ZEVENTIG EN ZEVENENZEVENTIG


Naar Index
HOOFDSTUK 29
1. Wat is in een zeven dat ik erover moet spreken, of wat is er in mijn ziel dat ik mezelf moet uitdrukken? Mijn hart is verscheurd in mij, ik heb een gebed, maar zal ik het uitspreken? Ik ben boos op de volken, op de stammen van mijn volk, en ik ben boos in tranen voor mijn geliefde. 
2. Waarom moet mijn oog de wonderen van de Heer aanschouwen om te weten dat hij het is? Dit is voor babes, voor hen van weinig geloof, zoals voor mij, Heer, ik weet dat Gij alle dingen werkt, dat Gij Heer van allen zijt. 
3. Ik hoef Uw reddende genade niet te zien om te weten dat U onze Heiland bent, want Gij zijt mijn God, mijn Vader, en het leven van mijn wezen, zoals Gij de gedachte in mijn hart zijt. Ik ben Uw schepsel en zonder U ben ik niets. 
4. Maar mijn ziel is pijnlijk in mij voor de ondergang van mijn geliefde, voor een volk dat hun rechterhand niet van links kent, en mijn ziel is boos in mij vanwege de opschepperij van een volk dat goed gevoed is, en hoe ze leunen op de behoeftige, hoe hun opschepperij een stank is voor mijn neusgaten, en ik ben boos om hun vervloekte vrijmoedigheid. 
5. Het is een afvallige generatie, en ik wil hun daden over hen brengen, en voor hun opschepperij om hun rug te breken met een staaf ijzer. Ik ben boos o Heer, ik ben verontwaardigd. Waarom staat Gij toe dat Uw naam door deze opscheppers wordt belijden?
6. Waarom lijdt Gij hen om op hun voeten te staan en U en tegen Uw volk te bespotten? Hoe moet ik deze dingen begrijpen en deze beledigingen aan Uw heilige naam dragen? 
7. Het is niet U alleen O Heer zij beledigen, want om U te beledigen is om mij ook te beledigen. En als zij tegen Uwe erfgoed beschimpen, beschimpen zij mij ook.
8. Waarom O Heer heeft U mij een Leeuw genoemd, een machtige sterke Leeuw, wanneer ik wegzwel van verdriet van hart. Als een leeuw wordt beschimpt, slaat hij furieus toe, en dat ben ik ook als ik beschimpt word. 
9. Maar ik o Heer ben slechts een man, alleen een Leeuw in naam. terwijl wraak aan U toebehoort. Zonder U heb ik geen kracht, Gij zijt alleen de Leeuw in mij, en de kracht van mijn woord.

10. Gij hebt Uw aangezicht verborgen o Heer voor Uw volk, want zij zijn een opstandig volk, en waarom zou U hen dan redden van hun tegenstanders. Maar wat moet ik dan doen, Heer? Met welk doel heb je me dan naar deze wereld gestuurd? 
11. Wat zal mijn doel hier zijn wanneer u voor de ongelovigheid van Uw volk Uw gezicht verbergt en hun tegenstanders toestaat hen te bespotten? Mijn hier zijn is zonder doel, Heer, als U Uw gezicht voor hen wilt blijven verbergen. 
12. Ik bid U Heer, zelfs omwille van mij bid ik U - geef Uw dienaar zijn verlangen dat Uw volk beschermd kan worden voor de dagen dat U mij schenkt om bij hen te zijn. Zo niet omwille van hen, omdat zij U weigeren te horen, moge het omwille van mij zijn, o Heer, laat het voor Uw naam zijn.
13. Geef mij o Heer mijn verlangen om goddeloosheid te doden, en om op deze opschepperige heersers te trappen, want mijn ziel verafschuwt hen. Het is niet dat ik U niet ken, want mijn geest is uit Uw troon gekomen, ik ben inderdaad van Uw huishouden, en mijn ziel is boos over de wreedheden van de vorsten op aarde. 
14. Ik wil hen weerleggen O Heer, om hen te beledigen omwille van Uw naam, om hen te vernederen, om hen te leren dat zij slechts mensen zijn, en zoals de beesten - zodat Uw naam verheerlijkt kan worden.
15. Ik zoek niet mijn eigen heerlijkheid, Gij O Heer getuigt van mijn hart, maar Uw heerlijkheid ik zoek dat Uw macht op de hele aarde bekend kan zijn. Hoor mij, Heer, want ik ben slechts vlees. Vele jaren hebt U mij geleerd, Uw woord kwam tot mij, maar ik ben als een droge stomp aan de rand van het water.
16. Ik ben boos o Heer, ik ben verontwaardigd over de naties, de waanzin van de Amerikaanse en deze Europese heersers, zelfs om te suggereren dat Jeruzalem de hoofdstad van twee naties wordt, om van ongelovigen en heiligen te zijn. Sla hen voor mij, Heer, sla hen die verantwoordelijk zijn voor deze waanzin, want wraak behoort aan U. 
17. En laat het niet los totdat zij ambassadeurs met een verontschuldiging hebben gezonden, op dat zij hun zonden voor U zouden belijden. Sta me toe hun knieŽn voor U te buigen.
18. En hoe zit het met hen die hun handen op Uw volk hebben gelegd, om mijn geliefde zonder reden in te perken? Gij hebt gezegd: "Hij die een Jood aanraakt, raakt de appel van zijn ogen." Breng daarom Uw woord om voorbij te gaan, Heer, en laat hen verblind worden, op voorwaarde dat zij in duisternis betasten en hun weg niet vinden. 
19. Al deze ongelovigen in Jeruzalem zijn een stank voor mijn neusgaten, ook al is de goddeloosheid van Uw volk een last die veel te groot is voor mij om te dragen.
20. Gij hebt mij alleen gesteld, Gij hebt mij gemaakt in tegenstelling tot andere mannen. Wie ben ik? Als ik een man ben, waar is mijn onwetendheid en mijn vreugde met andere mannen? Als ik een man ben, waarom is mijn hart dan niet als een man? 
21. Gij hebt mij onderscheiden, als iemand die niet gezien wordt, die geen aandeel heeft met de zonen des mensen. Ik ben alleen in een wereld die niet de mijne is, ik heb niemand anders dan U alleen, want mijn ziel verafschuwt de daden van de mens.
22. Ik weet o Heer, hoe het huis van IsraŽl voor U als dross werd, en Gij hebt hen in Jeruzalem verzameld en ingepakt voor menigte. Toen zette Gij een leger om hen heen, zodat er voor hen geen ontkomen aan zou zijn.
23. En daar in het midden van de stad hebt Gij over hen het vuur van Uw rechtvaardige toorn gegoten voor al hun terugval, en voor de bezoedeling van Uw heilige naam. En voor de wil van voedsel eten vrouwen hun nakomelingen, en er was veel kwaad en groot verdriet op die dag in de stad Jeruzalem.
24. En zij die niet in de stad waren en ontsnapten om onder de heidenen te wonen, U hebt Ook Uw zwaard naar hen gezonden en hen tot een verwijt en een bijwoord onder de heidenen gemaakt, en zij woonden lang met hen samen.
25. O hoe zeer slecht het huis van IsraŽl was, en mijn hart doet pijn om het verslag van al hun gruweldaden te horen, zoals U voor hen herhaalde door de mond van Uw profeten
26. Ze werden voorspeld o Heer, ik weet het, ze werden voorspeld wat er met hen zou gebeuren als ze in strijd met Uw woord liepen. Maar ze waren een opstandig volk, een volk met stijve nek, en voor hun eigen bestwil wilden ze niet naar U luisteren, ook al is het deze dag, zoveel dagen later weigeren de kinderen van hun kinderen nog steeds te luisteren. 
27. Hun vaderen hebben hen geen les gegeven, noch voor alle rampen op hen hebben deze rampen hen enige les geleerd. Het is tevergeefs, o Heer, om hen met een roede te slaan, zij kunnen niet luisteren, want zij zijn opstandig vanaf hun geboorte, en zelfs tot op de dag van vandaag komen zij van vader op zoon in opstand tegen U.
28. Maar o Heer, mag nu mijn gebed voor U komen, omdat deze opstandige, en hard van hart zijn als mijn vlees en bloed, wanneer voor de weigering van de heidenen om voor mij een moeder te zijn, deze harde van hart, en slecht gemanierd werd voor een baarmoeder voor mij om in geboren te worden. 
29. En ik heb hen lief o Heer met een liefde die niet van mij verwijderd kan worden, niet met een mes hoe scherp ook. Daarom huilt mijn ziel nu als ik misschien een uur van genade van U kan vinden.
30. Zie, Heer, liefde voor mijn ziel, dit zijn mensen die vanaf hun geboorte ongetraind zijn, zij weten niet hoe zij hun rechterhand van links moeten onderscheiden. Vanaf de dag van hun vaderen zijn zij onwetend geweest, hoe zullen zij dan weten dat U na Uw geboden moet wandelen? 
31. En Uw ongenoegen is al vele dagen op hun kinderen, en kinderen, eeuwenlang, o Heer. Hoe lang wilt gij dan boos op hen zijn, terwijl zij voor de hardheid van hun hart geen correctie ondergaan?
32. Als ik met U mag redeneren O Heer, als mijn woord voor U mag komen, van welke meer waarde zijn deze heidenen die zo onvoorzichtig leven, die voor Uw zorg op hen ook weigeren U te kennen? Zijn de zonden van deze heidenen niet zo groot als die van Uw volk? 
33. Ja O Heer, Uw dienaar weet dat het huis van IsraŽl zwoer Uw statuten te handhaven, die U niet onder de hoede van deze heidenen hebt plaats, daarom zijn de zonden van Uw volk groter. Maar nogmaals voor hun grotere schuld leden deze veel ellende door de handen van deze heidenen
34. Moeten deze dingen niet zo goed worden overwogen, o mijn Heer? Mijn ziel zoekt genade van U voor het volk van Uw erfgoed, als O Heer, het mag maar voor een tijdje zijn, voor de dagen dat U Uw dienaar mag schenken om bij hen te zijn, als deze daardoor misschien Uw reddende genade voor hen kunnen aanschouwen en zich tot U kunnen wenden. 
35. Gij deed dit o Heer in de dagen van hun rechters, voor alle dagen waarin Gij hen een rechter hebt toegekend. Telkens wanneer zij getroffen werden, zond Gij hen een rechter in hun hulp, toen daarom de volken gekomen waren om Uw volk te onderdrukken, hen Uw hulp zond. Moge dan Uw barmhartigheid ontwaken en die volken straffen voor hun grote trots en arrogantie. 
36. Als Gij de koning der beesten zou uitzenden - zo maul hen door zijn tanden, door de kracht van Uw Geest. Hebben deze volken Uw vuur op Uw volk niet vermenigvuldigd? En waarom deden ze dat, terwijl deze ook schuldig waren?
37. Ik bid U O Heer, laat deze naties de oorlog kennen, en laat hen achteruit vallen en niet meer opstaan. Zend Uw pestilentie onder hen, opdat ook zij zouden leren dat zij slechts mensen zijn en gelijk zijn aan de beesten. 
38. Laat hun heersers niet opstaan in arrogantie en trots, maar worden neergeworpen en vernederd tot in de kern. En voor al hun machtige, zet een geest van angst en beven op hen, zodat mannen kunnen zien hoe dit zijn dan babes, en verre van moed.
39. Ik ben Uw dienaar O Heer, gezalfd van Uw hand, moge nu mijn stem voor U komen. Ik herinner mij, Heer, hoe Gij hebt gezegd hoe Uw schapen een prooi waren geworden, als voedsel voor de wilde beesten, omdat zij zonder herders waren en geen enkele om hen te beschermen. 
40. Die boze herders voedden zich en gaven niet om de schapen. Het is niet verbazingwekkend, o Heer, en moeten voor deze boze herders de schapen verlies lijden?
41. Ik herinner me o Heer, hoe U hebt gezegd dat U Uw schapen zou redden uit de handen van deze slechte leraren, uit de klauwen van de goddeloze egoÔstische herders, van zoals niet meer dan een adders-broedsel. Ja, ik weet o Heer, hoe Gij uzelf wilt verwelken om hun Herder te zijn om hen uit te zoeken en te redden. 
42. Maar ik herinner me ook op welke dag Gij dat wilt doen, op een dag van wolken en dikke duisternis, terwijl Ik Uw dienaar O Heer hier ben in deze dag vůůr die dag waarover Gij sprak.
43. En wat moet ik doen o Heer, toen U mij beloofde dat de grond op de navel van de aarde niet zou worden geschud? Zal Uw dienaar vrucht hebben voor de vertering? Zal ik blij zijn dat de schapen uw stem zullen horen? 
44. Mijn hart huilt in mij O Heer, omdat ik U ken, en Ik ken Uw woord, hoe de bewoners op vaste grond niet naar mij zullen luisteren, omdat zij niet naar U zullen luisteren.
45. Daarom is mijn hart zwaar in mij, daarom ben ik verdrietig. Zowel overdag als 's nachts heb ik last van het denken over hoe het zal zijn, want ik weet dat het dichtbij is. Ik sprak, en ik niet, maar Uw woord werd gesproken.
46. Maar zij zouden niet eens antwoorden, noch een geluid maken, zoals Uw dienaar maar een dwaas onder de mensen, niet van enige boekhouding. Voor Uw waarheid in mij ben ik verbaasd, en zere van hart en geest.
47. Hoe rechtvaardig Bent Gij, Heer, voor Uzelf om te oordelen tussen schapen en schapen. Sommigen van hen weiden op rijke gronden, met hun horens verdreven hen die mager waren. 
48. Zijn zij daarom niet gelijk aan de beesten, ieder die alleen voor zichzelf zorgt, want zoals zij zeggen; Nummer ťťn? Uw gebod voor hen om hun naaste lief te hebben is slechts een vreemd iets, maar zij roepen uit, Thora, Thora.
49. O Heer, ik weet dat Uw rechtvaardige toorn voor hen welverdiend is, dat er geen reddende genade in hen is. Maar wat wilt Gij dan doen voor een volk tot Uzelf, en wat voor mij, Uw dienaar O Heer, hoe zal ik mijn omhelzing onder hen hebben? 
50. Mijn troost O Heer is in Uw plechtige belofte, in Uw grote barmhartigheid, in Uw eindeloze mededogen om een volk van Uzelf, een menigte geboren in Uw zorg, tot U te hebben.
51. Ik weet o Heer, hoe zij graag hun drempel bepalen door Uw drempel, en hun deurpost naast U, hoe zij op al hun manieren uw heilige naam willen bezoedelen door hun gruwelen
52. Ze zetten een schedelkap op om te treiteren in directe oppositie tegen U, om de schaamte en schande van de heidenen op hun hoofd te plaatsen. O hoe slecht deze zijn, hoe afschuwelijk en stank ze zijn in onze neusgaten.
53. Daarom oordeelt o Heer tussen schapen en schapen, red degene die in U geboren is, en laat al deze die een stank zijn voor onze neusgaten op nummer worden verteerd. 
54. Hoe lang zijn mijn ogen om deze grote gruwel te aanschouwen, hoe lang moet Uw dienaar zich ergeren aan de vuiligheid van hun doen? Ik kan er amper een uur tegen, hoe dan ook voor een dag of langer.
55. En nu o Heer, moge het u behagen om mijn stem te horen, moge mijn woord voor U komen. Ik heb gehoord van deze duivels, van deze smerigste op de zetel van Rome, hoe ze eisen israŽl van zijn grondgebied te beroven. 
56. Was het niet genoeg voor deze duivels om in hetzelfde bed te liggen met die Duitse duivels van nog niet zo lang geleden om zoveel van de zonen van Jakob af te slachten? Dank u o Heer dat degenen die momenteel uw erfgoed bewonen, niet hebben ingestemd met hun kwade verlangen.
57. O Heer, dat Gij hen zou verscheuren, zodat er niets meer overblijft van die zetel van de Duivel. Om hun schaduw van de aardbodem af te vegen, op dien gezegde dat zij de mensen niet langer kunnen misleiden, om hen in vlees voor de slacht te veranderen.
58. Ik ken O Heer, het is de zetel van de duivel die ik wil vernietigen, de zetel van de heerser van de aarde om zijn troon in de afgrond te werpen. En ja, hij zou boos op me zijn- die heerser van de aarde, die leugenaar van weleer, hij zou zijn zwaard tegen mij opnemen omdat hij zijn kapiteins had vernietigd, zijn plezier in deze wereld.
59. Als het dan nog niet zijn dag is om te worden neergeworpen, noch die van zijn kapiteins om met het gezicht naar beneden te vallen in de mest van hun eigen braaksel, moge hun soort worden uitgeroeid uit de grond van Uw erfgoed, om die troon van de duivel, van de heerser van de aarde te bespotten, zodat mijn hart enige vrede kan vinden in zijn ergernis vanwege hen.
60. Gij zijt zo bekwaam o Heer, om die heerser van de aarde voor mij, die prins in de hemelen, in Uw lagere hemelen in te perken. Gij hebt Abraham toestemming gegeven, en Gij hebt Job toestemming gegeven tegen hem, en Gij zijt in staat dit opnieuw te doen, Heer, op dien verstande dat ik voor een draai van mijn hand de nek van die slang kan wringen om zijn tanden te breken.
61. Is Uw gezicht niet tegen die berg van Se'ir geplaatst, om er een verlatenheid van te maken, een verspilling? De berg van Se'ir, namelijk het volk van vele naties, met vele steden om hun steden te verspillen, om hen tot op de grond te nivelleren, op die hoogte, op dien gezegd dat Gij slechts Heer O Heer zijt. 
62. Met onophoudelijkheid achtervolgden zij Uw volk en slachtten hen af, zoals zij vandaag doen. Vergeef hen niet, Heer, laat hun eindeloze enmity niet van hen worden onthouden, maar maak een slachting van hen o Heer.
63. Achtervolg ze tot ze vallen en niet meer opstaan. Het zijn mijn eigen mensen, mijn eigen erfgoed tegen wie ik vernietiging en slachting zoek, om ze tot poeder te vermalen, tot fijn poeder. 
64. Het is voor hun enmity tegen hen voor wie zij - door Uw eigen wet - liefde zouden moeten hebben, en niet enmity over waarom ik verlang dat ze worden vernietigd, dat geen van hun zonden hen wordt vergeven.
65. Gij hebt gezworen o Heer te zeggen; "Terwijl ik leef, zal ik met u omgaan volgens de woede en afgunst die u hebt getoond vanwege uw haat tegen hen; En Ik zal mij onder jullie bekend maken, wanneer ik jullie veroordeel. 
66. En u zult weten dat ik, de Heer, al het verguis heb gehoord dat u tegen de bergen van IsraŽl uitsprak en zei: "Zij zijn verlaten gelegd, zij zijn ons gegeven om te verslinden."
67. En dit zal ook mijn vreugde zijn o Heer, wanneer al deze volken, al deze stammen van mijn erfgoed troosteloos worden gemaakt, omdat zij deden wat Gij over hen sprak van het oude gezegde: 
68. "En jullie vergrooten jezelf tegen Mij met jullie mond, en vermenigvuldigden jullie woorden tegen Mij; Ik heb het gehoord. Daarom zegt de Here God: "Voor de vreugde van de hele aarde zal ik jullie verlaten maken."
69. Voor de vreugde van de hele aarde, en voor mij O Heer, dan zal mijn ziel zich verheugen, omdat mijn liefde is voor gerechtigheid en voor volmaakte vrede, en dat al Uw schepselen in Uw wet moeten wandelen en hun buren niet onderdrukken. 
70. Mijn liefde is voor gerechtigheid en voor volmaakte harmonie, en ik kan niet tegen de aanblik van onrecht, noch tegen de afgunst van de volken, want Gij O Heer noemde mij een koning van vrede.
71. Daarom, toen deze zich verheugden over de erfenis van het huis van IsraŽl, omdat het in hun enmity was, zo zult Gij met hen omgaan. Zij zullen verlaten zijn, dan zullen zij weten dat Gij de Heer zijt, de God van IsraŽl en van de hele aarde. Dan zal eindelijk mijn hart in vrede zijn, en zal mijn ziel niet langer geÔrriteerd zijn vanwege hen.
72. Hoor mij mijn volk IsraŽl, u die vele dagen het vuur van de toorn van de Heer hebt doorstaan. Herinnert u zich hoe u uit het land van uw erfgoed werd verdreven, en de zonen van Edom, en van de rest van de volken, uw land aan zichzelf toebewijsden om erop te ploegen. 
73. En zij deden dit met minachting voor u, en met vreugde van hun hart om het te plunderen. O hoe gelukkig waren deze zonen van verderf, om te vernietigen wat heilig was in uw ogen. Maar hoor nu dit mijn geliefde IsraŽl, zo spreekt de Heer: 
74. "Omdat u het verwijt van de volken hebt geleden; daarom, ik zweer het, zo spreekt de Here God, deze naties die om u heen zijn, zullen zelf verwijten lijden. Maar gij, o bergen van IsraŽl, zult uw takken uitschieten en uw vrucht aan Mijn volk IsraŽl overgeven. want zij zullen spoedig thuiskomen."
75. Heb je mijn geliefde gehoord? Heb je begrepen hoe je je zult verheugen en hoe mijn ziel zich in je zal verheugen? Voor jouw bestwil ben ik enorm boos op de naties die tegen je treiteren. 
76. Deze volken van huichelaars, terwijl zij toejuichen om de liefde van God te hebben, haten en verachten zij hun buren, hoe is er dan enige liefde of kennis van God in hen?
77. Deze verachtelijke opscheppers durven zich bij de naam van de Messias te noemen, om te zeggen dat ze christenen zijn, maar ze zijn niet meer dan barbaren en heidenen, die de naam van de Heer op zich nemen, alsof we het verschil niet kennen. 
78. Geen christen haatte ooit een Jood, want als dat zo was, zouden ze geen christenen zijn. Hoe zal een giftige slang toejuichen dat hij een Duif is, als hij geen vleugels heeft?
79. Daarom ben ik klaar om hen te vernietigen die bij mijn naam geroepen zijn, om hun schaduw van het aardoppervlak uit te roeien. Want tot nu toe worden zij niet bij mijn naam geroepen, maar op een dag waarop zij barmhartigheid zoeken, als er barmhartigheid voor hen is, zullen zij in mijn naam komen, en op die dag zullen zij weten dat ik niet tevergeefs tot hen heb gesproken.
80. Als ik naar een hoer kijk, op een prostituee, zal mijn verlangen dan naar haar zijn? Hoe is mijn liefde voor haar dan zo sterk, zo diep geworteld in mij? Hoe is mijn liefde voor de dochter van IsraŽl zo verbazingwekkend in mij bevestigd, dat het weigert losgemaakt te worden van mij? 
81. Ze heeft de hoer gespeeld, en toch zoekt ze haar geliefden, en wat verkeerd vond ze in mij dat ze nu met minachting naar me kijkt? Hij, de Heer, waarschuwde jullie o mijn volk, hoewel jullie niet mijn volk zijn, dat Hij jullie naakt zou strippen en de schoonheid van jullie haar uit jullie hoofden zou knippen. 
82. En was het niet zo in deze vernietigingskampen, waar uw haar werd verwijderd, en u werd uitgekleed zoals toen u geboren werd, en uw beulen smulden van hun ogen op u, omdat u de hoer speelde en niet van Mijn liefde zou drinken?
83. Het was zo. Daarom nu o jullie hoer om naast Mij andere goden te zoeken, om jullie borsten aan jullie afgoden te geven, zullen jullie geliefden van jullie afgesneden worden, jullie zullen nergens heen kunnen. 
84. Zij aan wie u door u zult proberen binnen te komen, zullen u aansporen, want u bent "mijn" hoer, en uit mijn liefde zult u drinken en gevoed worden, of u zult er geen hebben. Ik kon je niet vergeten, daarom werd je lange tijd afgedekt, om de vuiligheid van je te reinigen, en toch ben je niet gereinigd.
85. Uw kinderen die u nu in overspel hebt voortgebracht, wat is hun naam? Weet u niet meer hoe Gomer, de dochter van Dibla'im, een zoon verwekte en baarde aan de profeet van de Heer, als een getuigenis, en voor een afrekening aan u die ontrouw is? 
86. En zo zei de Heer; "Noem hem "dat ik het ben die zaait", wat voor jou van weinig begrip Jezreel was.
87. Dan zij die niet mijn vrouw is, maar een overspelige, opnieuw verwekt en bevallen van een dochter, van wie de Heer zei; "Niet zielig," want ik zal geen medelijden meer hebben met het huis van IsraŽl, om hen hun zonden te vergeven. 
88. Bedenk daarom wat er in al deze dagen is gebeurd, u de zonen en dochters van Jakob. Bedenk hoe je voor je overspel niet zielig was, en je moeder naakt werd uitgekleed, zoals ze deed voor haar geliefden.
89. Maar laten we doorgaan in het oude verslag dat dient voor het onderwijs van de dag. Het is niet allemaal verloren mijn mooie overspelige dame, want Hij zou medelijden hebben met het huis van Juda - om hen te leveren. Staat dat niet in de plaat mijn lieve overspelige dame IsraŽl, in wiens omhelzing ik mijn vreugde zal hebben? 
90. Om u inderdaad te verlossen, maar hoe en op welke manier o mijn geliefde? Hoor hoe Hij zei. "Ik zal ze niet verlossen door bogen, noch door zwaarden, noch door oorlog, noch door tanks, noch door vliegtuigen."
91. Ik weet eerlijk gezegd niet of je me gehoord hebt, of mijn woorden van enig nut voor je zijn. Het is zoals ik zo vaak tegen u heb gezegd dat het niet op seculiere wijze is, niet met uw hardware, noch door oorlogsverklaring en de kracht van uw wapens, maar "Door Mijn Geest", zo zei de Heer. 
92. In stilte en geloof zult u verlost worden, door te doen wat Hem behaagt, zal uw beloning zijn. Heb volledige liefde voor je naaste en verdruk de vreemdeling onder jullie niet en geef gerechtigheid in jullie rechtbanken. Laat je angst voor Hem zijn, en niet voor je buren die je bespotten.
93. Want opnieuw baarde de overspelige een andere zoon, en de Heer riep hem; "Niet Mijn volk." O wat vreselijk voor jullie, mijn geliefde IsraŽl om door de Heer als gezien te worden; Niet Mijn volk. 
94. Wat ga je doen zonder Hem, hoe overleef je als Hij niet je God is? En hoe zit het met mijn ziel om jullie los van Hem te aanschouwen, hoe moet ik mijn liefde over jullie verheugen?
95. Is het niet tijd voor een wending over mijn liefde, mijn dierbare overspelige IsraŽl tot wie ik gezonden ben om met haar te spreken, zo niet voor u om een draai te maken? 
96. Mijn ziel verheugt zich in de Heer dat Hij omwille van Hem een wending heeft gemaakt om hem uit te spreken "die God zaait" om zijn jongere broer toe te juichen dat hij in plaats van "niet Mijn volk", "Mijn volk" is, en tegen zijn zuster, "dat zij medelijden heeft gekregen." 
97. En waarom is dit zo? Het is in de Heer, zo is het, omdat Hij hem "JezreŽl" noemde, om aan te roepen dat het God is die zaait, en Hij zal oogsten wat Hij zaait. 
98. Daarom zal op die dag over hen gezegd worden, tegen wie zij zeiden dat dit niet Zijn volk was, hoe dit Zijn volk was, om "Zonen van de levende God" genoemd te worden.
99. Daarom moet U een zaad van Zijn hand zijn, een zaad in Zijn maken, want hoewel u een hoer bent geweest die uw man in de steek heeft laten, zal Hij medelijden hebben met uw kinderen en hen in een goed land met grote overvloed bijeenbrengen, en u zult kinderen en kleinkinderen krijgen, voor een menigte die niet kan worden genummerd. 
100. Dan o mijn IsraŽl zal mijn ziel blij in u zijn, en ik zal mij voor uw koning presenteren, voor David, uw prins van de Heer.
101. Maar als u mij niet wilt horen, noch mijn advies wilt opvolgen, zal ik u aan uw lot overlaten, want hoewel ik een god ben, moet ik sterven zoals elke prins. Zo is het van Hem gewijd dat mij gezonden heeft. En ik zal om je huilen, in stilte en ver weg zal ik om je huilen, om mijn geliefde. 
102. Waarom zult u mij niet geloven, waarom de minachting voor mij, wanneer er zoveel profetieŽn uit mijn lippen zijn gekomen, profeteert van de dingen die komen gaan die u onder mijn vele woorden niet hebt gerealiseerd of begrepen?
103. Hoe moet men spreken over de dingen die komen gaan, zo niet de Heer, uw God was zijn Leraar, terwijl het Zijn wijsheid was die hem in staat stelde? 
104. Waarom moet ik mezelf aanbevelen, is mijn cv niet voldoende? En spraken jullie profeten niet over mij? Waarom zult u mij dan niet horen, o IsraŽl, om van het goede nieuws voor u te horen en het te omarmen?

AAN ISRAňL EN ALLE INWONERS VAN DE AARDE.
105. Ik zal uw aandacht vestigen op de profeet Jesaja en het woord van de Heer in het achtenveertigste hoofdstuk, te beginnen met vers twaalf, waar Hij over mij komt spreken, om u op de hoogte te stellen van mijn toegang tot de wereld. Wie was toen Hij die de fundamenten van de aarde legde en er alles op schiep? Was het niet de Heer, de enige echte God?
106. En wie van alle zonen des mensen heeft kennis van deze fundamenten, hoe zij op hun grondslagen zijn gezonken? Ben ik het niet, gezalfd van de Allerhoogste? Heb ik niet eens in detail uitgelegd hoe deze fundamenten zijn gelegd, en welke andere man - hoe wijs ook - er enige kennis van had, of zelfs maar in de buurt kwam van het begrijpen van hetzelfde?
107. Het is niet mijn opschepperij O IsraŽl, en al jullie inwoners van de aarde, omdat het de Allerhoogste Heer was die mij onderwees en mij al die kennis en wijsheid verleende. 
108. En wie van al uw afschuwelijke wetenschappers erkent dat het God alleen was die de aarde maakte en de dinosaurussen en de mens op het gezicht van de aarde schiep? Zijn ze niet allemaal dom en hingen ze op bij hun zogenaamde ongelukken?
109. De Heer heeft u nu geroepen om op te staan en aandacht te besteden aan wat Hij op het punt staat te verkondigen, vraagt u om iemand te noemen die deze dingen heeft verklaard, dat zij Zijn Schepping zijn, iemand die kennis van hen heeft, iemand die er volledige kennis van heeft. 
110. Kent u mijn volk er van? Vergis je niet al mijn mensen wijd en zijd tot aan het einde van de aarde, ik ben een prins, echt koninklijk bloed stroomt door mijn aderen, en jullie zijn mijn volk likens of geen likens.
111. Er zijn velen die erkennen dat God de Schepper is, naast de vele domme onder mijn volk die Hem niet erkennen. Maar deze velen die God Zijn eer schenken, hebben er niet de kennis van zoals Hij mij gaf. 
112. En de Heer die u vraagt welke persoon onder u Hem eert in de fundamenten van de aarde, verwijst naar ťťn persoon, zoals Hij zei; De Heer houdt van hem.
113. Merk daarom het woord "hem" op als verwijzing naar ťťn persoon. En met de kennis van de fundamenten van de aarde in mij, ben ik die ene persoon, en ik ben geliefd bij Hem, zei Hij Zelf, terwijl ik dat weet van Zijn Geest met mij. 
114. Er is geen mens op het hele gezicht van de aarde om mij ongelijk te bewijzen, of om mij tegen te spreken, en vooral van al die domme wetenschappers en natuurkundigen die de Heer verblind heeft voor hun verachtelijke godslastering van Zijn naam.
115. Maar nu wil ik komen tot wat het werkelijk was, ik wilde u voorgaan. Merk op hoe het leest; "Hij zal zijn doel op Babylon uitvoeren, en zijn arm zal tegen de Chaldee'ans zijn." 
116. Om dit voor u te vertalen, betekent dit dat mijn arm tegen de sterken zou zijn, en dat ik mijn doel op de wereld zou uitvoeren. En eerst om over Babylon te spreken, hoe en waarom ik dat vertaalde in "wereld" die de blinde geleerden van goddelijkheid nooit hebben verzameld om te begrijpen.
117. Waarom denkt u dat de Heer "Babylon" zei, in plaats van "wereld", en waarom Chalde'ans," in plaats van "de sterke?" Want zo zei de Heer Yeshua: "Het is jullie gegeven om de mysteries van de hemel te begrijpen, maar voor deze anderen is het in gelijkenissen en metaforen, opdat zij niet zouden zien en horen, en ik zou hen moeten redden."
118. Spraken we niet eerder over de profeet hoe hij een prostituee moest nemen en kinderen bij haar moest krijgen, en hoe de naam van de eerste Jezreel zou zijn, dat vertaalt zich in; "God zaait"? 
119. U was de hoer O IsraŽl in het aanbidden van andere goden, en terwijl zij twee anderen droeg, "niet zielig", en "niet Mijn volk", maar uiteindelijk zouden deze zielig zijn en Zijn volk worden, zoals in de zonen van God.
120. En waarom denk je dat dat zo is? Is het niet vanwege wat de Heer de eerste noemde, namelijk Jezreel, hoe -het is "Hij" die zaait? Hij plant, en brengt voort, daarom werd hij JezreŽl genoemd, om te zeggen dat God degene is die zaait. 
121. En zo is het ook met Babylon, en Chalde'ans en zoveel andere namen om de betekenis ervan uit te drukken. Ik schrijf mijn naam soms door te zeggen, Leeuw, of "de Leeuw." omdat dat de betekenis van mijn naam is.
122. En niet alleen dat ik in naam ben wat gezegd wordt als, dappere of sterke leeuw, maar in mijn hart en mijn diepste ben ik ook als ťťn. En de Leeuw die koning van de beesten wordt genoemd, ik ben dat, een koning van beesten, dat zich vertaalt in koning van de heidenen. 
123. En hoewel mijn volk van de heidenen het misschien niet op prijs stelt om beesten genoemd te worden, hoe moeten de beesten de Leeuw veranderen vanwege zijn aard? En hoewel ze me nu misschien haten, zullen ze me komen aanbidden, kijkend hoe ik hun cheque in de post ben.
124. De wereld kan nu in twee andere termen worden uitgedrukt, elk met zijn specifieke betekenis, dit zijn Babylon en Egypte. De term Egypte verwijst naar de wereld als geheel als de wereld van heidenen, het sluit IsraŽl uit, en israŽl alleen. Daarom, waar de Heer zei dat Hij egypte net als voorheen teisterde, is het op de hele wereld van heidenen.
125. Babylon daarentegen, hoewel het ook naar de wereld verwijst, is er niet in alle opzichten een uitsluiting van de zonen van Jakob, omdat het verwijst naar de wereld in het kwaad daarvan. Babylon is de wereld van goddeloosheid, want zo was de poort van God geworden. 
126. En hoewel u het misschien niet gemerkt hebt, maar ik verwoord mijn zinnen precies zoals ik ze wil zeggen, of zoals ik ze moet zeggen. Merk voor ťťn ding op hoe ik zei; 'zonen van Jakob', in plaats van 'IsraŽl', zoals ik eerder deed, omdat mijn dierbaren ik in wijsheid spreek, in de kennis die mij van God is verleend. Laat niemand denken om zichzelf te verbeteren op mijn formulering.
127. Moet ik daarom mijn doel op de wereld uitvoeren in de termijn van Egypte, of liever niet in de termijn van Babylon? Het is tegen de goddelozen dat ik mijn doel heb, en ik sluit de zonen van Jakob niet uit, maar ik ben voor een zegen voor IsraŽl. Als je nu in staat bent om mijn laatste zin te begrijpen en echt te begrijpen, dan ben je inderdaad gezegend.
128. En wiens arm moet ik draaien? Wiens keel moet ik sluiten zodat het kan sterven, en voedsel zijn voor de hyena's? Want ik als Leeuw heb geen smaak voor deze vulgaire beesten, ik zal ze doden, maar voor de meer verachtelijke van de beesten om te verslinden. 
129. Het zijn de Chalde'ans, namelijk de sterken in de aarde. Het is ook niet rechtvaardig dat iemand van het lagere gezag een hogere autoriteit beoordeelt, daarom heeft hij de Heer mij ook tot een prins voor hen gemaakt, en dat voor altijd.
130. Elia spreekt over mij, als; "Een koning van vrede," en hoe ik op de zee zou rennen, naar Babylon dat is. En hoe denkt u dat dit is met het feit dat ik zend word om de zonen des mensen te weerleggen en te beoordelen, hoe iemand die vernietigt er een van vrede is? 
131. Als er wijsheid is, hoef ik dit niet verder te definiŽren. Maar vergis u niet, jullie bewoners van deze aarde, ik ben van vrede, en ik zal alles vernietigen wat niet van vrede is, en dat gericht is op het vernietigen van de echte en ware vrede.
132. Nadat we dit hebben verteerd, komen we bij het volgende deel, waar het luidt: "Ik, zelfs ik heb hem gesproken en geroepen, ik heb hem gebracht en hij zal bloeien op zijn manier." Als je me hoort zeggen; "Ik dit, en ik dat," neem je aan dat alleen ik spreek? 
133. Bij gelegenheden ja, en bij andere gelegenheden ben ik het niet die tot u spreekt, want hoe kon ik, een man, mogelijk in zulke woorden of in zulke wijsheid spreken, ware het niet dat Zijn Heilige Geest met mij was?
134. En nu moet u de nodige aandacht besteden, zoals de Heer zei; "Trek dichterbij en hoor dit." En dus, moet ik wachten tot je klaar bent om volledig op te letten? 
135. Kom en leg de volgende zin aan mij uit - wilt u - waar het luidt: "Vanaf het begin heb ik niet in het geheim gesproken, vanaf het moment dat het zover kwam, ben ik er geweest."
136. Het is moeilijk, nietwaar? Maar voor mij is het dat niet, sinds ik het heb meegemaakt. En dus gaat hier een beetje geschiedenis. Toen ik 24 jaar oud was, begon ik op te schrijven wat je op deze webpagina ziet, of boeken als je wilt. En al meer dan veertig jaar ben ik er mee bezig. 
137. En terwijl ik met anderen communiceerde, en artikelen verstrekte en zelfs een boek publiceerde, zou niemand mij horen om daar goed op te letten. Ze zouden ook niet eens van mij horen om zich te ontdoen van hun behoefte aan olie, om hun speelgoed op de weg van stroom te voorzien. 
138. Ze gingen ervan uit dat ik een gek was, dat ik dement was of iets dergelijks. Dit maakte me echter boos omdat ze niet eens in mijn cv zouden kijken, mijn goed geschreven cv. Daarom zwoer ik door God, de Levende God, dat ik hen er nu niet langer van zou voorzien, noch hetzelfde zou openbaren.
139. Maar laat ze hun vingers tot op het bot slijten voor de olie en de brandstof die ze nodig hebben om hun speelgoed van stroom te voorzien. Wat mij betreft kan het me niets schelen als ze volledig zonder olie komen te zitten, en gedwongen werden om terug te gaan om hun karren te trekken met paarden of door mankracht, want ze verdienen het goed. En hoewel zij mij smeken, zal het tevergeefs zijn.
140. Ik heb dus in al die jaren niet gezwegen. Maar nu je me kent, vraag je je af hoe ik zo lang in stilte had kunnen blijven, om niet publiekelijk bekend te zijn geweest. Want het is voor u duidelijk uit mijn verslag dat al dit schrijven niet alleen in de laatste paar maanden of jaren is gerealiseerd, en toch is hij pas nu bekend.
141. Lees dan vers 16 opnieuw, want ik getuig u dat de Heer bij mij was, zelfs toen ik op 24-jarige leeftijd begon, en gedurende al die jaren. 
142. Spreekt de Heer daarom in deze woorden tot u en zegt hij hoe Hij met mij was om mij al deze dingen te leren, ook al leek het mij onbekend, of in stilte. Zijn woord van Jesaja past bij mij, zoals de mensen zouden zeggen; "als een handschoen." En is 41:26-27 ook geen bevestiging?
143. Als de verwijzing naar een die vanaf het begin bekend was, zou de Heer niet hebben gezegd: "Vanaf het begin heb ik niet in het geheim gesproken." want het lijkt er natuurlijk op dat mijn woord voor al die vijftig jaar in het geheim was. 
144. En het feit dat u nu van mij hoort, en de stilte is voorbij, moet voor u duidelijk zijn, waar de Heer zei: "En nu heeft de Here God mij en Zijn Geest gezonden." 
145. Let op de woorden; En nu. Je moet je zelf realiseren hoe de Heer niet iemand is om conceptie te geven en niet tot geboorte te brengen, maar hoe Hij alle dingen creŽert in de tijd die Hij daarvoor toewijst. Voor de mens is het negen maanden, voor sommige dieren jaren, of slechts weken, allemaal in Zijn wijsheid.
146. En voor mij in al die bijna vijftig jaar sinds mijn vierentwintigste jaar, leerde Hij mij overdag en 's nachts, beetje bij beetje, soms meer dan anderen. En zelfs deze dag wordt Zijn Geest in mij sterker en diepgaander, en Hij leert me nog steeds van dag tot dag, en mijn liefde voor Hem neemt toe, zelfs als Hij van mij houdt.
147. Maar meer dan wat dan ook mijn geliefde, want het is aan u dat ik spreek, omdat alleen u in staat bent om het woord van mijn mond te begrijpen. Het is niet de redding van mijn ziel die mij zo dierbaar is, zoals mijn liefde voor waarheid en gerechtigheid. Mijn liefde is een goddelijke liefde, een blijvende liefde, een liefde die niet kan sterven of overwonnen kan worden.
148. Als ik naar de goddelozen en hun wreedheden kijk, veracht mijn ziel hen, maar tegelijkertijd is mijn liefde voor hen onherroepelijk, het zal mij niet verlaten. En ik aanbid het volk, jood en niet-Jood, ik aanbid hen allen groot en klein, rijk en arm, omdat zij van God gemaakt zijn. 
149. Als daarom haat de Heer, de Schepper van allen, niets van wat Hij gemaakt heeft, anders zou Hij het niet gemaakt hebben, dus mijn ziel houdt van al Zijn werken. Maar er zijn er onder jullie die niet uit de mens geboren zijn, maar uit de duivel, en hoe moet ik mijn liefde voor hen hebben?
150. Heb ik nu mijn dierbaren u duidelijk gemaakt, wat er in een woord staat, en hoe deze worden vertaald om de betekenis uit de metafoor naar voren te brengen? Als ik geen raadsels zou uitleggen, met welk doel was die zevenvoudige kennis en wijsheid mij dan gegeven? 
151. Want Zo verklaarde Henoch, dat aan het einde van de zesde dag van de schepping, een verkozen van Christus Yeshua dergelijke kennis zou ontvangen
152. En nu zullen er slechte zijn, dienaren van de leugenaar, die zullen toejuichen, (zoals reeds sommigen hebben gedaan) dat ik de slechte ben waarvan het door de profeten, of door Johannes in de Openbaringen, werd gesproken, die slechte om raadsels uit te leggen. 
153. Zij zullen zeggen; "Zie je, hij is in staat om raadsels uit te leggen, hij moet die slechte zijn." Maar zoals de Heer zei; "Als zij Mij kwaad maken, zullen zij die van Mijn huishouden verguisen."
154. U moet mijn geliefde beseffen hoe die boze, die achter mij aan moet komen, raadsels uiteen moet leggen, de duivel is, hetzij persoonlijk, hetzij door zijn volkomenheden, want de duivel is ook een prins zoals ik ben, en ook hij heeft kennis. Niet precies zoals ik heb ontvangen, maar hij weet wat er geschreven staat, en hij is in de buurt geweest van voordat Adam van de klei was gemaakt.
155. Maar het is gemakkelijk om onderscheid te maken tussen de twee, omdat hij voor ťťn achter mij aan moet komen, en voor een seconde, kijk naar de dingen die hij moet doen, verzen wat ik moet doen, of doe. 
156. Ik ga de zon niet zeggen dat hij donker moet worden, zoals hij wil, noch dat de maan bloederig wordt zoals hij wil. Want zo probeert hij het geloof van het volk te krijgen, alsof hij de Christus is, zo wordt geschreven hoe op de dag des oordeels de zon en de maan zouden worden veranderd.
157. Onthoud deze dingen mijn geliefde, de eerste die dit doet is niet de Christus, hij is de leugenaar, de duivel. Mijn rennen op de zee is niet zoals hij zal doen om over water te lopen, onthoud dat. 
158. Die duivel zal vele wonderen verrichten om uw geest na hem te corrumperen. Maar dit ene ding zal hij niet kunnen doen, om de doden weer tot leven te wekken, omdat hij de duivel is de auteur van de dood. Ook hier zult u weten dat hij de bedrieger is, en niet de Christus, noch dat de Geest van Christus bij hem is.
159. Hij moet die bedrieger komen, zodat het duidelijk kan zijn onder alle mensen, wie van hen de Christus in waarheid liefheeft, en welke niet, om te weten wie van boven is en wie van onderen.
160. De duivel haat mijn ingewanden, omdat ik zijn rammelaars blootleg, en hij haat mij omdat ik geen angst voor hem heb. Daarom zal hij vele mensen wakker maken, mijn mond houden en van mij verlost worden. Kijk en zie, het zal gebeuren. 
161. Hij denkt niet dat ik een prins ben, noch dat ik zijn zetel zal innemen. Hij zal denken om me in de hel te brengen als een vol goddeloosheid, zodat ik vernietigd zou worden.
162. Maar hij kent de gedachten van de Heer niet, noch hoe gerechtigheid in overvloed naar gerechtigheid en verlossing gaat. Er moet een verandering komen in de hemelen, de duivel en al zijn helpers zullen al hun gezag en al hun middelen verliezen en niet langer over de aarde heersen, noch haar volk wakker maken om elkaar te doden, zoals hij in alle jaren sinds Adam heeft gedaan.
163. En nu een woord voor uw rabbijn, voor hen die graag rabbi genoemd worden, die zich voor de trots van hun hart voorstellen kennis en begrip te hebben om IsraŽl zijn weg te leren, en voor de zonen van Jakob om voor hen op te zitten. 
164. Het volk IsraŽl, mijn geliefden, worden vernietigd wegens gebrek aan kennis, omdat u rabbi's, zogenaamde, verworpen kennis, deze zijn verstoken van begrip, daarom dwalen degenen van wie ik hou in een waterloze put.
165. U stelt zich voor dat u priester bent van uw rabbijn, zo genoemd, maar voor uw slechte leringen sprak de Heer dat Hij u niet alleen zal afwijzen om voor Altijd priester voor Hem te zijn, maar Hij zal ook uw kinderen vergeten, uw nakomelingen, omdat u het gepast achtte om Zijn wet te vergeten en het volk in strijd met Zijn wet te onderwijzen. 
166. Voor mij bent u niet meer dan een adders-broed, op zijn best hypocrieten. Daarom zullen jullie niet ontsnappen aan de verdoemenis die voor jullie klaar ligt.
167. Mijn hart doet pijn voor u, mijn geliefden, kom en keer terug naar de Heer, want Hij zal uw wonden binden en gezondheid aan uw botten brengen. En als je niet gekomen bent, laat je liefde niet zijn als een ochtendwolk, die verdwijnt als de zon opkomt. 
168. Wees niet zoals voor hem die in de spiegel kijkt en op zijn bocht vergat hoe hij eruit zag. Het is een standvastige liefde die Hij verlangt, dankzegging van het hart, en geen offers, noch brandoffers. Neem kennis aan mijn geliefde, hoor en kom niet in opstand.
169. Kent u o mijn IsraŽl niet dat deze Palestijnen, zoals zij worden genoemd, raketten naar uw steden sturen hoe deze zelfs tot het einde van de aarde zullen worden uitgeroeid, en u zult daar wonen, uw overblijfsel zal het volledig in bezit nemen? 
170. En wat betreft deze Arabieren, of Moabieten, of Ammonieten, zoals zij genoemd kunnen worden, naar het oosten en naar het noorden, dat deze tot op de dag van vandaag op uw grondgebied hurken, deze zullen ook worden uitgeroeid.
171. Zodra de Heer met hen omgegaan heeft, zult u hen plunderen, en u zult komen om te bezitten wat er van hen over is, en u zult met hen doen wat u wilt. Het is voor hun vervloekte opschepperij tegen jou dat de Heer hen zal aandoen zoals Hij deed met Sodom en Gomorra. 
172. Neem hart O IsraŽl, u zult verlost worden, uw overblijfsel zal de volken in beslag nemen, en in eeuwig en altijd zullen deze aan u onderworpen zijn.
173. De Heer zal ervoor zorgen dat deze voor u komen en knielen en het stof van uw voeten likken. En vele dagen later - dus profeteer ik u, zal ik opnieuw hun knieŽn voor u buigen, en voor uw prins, en zij zullen u voor altijd worden onderworpen. 
174. Ik heb gesproken o mijn geliefde, in de naam van Hem die mij heeft sturen heb ik gesproken. Op de dag dat het plaatsvindt, zul je het begrijpen.
175. De Messias, de Gezalfde Van God, Yeshua zoals u Hem noemt, Hij was de Stier van het offer als uw voorvaderen van oude voorvaderen die u waren voorgezaaid. Dat deel van de Thora dat bijna twee dagen geleden in jou is vervuld. 
176. Want zo zei Hij dat u zou eten van wat van zichzelf groeide op de eerste dag, en ook op de tweede dag, als in twee dagen, of tweeduizend jaar. Dan zou je op de derde dag weer opstaan, omdat Hij tot jou zou komen, die Messias, die Yeshua van de Heer.
177. Rebelleer daarom niet tegen Hem, maar geloof in Hem, en houd Zijn woord aan u, want Hij is uw Verlosser, en Hij zal spoedig komen kijken hoe die twee dagen zijn verstreken, en wij staan nu aan de opstanding van de derde dag, de zevende van de schepping, de sabbat van de Heer.
178. En er staat geschreven: "Maar aan allen die hem ontvingen, die in zijn naam geloofden, gaf hij macht om kinderen van God te worden; die geboren zijn, niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God." Zullen jullie nu wanhopig zijn van verlossing, niet wetende of jullie uit God geboren zijn? 
179. Verhard uw hart niet, maar hoor het woord over Hem geloven, en op al Zijn woord, want allen die Horen en geloven geeft Hij macht, op die u Zijn kinderen worden.
180. Als u zo op Hem gelooft en Zijn woord houdt, zult u eveneens uit God geboren worden, omdat ook zij, zoals uit God geboren zijn, Zijn woord met geloof en volledige afhankelijkheid zullen houden.
181. En wat zal ik u nog meer leren kennen, op basis van wat u misschien begrijpt? Weet je nog hoe daniel voorspelde dat er een prins zou komen in de dagen dat je weer een natie zou zijn, de woorden waren; "een gezalfde, een prins, een van het verbond." 
182. Hoor en begrijp mijn geliefde, het is omwille van u dat ik deze woorden spreek, op dat u misschien niet onwetend bent over wat er geschreven is, en dat wat deze dag voor u plaatsvindt. Daarom wil ik u ook enkele woorden van de Heer citeren uit blijdschap van uw hart.
183. "Zing hardop, O dochter van Zion; Schreeuw, o IsraŽl! Verheug u en verheug u met heel uw hart, o dochter van Jeruzalem! De Heer heeft de oordelen tegen u weggenomen, hij heeft uw vijanden verdreven. De Koning van IsraŽl, de Heer, is in uw midden; Je zult het kwaad niet meer vrezen.
184. Op die dag zal tot Jeruzalem gezegd worden: "Vreest niet, o Sion; Laat je handen niet zwak worden. De Heer, uw God, is in uw midden, een krijger die de overwinning geeft; hij zal zich met blijdschap over u verheugen, hij zal u vernieuwen in zijn liefde; hij zal je verheugen met luid gezang zoals op een dag van het festival. "Ik zal de ramp van jullie wegnemen, zodat jullie er geen verwijt aan zullen doen.
185. Zie, op dat moment zal ik al uw onderdrukkers behandelen. En ik zal de lamme redden en de verschoppeling verzamelen, en ik zal hun schaamte veranderen in lof en roem op de hele aarde. Op dat moment zal ik je naar huis brengen, op het moment dat ik je samen verzamel; Ja, ik zal u bekend en geprezen maken onder alle volken van de aarde, wanneer ik uw fortuin voor uw ogen herstel," zegt de Heer. "
186. Is dit niet mooi, en beter dan goed eten voor de ziel? Maar die dag is nog niet deze dag, we moeten nog steeds de verraderlijke weg afleggen en voorzichtig zijn waar we stappen om die dag aan te gaan. 
187. Daarom spreek ik zoveel woorden. Voor uw welzijn is het, dat deze fontein van levend water in mij zo vaak en zo vaak naar voren komt.
188. Maar voor al mijn vele woorden, en voor al mijn liefde voor het schepsel van de mens dat in mij is gefixeerd, zal niet iedereen het ter harte nemen, omdat voor hen mijn grote liefde dwaasheid is, en mijn woord tot leven als het ware voor de dood voor hen. Zoals Paulus ergens zei: "Dwaasheid aan de wereld, maar het leven aan de uitverkorenen."
189. Laat uw hart niet verontrust worden door wat sommigen onder u onderwijzen, die zwanger worden omdat zij gedoopt zijn door water, dat nu de hemel voor hen verzekerd is. Of, omdat de naam van de Messias over hen is uitgesproken, dat zij nu deel van Hem zijn. 
190. Want zo sprak de Heer: "Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, tenzij u geboren bent uit water en de Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan."
191. Het is dus niet om gewoon een duik in het water te nemen, of water over je te laten strooien, maar je moet er "geboren" van zijn. En wat houdt dat in, geboren worden uit water - zo niet dat het hele woord van God gezond in je is, het hele geschreven en gesproken woord van Hem. 
192. En dat zoals wij weten niet kan worden opdat men niet uit de Geest geboren wordt, wat de Heilige Geest betekent met hem als zijn Raadgever, om te onderwijzen - zodat zijn of haar geboorte inderdaad van het water is, van het woord van God.
193. Want er zijn velen die zich bij de naam van Christus noemen, maar zij houden slechts een deel van Zijn woord, en voor een groot deel ervan hebben zij hun eigen definitie, in een poging God te vertellen hoe het zou moeten zijn, en wat zij zijn om het te bestraffen. 
194. Onder hen zijn de Romeinen, en de vele protestanten, zoals in feite de hele wereld doet, wordt geschreven hoe deze een stuk hout zouden aanbidden, en elk ander zelfgemaakt afgodsbeeld dat zij aanbidden.
195. En ik heb het gezag van mijn Heer de Messias van God, om aan iedereen uit te spreken - dat wie "mij" niet zal geloven, al veroordeeld is, omdat hij het woord van waarheid niet zou geloven wanneer tot hem gesproken wordt. 
196. Ik word gehaat, ja, maar door wie? Het is zoals de Heer zei; "Want wie kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet worden ontmaskerd." 
197. Degenen aan de andere kant die waar zijn, komen aan het licht, dat zoals de Heer zei; "Het is duidelijk te zien dat zijn daden in God zijn gemaakt." 
198. Iedereen die daarom het getuigenis ontvangt dat hij hoort, zelfs van mij, heeft zijn zegel hierop gezet; "dat God waar is," en op dezelfde manier, dat God waar is in mij, om u Zijn woord te geven, en niet het mijne.
199. En om u te waarschuwen, die IsraŽlieten zijn, hebt u deze jammerende muur in het land IsraŽl, die voor velen een obstakel is geworden, een steen waarop ze zichzelf ernstig kunnen kwetsen. De mensen vůůr hen doen wat de Heer tegen de vrouw bij de bron zei, namelijk: "Jullie aanbidden wat jullie niet weten."
200. Want wij die geboren zijn uit water, op wie geen besnijdenis van het vlees heeft plaatsgevonden, maar toch werkelijk besneden zijn, omdat wij geboren zijn uit het water van God zelf. 
201. En wij, zo geboren, weten wij beter dan al deze vůůr die loeiende muur, omdat dat water van de Heer zei: "De ware aanbidders zullen de Vader in geest en in waarheid aanbidden, want zo wil de Vader Hem aanbidden."
202. Beseffen deze velen voor die muur niet dat God Geest is, en dat degenen die Hem aanbidden, ja ik herhaal, hoe zij Hem "in geest" moeten aanbidden? En daaraan werd toegevoegd dat het gezegd werd; "en in waarheid." 
203. En God is overal in heel Zijn universum, die een domme muur nodig heeft, wanneer dat domme stuk steen hoogstwaarschijnlijk op hem zal vallen en hem zal verpletteren, voor de onwetendheid van zijn hart. 
204. Allen die voor die muur mijn geliefde zijn onbesneden, deze hebben niet begrepen wat het is om geboren te worden uit water en uit Geest. 
205. Deze woorden spreek ik tot u, zodat u misschien niet onwetend bent van wat het betekent om opnieuw geboren te worden, geboren te worden uit water en Geest, evenals met vuur. Want zo sprak Johannes; "Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur."
206. Voor die vele schedelkapjes nu de Joden dragen als het ware in enige eerbied voor God, maar ze ontkennen Yeshua de Messias, deze dragen hun eigen vloek op hun hoofd. 
207. Noch hebben zij God ooit gekend, ook al mogen zij Zijn naam uitspreken, want zei de Heer: "Hij die de Zoon niet eert, eert de Vader die Hem gezonden heeft niet."
208. Als iemand dan bereid is om de wil van God uit te voeren, zal hij mij niet afwijzen, want hetzelfde zal weten dat mijn onderricht niet van mijzelf is, maar van Hem die mij heeft gezonden. 
209. Als ik dan de heerlijkheid zoek van Hem die mij gezonden heeft, hoe kan er dan enige onwaarheid in mij zijn, aangezien de Heer Zelf zei: "Hij die de heerlijkheid zoekt van hem die Hem gezonden heeft, is waar, en in hem is er geen onwaarheid."
210. En nog iets waar ik u op wil waarschuwen. Je hoort het over sommigen zeggen hoe, ze hebben Christus in het hart aanvaard, hoe ze herboren christenen zijn. 
211. Maar geloof hen niet, hun voorwerp van aanbidding is een stuk hout. Want zo sprak de Heer en zei: "Jullie hebben Mij niet gekozen, maar Ik heb jullie gekozen." Ongetwijfeld zullen sommigen naar mij komen met een ander citaat om zichzelf te rechtvaardigen, maar het zal tevergeefs zijn.
212. Het is allemaal goed en wel om van Christus te zijn, als Hij u inderdaad geroepen heeft en u zich niet verzette. Maar denk niet dat je enige macht hebt voor je eigen redding, noch dat je door Christus met geweld en uit eigen beweging binnenkomt. 
213. Pas op voor deze zogenaamde christenen, want deze zijn niet geboren uit het woord, niet geboren uit water, noch uit de Geest, dat is de Geest van waarheid.
214. Mijn gebed is nu beŽindigd, de woorden die zwaar op mijn hart waren, en toch huilt mijn ziel om wat ik weet dat zal plaatsvinden. En mijn woord van voorzichtigheid voor hen die geliefd zijn bij de Vader en de Zoon, onze Heer.