze King James versie. 

Dit was nu allemaal goed en wel, maar de mensen ontgroeiden de taal van die tijd, en het werd moeilijk om te lezen. 

En zo kwamen trouwe mannen en actualiseerden de taal, en verwijderden zelfs enkele van de fouten van de oorspronkelijke Koning James, zodat de Engelse lezer een exemplaar had dat zowel trouw als aangenaam was om te lezen, en het werd de Herziene Standaardversie genoemd.