EEN DAG VASTEN 
De betekenis van het woord: = "Om de ziel te treffen"
Aan de president en de Senaat van de VS van A. 

Naar Index
HOOFDSTUK 45 MK 2003 
1. Van: Leonard; Dienaar van Jezus Christus de Heer, en van God de Vader; Begroetingen. 
2. Het is mij ter ore gekomen dat het Parlement aandringt op een nationale dag van gebed, nederigheid en vasten voor God om Gods zegen voor deze natie aan te roepen. (kopie bijgevoegd) 
3. Dit is een lovenswaardige vastberadenheid in deze tijden van beproeving die op u afkomen, en ik beschouw het als mijn plicht als een van uw burgers, en als een dienaar van de Allerhoogste Heer om met een woord van voorzichtigheid tot u te spreken. Want tenzij jullie op een goddelijke manier naar jullie vastberadenheid handelen, zal jullie dag van nederigheid en vasten tegen jullie worden geteld en dienen tot de vernietiging van deze natie Ė in plaats van de zegeningen die jullie van Hem zoeken. 
4. Als u dan in uw oprechte verlangen wijs zult zijn, - lees en let dan op de woorden die op deze dag voor u liggen, dat ik tot u spreek in de Naam van de Heer, mijn God, en in Zijn zalving van mij. 
5. Bij het instellen van een nationale dag van nederigheid, om een christelijke daad uit te voeren, een daad in het welzijn van alle mensen, wat is het om te vasten, om jezelf te vernederen voor zijn Schepper? Staat u mij toe te citeren wat Jesaja zei: 
6. " Is het om je hoofd neer te buigen als een haast, en om zakdoek en as onder je te verspreiden? Wil je dit een snelle en een voor de Heer aanvaardbare dag noemen? "Is dit niet het vasten dat ik kies: om de banden van goddeloosheid te verliezen, om de stringen van het juk ongedaan te maken, om de onderdrukten vrij te laten en om elk juk te breken? 
7. Is het niet om uw brood te delen met de hongerigen, en breng de dakloze armen in uw huis; Als je naakt ziet, om hem te bedekken en jezelf niet te verbergen voor je eigen vlees? 
8. Eet je vis in plaats van ander vlees, alsof dat een teken van vasten is? Laat degenen die voor vernietiging bestemd zijn zulk voedsel van wurging eten, maar wat jou betreft "het is niet wat in de mond komt, maar wat er uit voortkomt dat een mens bezoedelt." Ga je thuis zitten rouwen en bidden, alsof je op die manier gehoord wordt? Ga en verzoen je met je eigen vlees, en met degenen die iets tegen je hebben. 
9. Lees nogmaals de woorden van de Heer wat Hij van u verlangt als een vast voor Hem. Of zult u antwoorden zoals die van het oude citaat: "Waarom hebben wij gevast, en gij ziet het niet? Waarom hebben wij ons vernederd en gij hebt er geen kennis van?" 
10. En dit is wat de Heer hen antwoordde: citaat: "Zie, op de dag van uw vasten zoekt u uw eigen plezier en onderdrukt u al uw werkers. Zie, je vast alleen om ruzie te maken en te vechten en te slaan met een slechte vuist. Vasten zoals de jouwe deze dag zal je stem niet laten horen op hoog." 
11. En dus nam ik mijn woord op om tot u te spreken, om u te waarschuwen voor uw vastberadenheid, opdat u in uw onwetendheid geen vernietiging op uzelf en op de hele natie brengt. Zijn dit niet de dingen die ik tegen je heb, die scheiding maken tussen jou en je God? 
12. Wat is het aantal baby's, van Mijn opvattingen die Ik in u heb geÔmplanteerd om de zonen van mensen voort te brengen - dat u in koelen bloede en met voorbedachten rade vermoordt? Wil je van Mij vragen en niet ophouden met je moorden? 
13. En wat is dat verachtelijke ding dat je hebt opgenomen, dat woord "evolutie" dat je overdag en 's nachts onophoudelijk in de oren van het volk maalt? Zullen jullie Mij aanroepen en Mij ook loochenen? Zullen jullie Mijn gunst vragen en Mij Mijn schepping ontzeggen? 
14. Schaf het woord af en laat het niet horen! En beveel uw rechters om een waar oordeel te vellen en zich niet boven de wet te plaatsen. Voer deze dingen uit als een dag van vasten, zodat je nederigheid je niet tot vernietiging dient. 
15. Hoe moet men zich voor de Heer zijn Schepper presenteren? Citaat: "Als je jezelf uitstort voor de hongerigen en het verlangen van de getroffenen bevredigt, dan zal je licht stijgen in de duisternis en je somberheid zijn als de middagdag. Dan zal uw licht uitbreken als de dageraad, en uw genezing zal snel opkomen; Uw gerechtigheid zal u voorgaan, de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. 
16. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden; Je zult huilen en hij zal zeggen: Hier ben ik. "Als je van het midden van je het juk wegneemt, het wijzen van de vinger en het spreken van goddeloosheid." 
17. En citeer: "Als u uw voet van de sabbat terugdraait, van het doen van uw plezier op Mijn heilige dag, en de sabbat een genot en de heilige dag van de Heer eervol noemt; als je het eren, niet je eigen weg gaan, of op zoek bent naar je eigen plezier, of lijdzaam praat; dan zult gij verrukking in de Heer hebben en Ik zal u op de hoogten van de aarde laten rijden." 
18. Zal ik u herhalen wat mijn Heer lang geleden sprak? Citaat: "En wanneer jullie vasten, dan zien jullie er niet somber uit, zoals de huichelaars, want zij verminken hun gezichten, zodat hun vasten door de mensen gezien kan worden. Waarlijk, ik zeg jullie dat zij hun beloning hebben. Maar wanneer je snel je hoofd zalft en je gezicht wast, zodat je vasten niet door mensen wordt gezien, maar door je Vader die in het geheim is, en je Vader die in het geheim ziet, zal je belonen." 
19. Wat houdt het in om "je hoofd te zalven" en "je gezicht te wassen"? Je gezicht wassen is een nieuwe betekenis aannemen, een nieuwe look, en de banden van goddeloosheid ongedaan maken. En om je hoofd te zalven, om een verandering in geest te hebben, om de Heer te dienen volgens Zijn voorschriften. En om u nog een citaat voor te leggen: 
20. "Laat de zuivere vasten, hij die echter vast dat hij niet rein is - de Heer en ook de engelen boos maken, en zijn ziel heeft beschadigd door toorn voor zichzelf te verzamelen voor de dag van toorn. Evenzo is degene die "dubbelzinnig" is in zijn gebed, duisternis voor zichzelf, en zelfs de engelen vertrouwen hem niet. 
21. Wees daarom te allen tijde eensgezind in de Heer, zodat u elk moment kunt kennen. 
22. Om "single minded" te zijn, zoals in standvastig zijn, niet wankelen, en erover uit te leggen, - is als uw president Bush, en de heer Blair, single minded in hun vastberadenheid ten opzichte van de Irak-crises, met zijn beloning "om elk moment te kennen.". 
23. Of zoals een van de zonen van Jakob tegen zijn kinderen zei: "En luister nu naar mij, mijn kinderen, en wandel in eenheid van hart, want ik heb gezien dat in alle dingen "dit" goed aangenaam is voor God." 
24. Wat zal ik tegen u zeggen, leden van de Senaat, en u, mijnheer de President? Ik ben geboren uit koninklijk bloed, een prins van vele gedachten. Maar wie zal er verstandig aan doen om geÔnstrueerd te worden? Je wilt die dag, een dag van nationale zorg, leer daarom wat de Heer van je verlangt. 
25. Hoeveel zijn het er die onderdrukt worden door uw wetten en instellingen, voor wie geen gerechtigheid zal verschijnen? Instrueer uw rechters, maak een herziening van uw rechtbanken, en van uw bastaardwetten. 
26. U zult mij met onschuld aankijken, maar ik zal u een voorbeeld geven; Kijk en kijk, doorzoek je dossiers, zelfs ik werd buiten mijn dag in de rechtbank bedrogen met kwaadwilligheid en onrecht. En dus riep ik vier van uw rechters op voor een tribunaal, maar zij riepen zichzelf toe om boven de wet te staan, en u hebt het gesanctioneerd. 
27. Ik heb op mijn beurt een vloek uitgesproken tegen al uw rechters, een vloek die niet kan worden herinnerd, noch verwijderd, maar door instructie en correctie kan het voor sommigen zijn om er niet ten prooi aan te vallen. 
28. Wilt u nu deze dingen onderzoeken en corrigeren en de mensen oproepen om te mediteren over wat het betekent om zich te vernederen voor de Heer, hun Schepper? Of zullen jullie die dag in onwetendheid instellen op de ondergang van de hele natie? 
29. En om u te herinneren aan wat er nog meer gesproken werd; citaat: "Hoor o wijze mannen van het land betreffende de bedriegers die zich in de laatste tijden zullen vermenigvuldigen, op grond van het feit dat zij zelf leerstellingen mogen opstellen die niet van God zijn, waarbij zij de wet van God terzijde schuiven. 
30. Zij hebben van hun buik hun god gemaakt en zeggen dat het vasten niet bestaat, noch heeft God het gemaakt. Ze maken zichzelf vreemden in het verbond van God en beroofden zichzelf van de glorieuze belofte. 
31. Maar het is een zuiver vasten, dat Ik geschapen heb, zei de Heer. Degene die voortdurend vast, zal niet zondigen, hoewel jaloezie en strijd in hem zijn. De eensgezinde man begeert geen goud, noch bereikt zijn naaste, hij verlangt niet naar de verschillende dainties, noch geniet hij van gevarieerde kleding, hij verlangt niet naar een lang leven, maar wacht alleen op de wil van God. 
32. Er is geen afgunst in zijn gedachten, geen kwaadwilligheid zorgt ervoor dat zijn ziel wegsnijdt, noch is er onverzadigbaar verlangen in zijn geest. Want hij wandelt in eenheid van ziel, kijkt naar alle dingen in de oprechtheid van zijn hart, geeft geen plaats aan de fouten van de wereld, opdat hij zich niet afkeert van de geboden van God. 
33. En zo sprak de Heer: "Toen u vastte, was het voor Mij dat u vastte? En wanneer jullie eten en drinken, eten jullie dan niet voor jezelf en drinken jullie niet voor jezelf? "Zo zegt de Heer der heerscharen; Oordeel ware oordelen, toon vriendelijkheid en barmhartigheid aan zijn broer, onderdrukt de weduwe, de vaderlozen, de verdaagders of de armen niet; En laat niemand van jullie kwaad bedenken tegen zijn broeder in jullie hart." 
34. U hebt nu gehoord van de vijand van de mens, Satan; - hij wil niet dat zijn krijgers en kapiteins worden uitgeroeid door het bevel van de Heer in uw hart. Om die reden blijft hij veel mensen aanzetten uit protest, als hij hopelijk zijn volgelingen uit jouw hand redt. En niet minder zet hij zijn trouwe predikers, zijn kronkelige jongen, aan om tegen jou te schreeuwen. 
35. Maar wat u betreft, denk aan de woorden van de Heer: Jer; 10:23 . "Ik weet, o Heer, dat de weg van de mens niet in zichzelf is, dat het niet in de mens is die loopt om zijn stappen te leiden." En, Spr. 16:9. "De geest van een man plant zijn weg, maar de Heer leidt zijn stappen." En, Spr. 20:24 . "De stappen van een man worden bevolen door de Heer; Hoe kan de mens dan zijn weg begrijpen?"

WOORDEN VOOR DE WIJZEN
36. Citeer: "Op die mensen mag weten, door het opkomen van de zon en uit het westen, dat er niemand anders is dan ik; Ik ben de Heer en er is geen ander."
37. Een prachtig mysterie, een enkele zin om een veelheid aan woorden te definiŽren, maar niet zoals ik me kan verhouden tot de zonen des mensen. Citaat: "Ik vorm licht en creŽer duisternis, ik maak weal en creŽer wee, ik ben de Heer, die al deze dingen doen.
38. Wie is Saddam? De hand van de Heer heeft hem gemaakt. Wie is Bush? Hij werd ook gemaakt door de hand van de Heer. En of het nu oorlog of vrede is, wie is de mens om te beslissen wat er zal gebeuren, of om de arm van de Heer tegen te houden?
39. Citeer: "Douche, o hemelen, van bovenaf, en laat de hemelen gerechtigheid neerstrijken; laat de aarde opengaan, op die verlossing kan ontspruiten, en laat het ook gerechtigheid doen opkomen; Ik, de Heer, heb het geschapen."
40. Het besluit van de Heer met betrekking tot de aarde, in zijn tijd zal het zijn. Citaat: "Ik sprak niet in het geheim, in een land van duisternis; Ik zei niet tegen de nakomelingen van Jakob: "Zoek mij in chaos." Ik de Heer spreek de waarheid, ik verklaar wat juist is"
41. Zeg niet; 'Ik wist het niet', of het zal zijn voor schuld in jou, en als je de waarheid niet wist, was het omdat je weigerde de hand te erkennen die je voedde.
42. Citaat: "Ik was boos op mijn volk, ik heb mijn erfgoed beleden; Ik gaf ze in jouw hand, maar jij toonde hen geen genade; op de leeftijd dat je je juk buitengewoon zwaar maakte. Je zei: "Ik zal voor altijd minnares zijn, zodat je deze dingen niet ter harte hebt gelegd of je het einde ervan niet hebt herinnerd."
43. Wie is de meedogenloze die woede uitvoert zonder genade? Degene die meer slecht is dan degenen die aan zijn macht zijn gegeven. Daarom zal de vernietiger die vernietigd heeft, zelf vernietigd worden.
44. Citeer: "Hef uw ogen op naar de hemelen en kijk naar de aarde eronder; want de hemelen zullen verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kledingstuk, en zij die daarin wonen zullen sterven als muggen; maar mijn verlossing zal voor eeuwig zijn, en mijn verlossing zal nooit worden beŽindigd.
45. Dit behoeft geen verdere definitie, maar wie moet hetzelfde realiseren? Citaat: "Was het niet gij die de zee droogde, de wateren van de grote diepten; Dat maakte de diepten van de zee tot een weg voor de verlosten om over te gaan?"
46. Ik kan dit uitleggen door citaat te zeggen: "Hoewel jullie goden zijn, zul je sterven zoals ieder mens." En door niet over water te spreken, of een vochtige --- opdat je niet gedoopt wordt, hoe moet je dan passeren? 

Iets om over na te denken.
Uit de woorden van Hermas, de herder, 
47. En Hij zeide tot mij; "U weet dat u, de dienaar van de Heer, hier in bedevaart woont, want uw stad is ver van deze stad.
48. Als u daarom uw stad kent waar u moet wonen, waarom koopt u hier dan onroerend goed en voorziet u uzelf van delicatessen en statige gebouwen en overbodige huizen. Want hij die zichzelf deze dingen in deze stad biedt, denkt er niet aan om terug te keren naar zijn eigen stad.
49. dwaze en twijfelachtige en ellendige man die niet begrijpt dat al deze dingen van andere mensen zijn en onder de macht van een ander staan, want de heer van deze stad zei tegen u; Of ik gehoorzaam mijn wetten, of vertrek uit mijn stad.
50. Wat gaat u dus doen, u die onderworpen bent aan een wet van uw eigen stad? Kunt u uw wet ontkennen omwille van uw nalatenschap, of voor dat wat u voor uzelf hebt verstrekt? Want als je het ontkent en daarna terug wilt keren naar je eigen stad, word je dan niet ontvangen maar uitgesloten. 
51. Zorg er daarom voor dat je als vreemdeling niet meer voor jezelf koopt dan wat nodig is, wat voor jou voldoende is. Op die manier kunt u zich verzetten tegen zijn wet en naar uw eigen stad gaan waar u met alle vrolijkheid volgens uw eigen wet kunt wonen, waarin er geen kwaad is.
52. Let daarom op het feit dat u God dient en Hem in uw hart hebt, werk aan de werken van God die zich bewust is van Zijn geboden en zijn beloften, en wees ervan verzekerd dat Hij ze goed voor u zal maken, als u Zijn geboden zult onderhouden. 
53. In plaats van deze buitensporige bezittingen te kopen, moet u dus eerder degenen verzilveren die hun noodzaak willen, namelijk; om de weduwe te rechtvaardigen, oordelend over de oorzaak van de vaderlozen; besteed je rijkdom zo aan werken als je kunt.
54. Want daartoe heeft God u verrijkt, op die manier dat u dit soort diensten zou kunnen vervullen, het is veel beter om dit te doen dan om land of huizen te kopen, want al deze dingen zullen met deze huidige tijd vergaan.
55. En wat u ook zult doen voor de naam van de Heer die u in uw stad zult vinden en er vreugde van zult hebben zonder droefheid of vrees, begeert daarom niet dat de rijkdommen van de heidenen daarvoor destructief zijn voor de dienaren van God.
56. Maar handel met uw eigen rijkdommen die u bezit, waardoor u eeuwige vreugde kunt bereiken, en pleeg geen overspel, raak de vrouw van een andere man niet aan en verlang niet naar haar, maar verlang naar dat wat uw zaak is, en u zult gered worden.

 

En om de kerken van deze tijd te aanschouwen.
57. En Hij zei verder: "Laten we het veld ingaan en ik zal u herders van schapen laten zien". En we kwamen in een bepaald veld waar Hij me een jonge herder liet zien die fijn opgesteld was met zijn kledingstuk van paarse kleur en hij leidde grote kudden, en zijn schapen waren vol plezier en genot, en ze renden hier en daar weg. 
58. En die herder nam grote voldoening in zijn kudde, en hij was opgewekt toen hij op en neer rende tussen zijn kudde. 
59. Toen zei de engel tot mij; "Zie je deze herder; Dit is de boodschapper van genot en genot, hij corrumpeert daarom de geesten van de dienaren van God die hen van de waarheid afkeren, hen verrukken met vele genoegens en zij vergaan. 
60. Want zij vergeten de geboden van de levende God, en leven in luxe en ijdel genot, en worden beschadigd door de boze engel, sommigen tot de dood, en anderen tot een wegvallen. 
61. En ik antwoordde: "Ik begrijp niet wat U bedoelt met "tot de dood" te zeggen, en tegen een wegvallen." En Hij zei: "Hoor dan, al die schapen die jullie zeer vreugdevol zagen, zijn van dien soort dat zij voor altijd van God zijn afgeweken en zich hebben overgegeven aan de begeerten van deze tijd. 
62. Aan deze is er dus geen terugkeer door bekering tot het leven, want naast hun andere zonden voegen zij eraan toe dat zij de naam van de Heer hebben gelast, dit soort mensen zijn tot de dood gewijd. 
63. Maar degenen die u niet zag springen, maar zich op ťťn plaats voedden, zijn van diennaan dat zij zich aan genoegens en vreugde hebben gegeven, deze zijn daarom slechts van de waarheid gevallen en hebben nog steeds hoop op bekering." 
64. En toen hij een beetje verder ging, liet Hij mij een herder zien die een rustiek figuur had, bekleed met een witte geitenhuid, zijn tas op zijn schouder, en een staf hard en met knopen in zijn hand, en een zweep in de andere hand, en zijn gelaat was streng, zelfs om een man bang te maken. 
65. En hij nam van die jonge herder zulke schapen die in plezier leefden, maar niet op en neer sprongen, en dreef hen in een steile steile plaats vol doornen en briars tot zo'n uitbreiding dat zij zich niet van hen konden bevrijden. 
66. Maar omdat zij verstrikt waren, voedden zij zich met doornen en briars, en werden gekweld met zijn zweep, want hij dreef hen er nog steeds in om hen geen plaats of tijd te geven om stil te staan. 
67. En toen ik hen zo wreed bedroefd zag, werd ik om hen bedroefd en gezegd; "Meneer, wie is deze wrede en onverbiddelijke herder die geen mededogen toont met deze schapen?" 
68. En hij antwoordde; "Deze herder is inderdaad een van de heilige engelen, maar is aangesteld voor de straf van zondaars, daarom worden aan hem degenen verlost die zich van God hebben vergist en de begeerten en genoegens van deze wereld dienen. 
69. Voor deze zaak straft hij hen zoals zij verdienen met wrede en verschillende soorten pijn." En ik zei; "Meneer, ik zou graag willen weten wat deze pijnen zijn die ze ondergaan." 
70. En hij zei: "Sommigen lijden verlies, anderen armoede, en weer anderen ziekte, sommigen zijn onrustig, anderen lijden verwondingen aan degenen die onwaardig zijn, en weer anderen vallen onder vele andere beproevingen en ongemakken. 
71. Voor velen met een unsettle onzeker ontwerp is gericht op veel dingen, en het winsten hen niet, en ze zeggen dat ze geen succes hebben in hun ondernemingen, ze roepen niet op wat ze verkeerd hebben gedaan, en klagen over de Heer. 
72. Wanneer zij daarom allerlei ergernissen en ongemakken ondergaan, worden zij mij gegeven voor goede instructies, om bevestigd te worden in het geloof van de Heer, om de Heer de rest van hun dagen met een zuivere geest te dienen. 
73. En wanneer zij zich beginnen te bekeren, roepen zij hun werken in gedachten, waarin zij iets verkeerds hebben gedaan. En geef God eer te zeggen: Hij is de rechtvaardige Rechter en zij verdienden het om alle dingen te lijden voor hun daden. 
74. En voor de rest van hun leven dienen zij God met een zuivere geest en ontvangen zij succes in hun ondernemingen, ontvangend van de Heer wat zij maar willen. 
75. Dan danken zij ook de Heer dat zij aan mij zijn overleverd en lijden zij niet meer aan wreedheid."