EGYPTE EN EEN KONING VAN BABYLON
Een expositie, een woord in wijsheid voor de wijzen, 
en voor hen die begripvol zijn.

Naar Index
HOOFDSTUK 41
Zo sprak de Heer, de Almachtige God:
1. "Zoon des mensen, zet uw gezicht tegen farao koning van Egypte, en profeteert tegen hem en tegen heel Egypte; spreek en zeg: Zo zegt de Here God: "Zie, ik ben tegen u, farao koning van Egypte, de grote draak die in het midden van zijn stromen ligt, die zegt: "Mijn Nijl is van mij; Ik heb het gehaald.'
2. Een stroom van water, een rivier als je wilt, mijn eigen makelij, mijn eigen regering, ik, of we hebben deze regel gemaakt, deze regering van het volk, een samenleving in de maak van onze eigen hand. Ja, zeker, dus u denkt o jullie heersers van de aarde, gouverneurs van de naties, jullie Farao's, jullie koningen van de aarde.
3. De Heer zei tegen mij door tot EzechiŽl de profeet te spreken, om mijn gezicht te richten tegen de koningen van de aarde en tegen al hun volk. Voor Egypte in de termijn daarvan, zoals ook Babylon in de termijn daarvan, vertaalt in het geheel van de wereld, elk in hun eigen perspectief. 
4. En zo zijn jullie draken o jullie koningen van de aarde, die vuur en onheil uitademen, en jezelf in je eigen handwerk priven alsof je het gemaakt hebt, alsof het bestuur van je hand van jou is.
5. Maar jullie zijn dode mensen, want de Heer, mijn God, zal haken in jullie mond steken en jullie opstellen met al jullie onderdanen, jullie volk, allen die zich aan jullie vastklampen, om jullie in de wereld te werpen, in een land dat jullie niet gekend hebben. Want zo sprak de Heer, mijn God:
6. "Ik zal haken in je kaken steken en de vissen van je stromen aan je schubben laten kleven; En ik zal je uit het midden van je stromen trekken, met alle vissen van je stromen die aan je schubben blijven kleven. 
7. En Ik zal u uitwerpen in de wildernis, u en alle vissen van uw stromen; je zult op het open veld vallen en niet verzameld en begraven worden. Aan de beesten van de aarde en aan de vogels van de lucht heb ik jullie als voedsel gegeven."
8. Het is de dag van de Heer, mijn God, de dag van Zijn oordeel tegen u O jullie heersers van de aarde, en al jullie machtige met jullie, om de aarde te vullen met jullie lijken. Jij dacht over de aarde te heersen en haar te bezitten met al haar leugenaars, haar dieven en moordenaars, en jullie dachten er niet aan hoe Hij de aarde en de mens daarin heeft gemaakt die regeert.
9. Je dacht dat je alleen was, en wie de Almachtige is die we Hem moeten vrezen, zo waren de gedachten in je hart. Je deed wat het je beviel, maar je daden waren niet de daden van gerechtigheid, noch was er integriteit in je geest. 
10. En wie zijn dit, het volk van de Heer, van de Almachtige God, op die wij ons moeten beperken, of een staf voor hen moeten zijn, zodat uw hoogmoed en uw arrogantie u onbetrouwbaar en afschuwelijk maakten.
11. Hoe zult u zich eminent noemen wanneer uw karkassen op straat rotten, en op de open velden O jullie machtige in de aarde? Op die dag met jullie geesten in weerzin dan jullie beiden, en zoals de Heer zei: "Dan zullen alle inwoners van Egypte, dat zijn alle inwoners van de wereld, van de volken van heidenen, "weten dat ik de Heer ben". 
12. En zo sprak de Heer, mijn God; "Omdat jullie een staf van riet naar het huis van IsraŽl zijn geweest; En toen zij jou met de hand vastgrepen, brak jij en scheurde al hun schouders. En toen zij op jou leunden, brak jij en liet al hun lendenen schudden."
13. Wilt u dat ik het voor u opsom? En op welke van de laatste twintig eeuwen zal ik een uitkiesing maken van jullie volken van heidenen? Sindsdien ben jij van de vorige eeuw de meest afvallige die ik je eigen tijd zal vertellen. 
14. U wist er alles van die van het Westen en die van het Noorden, als die van het Zuiden dat de zonen van IsraŽl systematisch werden vergast, maar u sloot uw ogen en u sloot uw oren, allen, alsof het slechts een gerucht was.
15. Maar zelfs vůůr die dag, toen zij werden beroofd en gedemoraliseerd, en zij op u leunden, liet u hen in de steek en weigerde hen zelfs de toegang. Je weet heel goed wie de schuldigen zijn in zowel geest als daad, noch zijn de gedachten van je hart verborgen. Daarom zei de Heer:
16. "Zie, Ik zal een zwaard over u brengen, en zal mens en dier van u afsnijden; En het land Egypte (de wereld van de heidenen) zal een verlatenheid en een verspilling zijn. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben. "Omdat je zei: 'De Nijl is van mij, en ik heb het gehaald.'
17. Ik had het over Egypte en een koning van Babylon, dus - ik sprak over een koning van de wereld, van de wereld van heidenen. Maar wie is die koning, en hoe werd hij een koning van Egypte, als koning van de hele wereld? 
18. Het is een belegering, en jaren van arbeid zonder terugkeer. Jullie hebzuchtige hebben zijn arbeid bedrogen en zijn buit in de zee geworpen, daarom zal nu de zee zijn eigendom worden, want zo sprak de Heer:
19. "Zoon des mensen, Nebukadne'zar koning van Babylon maakte zijn leger hard aan het werk tegen Tyrus; elk hoofd werd kaal gemaakt en elke schouder werd kaal gewreven; maar noch hij, noch zijn leger kregen iets van Tyrus om te betalen voor de arbeid die hij ertegen had verricht." 
20. "Daarom zegt de Here God: Zie, Ik zal het land Egypte geven aan nebukadne'zar koning van Babylon; en hij zal haar menigte en haar buit nemen en haar prooi nemen, en het zal zijn voor de lonen voor zijn leger: Ik heb hem het land Egypte gegeven als zijn vergelding waarvoor hij werkte, omdat zij voor mij werkten, zegt de Here God.
21. "Op die dag zal ik een hoorn doen uitspringen naar het huis van IsraŽl, en ik zal zijn lippen onder hen openen. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben."
22. Cryptisch - zijn het niet deze woorden van de Heer, mijn God, want wat is die dag, en wie is die hoorn, en wie is de "uw" wiens lippen geopend zijn? De King James versie heeft het als: " In die dag zal ik de hoorn van het huis van IsraŽl doen uitbarsten, en ik zal u de opening van de mond geven in het midden van hen."
23. Het lijkt duidelijk dat een hoorn moet ontspruiten voor het huis van IsraŽl, maar de verwijzing naar degene die een opening van de mond zal hebben, wordt door alle vertalers mishandeld. Als ik hun mishandeling zou corrigeren, zou ik zeggen: "En ik zal 'zijn' lippen onder hen openen." Want wie zal de "jij" zijn, of de "u"? Zal het die "Zoon des mensen" zijn, EzechiŽl, zoals de Heer tot die profeet begon te spreken, door over Nebukadne'zar te spreken? Of zal het Nebukadne'zar zijn?
24. U kijkt naar mij om u een antwoord te geven, en het zal zeker niet Nebukadne'zar zijn - zo redeneert u - omdat hij lang in zijn graf ligt. Maar zo is de profeet EzechiŽl, hoewel niet in de dood, hij is niet langer in het vlees op aarde, en toch spreekt de Heer over een dag dat Hij "die" dag roept waarop een hoorn naar IsraŽl zal ontspruiten. En diezelfde zin volgt op het decreet dat de Heer uitspreekt voor een koning van de wereld.
25. En wat was het dat ik in het begin sprak? Waren dit niet mijn woorden: "Een woord in wijsheid, voor de wijzen, voor hen met begrip"? Tot wie kan ik dan spreken, tot wie kan ik spreken, tot wie weet niet hoe een woord in vertaling te corrigeren, tot de zonen des mensen?
26. Wees hiervan verzekerd dat hij het hele lot van u zal bezitten, omdat u mij mijn loon hebt ontnomen. En of je het nu leuk vindt of niet - welke relevantie heeft dat? Wie zal me voor iets betalen als ze hun hand in mijn schatkist dopen?
27. Toen kwam opnieuw het woord van de Heer naar EzechiŽl de profeet die zei:
28. "Zoon des mensen, profeteert en zegt: Zo zegt de Here God: "Jammer voor de dag!" Want de dag is nabij, de dag van de Heer is nabij. Het wordt een dag van wolken, een tijd van onheil voor de volken. 
29. Er zal een zwaard over Egypte komen, en de angst zal in EthiopiŽ zijn, wanneer de gedode in Egypte valt, en haar rijkdom wordt weggevoerd en haar fundamenten worden afgebroken. EthiopiŽ, en Put, en Lud, en heel ArabiŽ en LibiŽ en het volk van het land dat in competitie is, zullen met hen bij het zwaard vallen."
30. De Heer, mijn God, is net klaar met het spreken tot EzechiŽl over Nebukadne'zar, en van een dag als "die" dag, en hier volgt de Heer met een dag die een dag van wolken en onheil voor de volken zal zijn, een dag waarop de Heer, mijn God, "Zijn" dag noemt, als "de dag van de Heer" 
31. En wat spreekt de Heer nog meer uit voor die dag? Is het niet aan een zwaard om op de wereld te komen, zoals in Egypte? Of is "ondergang voor de NATIES" in het meervoud een bijzondere term voor het land Egypte alleen?
32. Zal ik nu herhalen wat die koning moest doen, en citeren: "En hij zal haar menigte, en haar buit nemen, en haar prooi nemen, en het zal zijn voor de lonen voor zijn leger:" Het is een zwaard om naar Egypte te komen, nietwaar? Op het grote Egypte, de wereld als geheel, op alles wat in competitie is! 
33. Terwijl daarom de eerste Nebukadne'zar Egypte ontving als loon voor zijn arbeid, is de tweede om de wereld te ontvangen voor zijn arbeid, en voor degenen met hem, voor alle verschrikkelijke van de naties.
34. En dus waar sta je in je wedergeboorte, net zoals je opnieuw geboren bent tot Christus? Kijk je naar de wereld om met haar deel te nemen en ook te beweren Hem te kennen aan wie men op zoek is naar verlossing? Bedenk nog eens wie jullie dienen, want zo zei de Heer, mijn God: 
35. "Zij die Egypte steunen zullen vallen, en haar trotse macht zal neerkomen; van Migdol tot Syene zullen ze in haar vallen door het zwaard, zegt de Here God. En zij zal verlaten worden te midden van verlaten landen en haar steden zullen zich midden in steden bevinden die verkwisten. Dan zullen zij weten dat Ik de Heer ben, wanneer ik Egypte in brand heb gestoken en al haar helpers gebroken zijn."
36. Wanneer ik de hele wereld in brand heb gestoken, en al zijn voorgangers en zijn predikers worden beschaamd, dan zullen deze en u inderdaad weten dat de Heer Heer is, en dat in tegenstelling tot uw schatting - Zijn naam "is" Heilig. En ergens hoorde ik het zeggen- "Plotseling", en zo sprak de Heer:
37. "Op die dag zullen snelle boodschappers van mij uitgaan om de nietsvermoedende EthiopiŽrs bang te maken; En er zal angst over hen komen op de dag van de ondergang van Egypte. want, lo, het komt! "Zo zegt de Here God: Ik zal een einde maken aan de rijkdom van Egypte, door de hand van Nebukadne'zar koning van Babylon." 
38. Hij en zijn volk met hem, de meest verschrikkelijke van de volken, zullen worden binnengebracht om het land te vernietigen; En zij zullen hun zwaarden tegen Egypte trekken en het land vullen met de gedooden."
39. Zal ik de term Nebo uitleggen, als de naam van Nebukadne'zar, en wie hij werkelijk is, of degene die naar wie Nebukadne'zar een voorafschaduwing was? Het was degene die de grenzen beschermt, iemand die god van de wetenschappen en van het leren is. Voor hem zul je voor loon zijn.
40. En zo hoorde u het zeggen o u blinde degenen, - door de hand van Nebukadne'zar - om een einde te maken aan de rijkdom van de hele wereld, in een dag die vele jaren na het overlijden van die voormalige koning van Babylon is. En de Heer spreekt over "snelle boodschappers" en een volk dat Hij "de meest verschrikkelijke van de naties" noemt, om met een zwaard om te gaan. 
41. En wiens zwaard zou dat kunnen zijn? Of wat dat betreft, wie zijn deze meest verschrikkelijke van de naties? Ik laat je raden, maar je zult ervaren dat hun bevel is om de aarde te vernietigen. Want zo sprak de Heer: 
42. En Ik zal de Nijl opdrogen, (dat is de rivier des mensen) en het land verkopen in de hand van slechte mensen; Ik zal het land en alles wat daarin is verlaten, door de hand van de vreemdelingen; Ik, de Heer, heb gesproken."
43. "Door de hand van buitenlanders", en wie zou vreemd aan de aarde kunnen zijn? Jij geeft het antwoord! Wat mij betreft zal ik doorgaan met de volgende profetie die kwam "In het elfde jaar, in de eerste maand, op de zevende dag van de maand", en zo sprak de Heer:
44. "Zoon des mensen, ik heb de arm van farao koning van Egypte gebroken; en lo, het is niet gebonden, om het te genezen door het te binden met een verband, zodat het sterk kan worden om het zwaard te hanteren. Daarom zegt de Here God: Zie, ik ben tegen farao koning van Egypte, en zal zijn armen breken, zowel de sterke arm als degene die gebroken was; En ik zal het zwaard uit zijn hand laten vallen."
45. Zijn er nemers voor een definitie? U, mijn volk, zou het niet geloven als ik u dat zou vertellen, dat u het bent, zowel de sterke als de zwakken, het geheel en de gewonden, uw armen O jullie naties van de aarde zullen gebroken worden, beide, want hoe er ook veel naties zijn, er zijn slechts twee armen in de metafoor. Het is de val van naties waar ik u op vele manieren voor heb gewaarschuwd. 
46. De volgende zin, citaat; Ik zal de Egyptenaren onder de naties verspreiden en ze door het land verspreiden. niet citeren; - is een woord dat je niet kunt begrijpen, want zoals ik je zag als babes, nog niet klaar voor de grotere formule. Maar ik zal de woorden definiŽren die volgen.
47. "En Ik zal de armen van de koning van Babylon versterken, en mijn zwaard in zijn hand leggen; Maar ik zal de armen van Fir'aun breken en hij zal voor hem kreunen als een man die dodelijk gewond is. 
48. Ik zal de armen van de koning van Babylon versterken, maar de armen van Farao zullen vallen; En zij zullen weten dat ik de Heer ben. En wanneer ik mijn zwaard in de hand van de koning van Babylon leg, zal hij het uitrekken tegen het land Egypte."
49. En om de laatste zin te vertalen: "Wanneer ik mijn zwaard in de hand van de Prins van de aarde leg, zal hij het uitstrekken tegen de hele volken van de aarde, de hele Niet-Joodse volken." Wat zal ik uitspreken, o wat zal ik jullie machtige van de aarde uitspreken? 
50. Je zult inderdaad kreunen. In de lijdensweg van stervelingen zult u om barmhartigheid smeken, maar waarom zou ik u barmhartigheid schenken die weigerde genade te overwegen toen mijn volk naar u zocht om genade?
51. Ik zal u voeden met uw eigen gif en u belonen met uw eigen barmhartigheid, want zoals een man leefde, zo zal hij ook sterven, en met welke betaling u hebt betaald, zult u worden terugbetaald.
52. En nu in hetzelfde jaar, maar twee maanden later citaat: "In het elfde jaar, in de derde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heer tot mij: "Zoon des mensen, zeg tegen farao koning van Egypte en tegen zijn menigte: 
53. "Wie ben je in je grootheid? Zie, ik zal u liken met een ceder in Libanon, met mooie takken en bosschaduw, en van grote hoogte, de top tussen de wolken. Het water voedde het, het diepe maakte het hoog, waardoor zijn rivieren rond de plaats van zijn beplanting stroomden en zijn beken naar alle bomen van het bos stuurden."
54. Bent u tot nu toe bij mij, gouverneurs van de aarde, want dit baart u zorgen?! "Zo torent het hoog boven alle bomen van het bos uit; zijn takken groeiden groot en zijn takken lang, van overvloedig water in zijn scheuten. 
55. Alle vogels van de lucht maakten hun nesten in zijn takken; onder zijn takken brachten alle beesten van het veld hun jongen voort; en in zijn schaduw woonden alle grote naties. Het was mooi in zijn grootheid, in de lengte van zijn takken; want zijn wortels gingen neer op overvloedig water."
56. Je zorgde ervoor dat je nergens aan ontbrak, zelfs ten koste van anderen, maar je negeerde om te erkennen waar je rijkdom was. En citaat: 
57. "De ceders in de tuin van God konden het niet evenaren, noch de dennenbomen evenaarden zijn takken; de platanen waren als niets vergeleken met zijn takken; geen boom in de tuin van God was zo in schoonheid. Ik maakte het mooi in de massa van zijn takken, en alle bomen van Eden benijden het, die in de tuin van God waren.
58. U was natuurlijk uitgerust met het axioma waar "macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut", hoewel dat axioma van toepassing is op de zonen van de lagere regio's. En zo gaat het woord verder:
59. "Daarom zegt de Here God: Omdat hij hoog torent en zijn top tussen de wolken zet, en zijn hart trots was op zijn hoogte, zal ik het in de hand geven van een machtige van de naties; Hij zal er zeker mee omgaan zoals zijn goddeloosheid het verdient, of en ik heb het verstot."
60. Een machtige van de naties, zo luidt het; die koning van Babylon met zijn gastheer als de volgende woorden overbrengen, citaat: "Buitenlanders, de meest verschrikkelijke van de naties, zullen het kappen en verlaten." Ze blijven niet in de buurt of rouwen om je. En waar zullen jullie eenmalige gouverneurs zijn?
61. "Op de bergen en in alle valleien zullen zijn takken vallen, en zijn takken zullen gebroken liggen in alle waterlopen van het land; En alle volken van de aarde zullen uit haar schaduw verdwijnen en haar verlaten."
62. Je zult er zo verachtelijk en verafschuwd uitzien dat je niet langer geliefd of gewenst zult zijn, en alles wat aan je onderworpen was, zal verdwijnen als een adem in de lucht die niet te zien is. En uw nieuwe huis wordt ook genoemd in de woorden die volgen, citaat:
63. "Op zijn ondergang zullen alle vogels van de lucht wonen, en op zijn takken zullen alle beesten van het veld zijn. Dit alles om ervoor te zorgen dat geen enkele boom bij het water tot verheven hoogte kan groeien of hun toppen tussen de wolken kan plaatsen, en dat er geen bomen die water drinken tot hen in de hoogte kunnen reiken; want zij worden allen overge gegeven aan de dood, aan de wereld onder de sterfelijke mensen, met hen die naar de Put gaan."
64. De put, de nether wereld, is uw nieuwe thuis, en u zult nooit meer iets meten, zoals de Heer sprak over die machtige een van de naties om -- "zeker"" met u om te gaan zoals u verdient. Terwijl dan uw karkassen voedsel voor de gieren kunnen worden - er zullen er niettemin zijn om over u te rouwen, namelijk degenen die vůůr u naar de put gingen, zoals u zich kunt realiseren uit de woorden die volgen:
65. "Zo zegt de Here God: Wanneer het naar Sheol gaat, zal ik er diep om rouwen en zijn rivieren in bedwang houden, en vele wateren zullen worden gestopt; Ik zal Libanon er somber voor kleden, en alle bomen van het veld zullen daardoor flauwvallen. 
66. Ik zal de naties laten beven bij het geluid van zijn val, wanneer ik het naar Sheol gooi met hen die naar de Put gaan; en alle bomen van Eden, de keuze en het beste van Libanon, al dat water drinken, zullen worden getroost in de wereld van De Nether."
67. Degenen in de onderwereld zullen beseffen dat zij niet alleen zijn, noch het ergste om te zijn geweest, maar dat hun nakomelingen als het gezegde zijn; Zoals moeder als dochter, of als vader als zoon. Jij of deze zullen ook niet alleen zijn, maar hun volk, hun hordes samen met hen, citeren:
68. "Zij zullen er ook mee naar Sheol gaan, naar hen die gedood worden door het zwaard; Ja, zij die onder zijn schaduw onder de volken woonden, zullen omkomen." Daarom
69. "Wie bent u zo in heerlijkheid en grootheid tussen de bomen van Eden? Jij zult met de bomen van Eden naar de wereld van De Nether gebracht worden. Jullie zullen tussen de onbesnedenen liggen, bij hen die gedood worden door het zwaard. Dit is Farao en al zijn menigte, zegt de Here God.
70. Of zal ik deze laatste zin voor u vertalen om te lezen; "Dit zijn de koningen van de aarde en al hun menigten met hen, zegt de Here God."
71. En voor een laatste woord zal ik u het woord van Jesaja nalaten, dat spreekt voor zich. Citaat: Het orakel over Babylon dat Jesaja de zoon van Amoz zag.
72. Hef op een kale heuvel een signaal op, schreeuw hardop tot hen; zwaai met de hand om de poorten van de edelen binnen te gaan. Ik heb zelf mijn gewijde bevolen, mijn machtige mannen opgeroepen om mijn woede uit te voeren, mijn trotse verrukkingen.
73. Wail, want de dag des Heren is nabij; als vernietiging van de Almachtige zal het komen! Daarom zullen alle handen zwak zijn, en ieders hart zal smelten, en zij zullen ontzet zijn. Pangs en kwelling zullen hen grijpen; Ze zullen in angst zijn als een vrouw in travail. Zij zullen elkaar afgrijselijk aankijken; Hun gezichten zullen aflame zijn.
74. Zie, de dag van de Heer komt, wreed, met toorn en felle woede, om van de aarde een verlatenheid te maken en haar zondaars ervan te vernietigen. Want de sterren van de hemelen en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven. de zon zal donker zijn bij zijn opkomst en de maan zal zijn licht niet werpen.
75. Ik zal de wereld straffen voor haar kwaad en de goddelozen voor hun ongerechtigheid; Ik zal een einde maken aan de trots van de arroganten en de hoogmoed van de meedogenlozen laag leggen. Ik zal mannen zeldzamer maken. 
dan fijn goud, en de mensheid dan het goud van Ophir. De aarde zal volkomen afgedankt en volkomen veracht worden; want de Heer heeft dit woord gesproken.
76. De aarde rouwt en verdurft, de wereld kwijnt weg en verdurft; de hemelen kwijnen samen met de aarde weg. De aarde ligt vervuild onder haar bewoners; Want zij hebben de wetten overtreden, de statuten geschonden, het eeuwige verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en haar bewoners lijden voor hun schuld. Daarom zijn de bewoners van de aarde verschroeid en zijn er weinig mensen over:
77. En: "Want de Heer is woedend tegen alle volken, en woedend tegen al hun gastheer, hij heeft hen verdoemd, heeft hen overgegeven voor de slachting. Hun gedooden zullen worden uitgeworpen en de stank van hun lijken zal opstaan; de bergen zullen met hun bloed stromen. 
78. De hele hemel zal wegrotten en de hemelen rollen op als een rol. Al hun gastheer zal vallen, als bladeren van de wijnstok vallen, als bladeren die van de vijgenboom vallen."