Een woord aan de natie


Naar Index
HOOFDSTUK 31
1. Op 14 september 2001 sprak u: "Een oorlogsdaad, waarin je geen onderscheid zou maken tussen hen die de daad pleegden, en hen die zulke individuen herbergen". 
2. Zo bent u gebonden aan wraak, om uw vijand uit te roeien. En wie zal jullie een rechtvaardige vastberadenheid ontzeggen, of dat het de plicht van een prins is om zijn volk te wreken?" Daarom moet je het woord van de Heer beschouwen waar Hij sprak. 
3. "Vervloekt is de man die het werk van de Heer met slapheid doet, en vervloekt is hij die zijn zwaard van bloedvergieten houdt." Maar je zult niet met ijver handelen, daarom zal de vloek op je rusten. 
4. Maar nu ben ik bedroefd om een nog grotere ramp te aanschouwen, de geloofsovertuigingen zijn samengekomen en bundelen hun krachten in wat zij zich voorstellen als een oproep tot gebed. Joodse rabbijnen, rooms-katholieke priesters, de mousseline geestelijkheid en de protestanten samen om van de Heer genade en leiding te vragen.
5. Maar waarom denk je dat de Heer iemand van jullie zal horen? Isral is de instructies van zijn God vergeten, en de universele van Rome verafgoden nog steeds een vrouw. En terwijl het volk van het oosten een valse profeet en strijder voor een redder voor hen aanbidt, nemen de demonstranten de naam aan van elk afgodsbeeld om hun vraatzuchtige honger naar hebzucht en glorie te dienen.
6. Moet een man voor al het andere geen achting hebben voor zijn Schepper, voordat hij zijn hoofd naar Hem optilt? Daarom ben ik bedroefd om de volken te aanschouwen die voor hun afgoden staan en met al hun macht bidden tot goden die niet kunnen redden. Hoor daarom het woord van de Heer, jullie blinde. 
7. "Ik zal hun gebed niet horen, noch hun smeekbeden, laat hun afgoden hen redden, de vele afgoden van hun hand die zij aanbidden, laat deze hen verlossen van Mijn hand en van Mijn woede." Zo spreekt de Heer, de God van de hemel.
8. U hebt het volk niet geleerd hun zonden te laten zien, noch de Heer op een van uw wegen te belijden. Daarom: "Het Licht van Isral zal een vuur worden, en Zijn Heilige een vlam, en het zal zijn doornen en haren in n dag verbranden en verslinden." Noemde Hij van Jesaja jou niet "domme honden die niet kunnen blaffen?" En van de ministers, "dat ze allemaal hun eigen weg hadden gekeerd?"
9. Dit geldt voor u deze dag jullie predikers onder de mensen, jullie huichelaars, adders-broed zoals Hij jullie noemde. Jij bent de vernietiging van het volk, met je leugens en het bedrog van je geest. "Alsem", dus de Heer zei dat hij je zou voeden met, en vergiftigd water voor je dorst. 
10. Omdat u het niet waardig achtte om Hem te eren volgens Zijn woord, beloofde de Heer u daarom een beloning en zei: "Dit zullen zij van Mij hebben, zij zullen in kwelling gaan liggen."
11. En waarom o jullie mensen, letten jullie op hen, waarom staan jullie jezelf toe als kinderen van de hel om twee keer kinderen van de hel te worden? Houd je eerder aan het woord van de waarheid, want zo sprak de Heer; "Houd gerechtigheid en doe gerechtigheid, want spoedig zal Mijn verlossing komen, en Mijn verlossing zal geopenbaard worden. 
12. Gezegend is de man die dit doet, de zoon des mensen die er vast aan houdt, die de sabbat houdt, noch het belijdt, en dat houdt zijn hand tegen om kwaad te doen. Doe recht en rechtvaardigheid; verlost van de hand van de onderdrukker hem die beroofd is, en doe geen kwaad of geweld aan de vreemdeling, de vaderlozen en de weduwe, noch vergoten onschuldig bloed."
13. "Bid niet voor dit volk," zo heeft de Geest van de Almachtige God in mij ingebracht, en dus bad ik in plaats daarvan voor Isral en voor de uitverkorenen, en voor waarheid en gerechtigheid om opnieuw op de aarde te worden gehoord, en om wraak - dat de aarde zou kunnen worden opgefrist. 
14. Mijn gebed tot Hem die mij zalfde met het begrip van waarheid en rechtvaardig oordeel was dat alle goddelozen van de aardbodem zouden worden uitgeroeid. En mijn gebed zal niet ongehoord blijven, het is al geheiligd.
15. Wie anders dan de Heer schept oorlog en vrede? Wie anders dan de Heer slaat uit tegen de mensen voor hun ongerechtigheden? Als het kwaad tot je komt - het is van de Heer, en als er vrede over je komt - dan is het van de Heer. De Heer redt en de Heer vernietigt. De overwinning van het een of het ander ligt niet in de hand van de mens; het is de Maker van de mens wiens doel zal staan.
16. Wanneer er aardbevingen en tsunami's zijn, of overstromingen, of tornado's om de werken van de mens te verwoesten, zijn ze van de hand van de Heer om hen te waarschuwen dat ze zich misschien van hun slechte manieren kunnen afkeren. Maar voor al deze rampen is er geen waarschuwing, noch heeft mijn oor gehoord van iemand die hetzelfde aan hen verkondigt.
17. Zoals dan degenen die omkomen in een calamiteit niet zondiger zijn dan enig ander, dient het om iedereen eraan te herinneren hoe anders deze zich bekeren van hun afval - ze zullen ook vergaan. Maar wie heeft er een oor te horen? 
18. En wat dit betreft: "Hij heeft een aanklacht tegen de volken, Hij gaat met al het vlees oordelen, en de goddelozen zal Hij aan het zwaard zetten." 
19. En: "Zij die op die dag door de Heer zijn gedood, zullen zich uitstrekken van het ene uiteinde van de aarde tot het andere. Zij mogen niet worden betreurenswaardig, verzameld of begraven, zij mogen mest op het oppervlak van de grond zijn.".
20. Dit is Zijn doel, en daarom zei ik; "tot de ondergang van hen beiden." Het ging van mijn lippen dat -"Een volk kan zichzelf niet regeren, noch kan een natie geleid worden door sterfelijke mensen," en die mij zal tegenspreken, of mij een juist oordeel zal leren? Was het niet van u geprofeteerd dat al uw daden misdadig en onderdrukking zouden zijn, en uw barmhartigheid een ding van minachting? Inderdaad.
21. Wanneer zondaars zondaars terroriseren, worden de eerste als terroristisch uitgesproken, de laatste claimen onschuld. En wanneer God de mens terroriseert door zijn hand op de elementen - het wordt uitgesproken dat het van zichzelf is gekomen. Dus, met de naam van God op hun lippen, herbergt de mens de Almachtige niet in zijn hart. 
22. Toen - een tornado sloeg toe, en waarom bombardeer je nu niet de wind en de aarde die hetzelfde herbergt? Of is het dat God buiten uw bereik is om Hem te belonen voor Zijn rechtvaardige oordeel over u.
23. Je neemt het zwaard op, maar je weet niet hoe je bot uit het merg moet snijden. "Ik zal jullie aan het zwaard destineen, en jullie zullen allen buigen voor de slachting," zei de Heer. En zal ik u nu op de hoogte brengen van het waarom ervan? 
24. Het is omdat toen ik belde - u antwoordde niet, en toen ik sprak - u niet luisterde; Daarom hebben wij onze afkeer van jullie gehat en wij zagen jullie als een illusie.
25. "Waarom spannen de naties samen en beramen de volkeren tevergeefs? De koningen en heersers van de aarde nemen samen raad tegen de Heer en zijn gezalfde, om hun banden en hun koorden van hen af te werpen. 
26. Maar Hij die in de hemelen zit, lacht, de Heer heeft ze in bespotting. Hij zal tot hen spreken in Zijn toorn en hen bang maken in zijn woede." Je zult me natuurlijk in het verkeerde zetten - het woord van God achter je gieten, maar dit woord is bijna klaar om te vervullen.
27. En zo zei de Heer; "U bent mijn Zoon, vandaag ben ik u vergeten. Vraag naar mij, en ik zal van de naties jouw erfgoed maken, en de uiteinden van de aarde jouw bezit. Je zult ze breken met een staaf ijzer en ze in stukken slaan als een pottenbakkersschip." Heb jij gehoord wat de Heer voor jullie in gedachten heeft en aan wie jullie onderworpen zullen worden?
28. U was van plan om het geld van uw tegenstander af te snijden, wat me ertoe brengt uw integriteit in twijfel te trekken. Wil je je vijand van zijn zwaard verachten voordat je je zwaard tegen hem opneemt? 
29. Koester je het motto: "Alles is eerlijk in liefde en oorlog?" Dat is niet zo! Een die zonder principe is, is ook zonder scrupules, en er zal geen goede strijd worden gevoerd zonder de regels ervan.
30. Ze verloor haar man in een gruwelijke daad, en nu pleit ze voor vrede, geen represailles tegen de moordenaars, negeert de wet van de Allerhoogste, laat geen prins zijn plicht vervullen voor God en de mens. - - Leer nu een les en wees niet opstandig. 
31. U vreest dat uw zonen worden gedood in de daaropvolgende oorlog, en wat dan o mijn lieve vrouw zou u ze liever met uw eigen hand doden? Weet jij niet dat de dood aan allen is toebesteld en dat het eervoller is om in de strijd te sterven? Misschien sterf je liever door de handen van je zonen, en wordt je karkas opgegeten door de gieren en wilde honden?
32. Is het niet eerder een rechtvaardig iets om te doen - om de onderdrukten uit de handen van de onderdrukkers te verlossen? En waarom vrees jij de dood o jullie dwaze mensen, want tenzij er een graankorrel onder het oppervlak begraven wordt om ongedaan gemaakt te worden, kan het niet tot de Zon komen. 
33. Bent u daarom onwetend of gewoon egostisch zonder rekening te houden met anderen? De Heer zei dat hij zelfs jullie vijanden lief moest hebben en nogmaals dat Hij de schuldigen niet schuldig zou houden. Noch uw president, noch ik kunnen het zich dus veroorloven om te doen wat u zou doen.
34. U hebt gezien hoe de Taliban haar volk behandelt, zou het dan niet rechtvaardig zijn om de onderdrukten van de onderdrukkers te verlossen? Als uw Voorzitter dan zei; "Ik wil de Taliban uitroeien voor de wreedheid tegen haar eigen volk, zou dat een rechtvaardige vastberadenheid zijn? 
35. U mag dat inderdaad doen, mijnheer de President, maar ik moet u zeggen dat u eerst uw eigen huis moet schoonmaken, anders zal uw besluit niet rechtvaardig zijn. Aangezien nochtans de vijand oorlog op u verklaarde, laat het zwaard niet terugkeren tot het zijn vastberadenheid heeft bereikt.
36. Een vliegtuig raakte een toren, maar de instorting was te verklaren door de vernietiging die de ontwerpers erin bouwen. Zo is het gezegde waar "de mens is het ontwerp van zijn eigen vernietiging." 
37. En kijk nu eens goed om je heen, je daden en je angsten als natie zijn vergelijkbaar met deze torens die vielen. De terrorist liet de bal rollen, en jij in de voorschriften van het "ontwerp van je eigen vernietiging" - drijft hem steeds groter.
38. Isral vocht terug voor de moord op zijn volk, en nu zijn Rusland en de Verenigde Staten en de geestelijkheid bezorgd. Maar waarom de zorg? De VS van A gebruikt een oostelijke natie als proeftuin voor hun oorlogvoering, het slaat toe tegen de moord op zijn volk. 
39. Als er dan bezorgdheid moet zijn verwijder eerst de balk in uw eigen oog voordat u opmerkingen maakt over de splinter in het oog van een ander. 
40. En voor de Beer, ik weet wat je diep in je hart wilt, je bent geen vriend van het westen, behalve voor het gemak. Uw kans zal zich nu voordoen en u zult dienovereenkomstig handelen, maar uiteindelijk zal het niet zijn zoals u had gedacht.
41. En welke zorg belijden de geestelijken tegenover Isral en haar Koning? Je hebt je eigen meester om Isral te zien verdwijnen. Maar het zal niet zo zijn, in plaats daarvan moet je verdwijnen, zodat niemand meer mag spreken leugens in de naam van de Heer. 
42. Wat zei Hij de Jezus die u veinst om te belijden? Als je niet weet hoe dan dus ik vraag je - word je dan leraren genoemd?
43. Voorwaar, ik weet hoe jullie verlangen naar vrede en rust, de volken die de gunst van de Heer zoeken. "God zegene Amerika", en "Verenigd staan wij", maar waar sta je in je verlangen naar vrede? En wat is het dat jullie zoeken in gebed en in jullie samenkomsten, op die jullie gezegend en gezegend mogen worden? 
44. Het spreekwoord luidt: "Als iemand zijn oor afwendt van het horen van de wet, dan is zelfs zijn gebed een gruwel." En waarom bid je dan, of kom je samen in de kerken om jezelf te vernederen?
45. Ik wilde daarom in wijsheid spreken, zo zei de Heer; "Maak de harten van dit volk dik en hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat zij niet met hun ogen zien, en horen met hun oren, en begrijpen met hun harten, en zich omdraaien en genezen worden."
46. Zo veracht ik die valse predikers om u op een dwaalspoor te brengen, om nooit een woord in waarheid te spreken. En hoewel ik het haat, maar ik weet dat het zo moet zijn. Toen werd gevraagd hoe lang dit zou duren, aldus de Heer; "Totdat steden afval liggen zonder inwoners, en huizen zonder mensen, en het land volkomen verlaten is, en de Heer de mensen ver weg verwijdert." 
47. Bid dan voor vrede, mijn volk, en wek uw ijdele hoop op, maar weet dat dit niet zal gebeuren totdat het ras van de mensen verlaten is, want opnieuw staat er; "En hoewel er nog een tiende in zit, zal het 
opnieuw verbrand worden." Tel dan de miljarden, en een tiende daarvan om meer dan vijf miljard doden op aarde achter te laten. 
48. Dit is de remedie voor vrede, de remedie die God heeft bevolen. En zoals alleen de stomp zal blijven, zult u tussen die stomp zijn?
49. Elk woord van de Heer is zuiver en zeer nauwkeurig, en zal worden gebracht om te dragen. Er is echter een ontsnappingsweg, maar het zal niet door het horen van uw predikers zijn, dat adders-broed wiens gif dodelijker is dan welke Miltvuur dan ook. En wat mij betreft, wil je me horen? De weinigen die dat doen zullen inderdaad gezegend worden.
50. Enige tijd geleden, toen je John F. Kennedy als leider had, was het Vraag niet wat je land voor je kan doen, maar wat je voor je land doen. Maar tijden - hoewel ze niet veranderen - maar die hebben ze in de mensen - - iedereen van groot tot klein is nu op zoek naar een hand-out, om hun ziek toegebrachte verliezen te dekken.
51. Nee, ik ben niet zonder oren, noch zijn mijn ogen gesloten, zij zien een volk dat bergafwaarts gaat, en dat treurt mij. Velen zijn getraumatiseerd en er wordt geld beschikbaar gesteld, maar wat zit er in dit trauma voor een paar torens en slechts een handvol personen? 
52. Het is maar een klein ding. Wat ga je doen als hele steden verkwisten en de torens van de mensen niet meer zijn?
53. Psalm 33 "De Heer kijkt neer vanuit de hemel, Hij ziet alle zonen des mensen. Vanwaar Hij gekroond zit, kijkt Hij uit op alle bewoners van de aarde. Hij die de harten van hen allen vermoeiert en al hun daden in acht neemt."
54. Een herinnering voor het volk van deze VS van A, en zijn leiders, beschouw het woord zoals de Heer sprak en zei: "Een koning wordt niet gered door zijn grote leger, noch een krijger die door zijn grote kracht is bevrijd, het oorlogspaard is tevergeefs voor de overwinning, door zijn grote macht kan het niet redden. Zie, het oog van de Heer is op hen die Hem vrezen.
15 september 2002
55. Ik citeer een enkele zin die op zichzelf de doodstraf draagt, de straf van duizend doden met grote pijn en spijt voor de ziel van de mens. Citaat: "We hebben maar n onherroepelijk leven te leven." 
56. Hoe dwaas inderdaad, hoe dwaas om zulke dwaze woorden van je lippen te laten gaan. En daarom moet je nu een lange duur doorstaan waarin je spijt zult krijgen van het uitspreken van deze dwaze woorden.

NEGEN ELF Amerikaanse hypocrieten
57. Ongeveer 3000 mensen stierven toen sommige van de krankzinnigen twee vliegtuigen in de torens van het world trade center vlogen, en de mensen van de VS en de wereld waren geschokt. Maar waarom o jullie mensen van de VS zijn jullie zo geschokt en huilen om slechts 3000 doden, terwijl jullie met volledige toestemming elk jaar meer dan een miljoen doden.
58. Bin Laden is niets. Naast het lot van de VS is hij bijna een heilige, slechts een kleine jongen, vergeleken met de miljoenen Amerikaanse slagers die hoger op de lijst van criminelen staan dan Bin Laden.
59. Als de Russen elk jaar n atoombom op de VS zouden laten vallen om elke keer meer dan een miljoen volwassenen te doden, zou het niet meer zijn dan een daad van rechtvaardigheid, oog om oog, voor de met voorbedachten rade barbaarse moorden die de inwoners van de VS elk jaar beoefenen op de meest hulpeloze van hun eigen soort , hun abortussen.
60. De VS kunnen dan elk jaar n atoombom op Rusland laten vallen voor dezelfde soort gerechtigheid. En wie zal de rest van de naties belonen voor hun moorden en genocide? 
61. Toen de Heer vuur van de vulkaan bij Napels regende om 3 miljoen mensen te doden, wat is dan slechts 3 miljoen tegelijk wanneer u - de lafaards van de naties in koelen bloede elk jaar meer dan 3 miljoen van de meest hulpelozen vermoorden? Waarom zou iemand huilen als 3 miljoen moordenaars van de aarde zijn uitgeroeid?
62. En waarom zou ik huilen als de Heer meer dan 6 miljard dieven, leugenaars en moordenaars van de aardbodem uitroeit, terwijl ik in feite hetzelfde van hem vroeg? Want ik haat alles wat slecht is.
63. Wraak is van mij, zo zei de Heer. Daarom zal ik jullie volk van alle volken, samen met de hele hemel, verheugen wanneer de Heer jullie de rechtvaardige beloning brengt, over jullie allen. 
64. Want u bent niet meer dan huichelaars, met de ene hand verminkt u de lichamen van miljoenen van de meest hulpelozen, terwijl u de ander naar de hemel brengt en schreeuwt; God zegene Amerika.
65. Jullie zijn niet meer dan beesten, de Heer zal jullie belonen volgens al jullie misdadige daden op de armen en hulpelozen, en jullie niet zegenen.