DE KALENDER ALS INGESTELD VAN GOD

  Naar Index                                        
                           

HOOFDSTUK 2
1. De vooruitgang van het jaar in zijn dagen die bekend staan als "de kalender" en de eenvoud daarvan, is de mens het grootste deel van zijn eeuwen ontgaan. veel wijzen hebben het verslag van vroeger gelezen, maar zijn de wijsheid daarvan niet gaan begrijpen. En hoewel er pogingen zijn gedaan op een wereldkalender, zullen ze nauwelijks correct zijn.
2. Zelfs tot op de dag van vandaag hebben velen commentaar gegeven op de ware kalender zoals die van God is gegeven, maar niemand heeft begrepen, terwijl zij de dagen in hun aantal enz. reciteren, deze zijn nog niet op de hoogte van wat zij lezen, alsof eenvoudige taal hun middelen te boven gaat. 
3. En ja, voor bijna de hele mensheid is eenvoudige taal hun middelen te boven gegaan - zoals blijkt uit wat zij verzinnen van de kalender die door Henoch is opgeschreven. De meeste geleerden beweren dat er in de kalender van Henoch slechts 364 dagen zijn.
4. Dit, zo prejuich ik, is een BELACHELIJKE LEUGEN die ofwel bedoeld is om Henoch er dwaas uit te laten zien, of, deze geleerden zijn te blind en TE ONWETEND OM EENVOUDIGE TAAL TE LEZEN
5. Henoch heeft nooit de kalender geprezen om in slechts 364 dagen te bestaan - zoals zijn woorden duidelijk onthullen. Maar dit is zo voor allen die het gezichtsvermogen hebben, die niet verblind zijn voor de Heer, de Almachtige God, voor hun oneerbiedigheid voor Hem.
6. Er is niets ten onrechte met de woorden van Henoch die de Kalender beschrijven, en elk deel is duidelijk geschreven, maar de geest van de mens is verduisterd, bij het lezen is hij als de blinden die zien en toch niet zien. (Zoals ik van plan ben te laten zien) 
7. En nu dit mij daardoor wijzer maakt dan de hele mens door de eeuwen heen, is het in het Licht van de Heer dat tot mij is doorgedrongen. De mensheid houdt zich nog steeds vast aan die afschuwelijke Romeinse kalender voor 2.000 jaar. 2000 jaar let wel zonder een wijs man in al die tijd.
8. Het is de Heer die de wereld heeft gemaakt, en na enige tijd, in de laatste week van de eerste schepping, plaatste Hij de mens op aarde om zijn zaad te planten en op te staan naar de Zon van de hemel. Het was ook de Heer die de dagen en de uren, de maanden en de seizoenen aanstelde waarmee de mens zou passeren, en waardoor het volk tot de man zou komen.
9. Dienovereenkomstig stelde Hij de dagen vast zoals zij zouden moeten worden verantwoord en gerekend, omdat Hij in hen de geboorte van de mens en zijn heengaan in de eeuwigheid vestigde. Als de mens dan zijn dagen, of de kalender, niet kent om door te gaan naar de eeuwigheid, hoe zal hij dan slagen?
10. En ja, wat een wonderbaarlijke wijsheid spreek ik uit door te zeggen: "In hen vestigde Hij de geboorte van de mens en zijn heengaan in de eeuwigheid." Kon de mens nu maar de realiteit van deze paar woorden begrijpen, waarbij de hele Schrift erin werd samengevat.
11. Dit verslag van de jaren in hun progressie werd van Henoch tot Abraham en zijn zonen gehouden tot de dagen van Mozes, en voor alle jaren dat IsraŽl in de woestijn doorkruiste en het beloofde land binnenging. 
12. Hierna begonnen de toenmalige priesters in IsraŽl het te corrumperen door naar de maan te kijken. En toch werd Christus Jezus op de juiste dag gekruisigd volgens deze Gods kalender.
13. Aangezien de heidenen dan een puinhoop van de kalender hebben gemaakt, zijn de Joden nog erger om zo veel als weken verouderd te zijn. En wie moet hun vervloekte trots, of die van de heidenen, beteugelen? Beiden zullen halsoverkop op hun vervloekte trots vallen in plaats van op hun onwetendheid.
14. Het is echter niet aan mij om u te definiŽren hoe de ware kalender is samengesteld, maar eerder hij die als eerste de wet schriftelijk uiteenzette; namelijk Henoch, die spoedig naar de aarde zal terugkeren, zal hij dat doen. En er zal een dag eerder zijn dat ik hem zal omarmen, om Gods schrijver van gerechtigheid te omarmen.
15. Zoals nu kunnen de zonen des mensen mij bespotten - zoals zij wijzer waren in hun brouwsel van een kalender, deze zijn het meest onverstandig en bestemd voor vernietiging, samen met hun kalenders en hun zogenaamde sluwheid erover.
16. Ik weet wat er gezegd zal worden, want ik weet hoe diep de mens in onwetendheid ligt, daarom zeg ik; ongeacht hen - deze kalender zal de sabbat ingaan, in de rest van degenen die er geboren zijn. Want nogmaals, wat van mij voortkomt is van een waarheid, omdat mij geleerd is van de Schepper van die kalender. Als iemand een oor heeft, laat het hem dan horen.
17. De Heer was zo vriendelijk om mij de fundamenten van de aarde en de grondbeginselen van de wetenschappen te openbaren, samen waarmee ik kwam om te definiŽren hoe de aarde beweegt, hoe haar stappen zijn in 364 jaarlijkse rotaties. 
18. Maar dat is niet alles wat er voor de aarde is in haar beweging rond de zon, omdat zij een volledige cirkel moet voltooien in een zogenaamde zwaartekrachtsbocht rond de zon.
19. Dit lijkt misschien een nogal ingewikkeld proces dat de wetenschappers van deze leeftijd beweren te kennen, maar in feite volledig onwetend zijn, wat voor zijn aard iets meer dan een dag in de tijd toevoegt - zodat de effectieve timing komt tot 365,25 dagen voor elk jaar.
20. Bijgevolg zijn er slechts 364 realistische dagen in elk jaar. Deze dingen zijn opgenomen in pagina 41, onder mijn kopje "Fundamenten van de wereld.". 'De reis van de aarde.'
21. En een verdere discussie die relevant is voor de kalender is te vinden op pagina 42. In alle opzichten dient de beweging van de aarde in de kennis en wetenschap daarvan als bewijs voor de kalender die van God is ingesteld.
22. Maar men moet kennis hebben van deze dingen, die God mij verleende. Helaas zijn de wetenschappers van deze leeftijd echter nog steeds op de borsten die de voorkeur geven aan zijn tepels boven vast voedsel. Deze zeg ik; nog niet volwassen zijn geworden.
23. En het zal zijn voor een eyeopener voor de geleerden van religie, hoe het woord van God te allen tijde eindeloos correcter is dan hun veronderstellingen ervan door de onwetendheid van hun geest. De eerste stap in hun opleiding zou moeten zijn; "OM TE LEREN LEZEN."

HENOCH HEEFT BETREKKING OP
24. Henoch vertelt dat er 360 stations zijn, dat de zon door zes poorten gaat, drie aan de ene kant en drie aan de andere kant, die worden gevonden bij zonsopgang en zonsondergang. En dat ze vier kwartalen produceren in twaalf maanden, elke maand met 30 dagen. Twaalf bij dertig rekent dus tot 360 dagen in het jaar.
25. Deze 360 zijn de dagen van de "berekening" van het jaar. De fundamentele acht - verdeeld en vermenigvuldigd - komt uit op twee en vier divisies, die elk opnieuw een verdeling van drie zijn. 
26. Mozes die deze kalender kende en handhaafde, bevestigde ook dat de maanden in dertig dagen worden verantwoord en niet meer, zoals vermeld dat de zondvloed waarin Noach werd gered 5 maanden en 150 dagen was. Maar in die 150 dagen waren er 152 passen van de zon zoals Mozes heel goed wist, maar hij hield zich aan de instructies van de Heer.
27. Zo zijn er vier seizoenen met drie maanden in totaal 90 dagen elk in hun "berekening". En "berekening" betekent, de dagen die binnen een jaar worden geteld. Maar omdat er een "berekening" is, is er ook een "afrekening" van het jaar. 
28. Want naast de genummerde dagen van het jaar zijn er de "Leiders" van de seizoenen, ťťn voor elk seizoen - die op de eerste dag daarvan binnenkomen. En deze moeten worden "afgerekend" met het jaar. De berekening van het jaar is dan 360 dagen, de "afrekening" van het jaar zal toevoegen aan 364 dagen.
29. En dus voor hen die wijs zijn, overweeg hoe er in deze wereld een "boekhouding" is, samen met een "afrekening". Als iemand een oor heeft, laat hem dan horen.
30. Deze vier dagen hebben nu GEEN NUMMERS, omdat deze zeer geŽerde engelen geen gevangenen zijn, noch slaven op wie men een nummer aanbrengt, maar ze zijn bij naam bekend. 
Daarom zei mozes ook 5 maanden, 150 dagen, gewoon weglaten van de twee hoofden van de seizoenen die niet in aantal zijn - maar in naam.
31. Hetzelfde is ook duidelijk in de bewegingen en de mechanica van de aarde terwijl deze reist voor zijn jaarlijkse draai rond de zon. Maar ik verwacht niet dat de mens dat begrip heeft, zelfs de wetenschappers van deze tijd hebben er geen begrip voor. En toch had de mens zelfs zonder het beter moeten weten, maar zelfs tot op de dag van vandaag heeft niemand het daglicht gezien.
32. De mens stuurt satellieten om de aarde te draaien, maar hij moet nog uitzoeken hoe ze in feite om de aarde draaien. of hoe de aarde zelf in een baan om de zon beweegt, of hoe de aarde vier volledige seizoenen produceert gedurende een jaar. Deze hersenloze wonderen denken van wel, maar als een ongeboren babe die het licht nog moet zien - dat zijn ze ook.
33. Henoch legt nu "in detail" uit dat als de zon begint - hij elk 30 dagen opkomt in de eerste en tweede maand - dan voor 30 en 1 dag in de derde maand. Want het is in deze extra dag, die eens per kwartaal komt - dat de zon de leider dient, en het wordt een DAG OM REKENING MEE TE HOUDEN. 
34. Deze dagen zijn dus tussen de seizoenen, en bij "'het hoofd" van elk dergelijk seizoen, dat (ik herhaal) geen nummer mag krijgen, omdat deze zeer geŽerde engelen geen gevangenen zijn die ťťn getal hebben, maar deze HEBBEN NAMEN, en als zodanig zullen zij worden aangesproken. 
35. Dit, ik, ja zelfs ik - geef als een gebod aan de hele mensheid, u zult niet verwijzen naar een hoge prins en leider alleen als een getal, maar u zult ze naar behoren respecteren en eren. Elke man die mij in deze zaak ongehoorzaam is, zal het zeker leren kennen, zelfs door mij.
36. Daarom werd er 360 geschreven, terwijl u rekening moet houden met de dagen in een telling van 364. De werkelijke dagen van het jaar zijn dan kapiteins, de maanden zijn kapiteins van duizenden, want terwijl u met uw ogen van vlees niet zien dat deze vele engelen hun God dienen die hun God aan de mensheid heeft gegeven, zijn zij er zeker om de hele mensheid overdag en 's nachts te aanschouwen.
37. En deze velen worden geleid door de vier leiders van de seizoenen, die gezag over hen hebben, die op hun beurt opnieuw "drie leiders" hebben die voor hen gaan. Want heeft de mens geen gouverneurs die andere ambtenaren onder hen instrueren, die op hun beurt weer anderen instrueren? Toch heeft de Heer de aarde waarop Hij een ras van mensen plaatste om geregeerd te worden, verwijderd.
38. Moet worden vastgesteld dat er te allen tijde dag en nacht een groot aantal engelen zijn om alles op aarde te besturen? De ogen om te zien en de oren om te horen zijn zeker niet weinigen die alle dingen aanschouwen die op aarde doorgaan, en geen enkel gefluister, noch een enkele gedachte aan je hart gaat zonder door hen gehoord en gezien te worden. 
39. Hoeveel minder zullen uw daden dus in het geheim zijn? En terwijl jullie op dwaze wijze ruimte zoeken voor elk leven daarin- een zeer grote menigte ongeziene ogen om ons heen aanschouwt jullie dwaze daden. Deze velen die gezworen hebben zich niet te openbaren, behalve een paar af en toe om ook maar een paar van onder de mensen. 
40. Dit is volkomen correct zoals Henoch stelt: "De leiders van de leiders van de duizenden worden samen geteld met de vier leiders van de seizoenen. En ze vertrekken niet van hun vaste posities IN DE AFREKENING van het jaar. 
41. En zij verrichten dienst op de dagen die NIET meetelden in de afrekening van het jaar. 
42. Wat wil je nu nog meer van mij o jullie mannen van de aarde? 
43. id ik zeg niet, hoe uw leraren ofwel blind waren, of ze opzettelijk een leugen verzonnen om Henoch voor een dwaas te maken? Is die zin hierboven niet duidelijk en duidelijk? 
44. Inderdaad, maar voor alles, wanneer iets in het Engels is geschreven, moet men die taal kunnen kennen. Waren deze toen analfabeet in taal, of is het hun kwade verlangen om te liegen? ---- HET IS BEIDE!
45. Zoals ik toen sprak over de mens die zevenvoudig onwetend was, in plaats van dat ik zevenvoudige kennis had ontvangen, hoe duidelijk is niet die laatste zin waarin Henoch zei: "En zij verrichten dienst op de dagen die niet worden geteld in de afrekening van het jaar"? 
46. "Op een dag die niet in de afrekening wordt meegerekend." Zijn deze woorden niet gewoon Engels? 
47. En hoe: "De leiders van de leiders van duizenden worden samengeteld met de vier leiders." Zijn deze woorden niet ook gewoon Engels?
48. En veronderstelden deze niet die taal te kennen, alsof deze hetzelfde konden lezen en begrijpen? 
49. Zo ja, hoe zijn deze dan gekomen om die kalender van Henoch belachelijk te maken, alsof deze niet meer dan 364 dagen duurde?
50. Ben ik hier en nu niet om te laten zien hoe "in-nauwkeurig" het menselijke schepsel absorbeert wat hij leest, zoals Henoch ook zegt; Ė "hier zullen mensen falen (vergissen) in het niet nauwkeurig herkennen ervan?"
51. En alleen omdat ik het vermogen heb om te lezen - maakt dat me zevenvoudig wijzer dan de mens, - of niet liever dat de mens zevenvoudig diep in onwetendheid is opgesloten?

DE ACHT VAN PRECESSIE.
52. Nu de Heer mij heeft geleerd hoe de wereld op haar fundament rust, en veel van dergelijke dingen om mij in de wetenschappen te kwalificeren, ben ik in staat om het fysieke met het spirituele te verbinden, om het wetenschappelijke aspect toe te voegen aan de geest van de kalender.
53. En dus, wanneer de aarde in lijn is met de zon (de as van de aarde parallel), kan die positie hij een centrum, een begin of een punt van einde, of een punt van kruising noemen. Vanaf dit punt moet de aarde opstijgen of dalen in haar beweging van precessie. 
54. Ik had het toen over "een acht", en dit moet worden gezien als een "figuur acht". Het is vanaf het snijpunt van deze figuur acht dat de aarde stijgt om langs de lijn van acht te volgen. En bij het bereiken van de top (midden van de lus) komt het tot de volgende scheidslijn.
55. Vanaf hier moet de aarde veranderen van stijgen naar een dalende modus om weer in het midden terug te komen, dezelfde plaats waar ze begon in een dalende modus naar het zuiden die opnieuw zijn maximale midden in de onderste cirkel bereikt, vanwaar hij weer aan de andere kant stijgt. 
56. Zo zijn er vier onderscheidingen, vier afdelingen of pauzes, of kwarten in de precessie van de aarde waardoor het een jaarlijkse cyclus vordert, aan verstand - vier Seizoenen. Als het wetenschappelijke aspect daarom te veel is voor een man om mee om te gaan, ben je niet de enige die ziet hoe de hele wereld in onwetendheid ligt, met zelfs de meest wijze onwetendheid over deze duidelijke feiten.

DE KALENDER IN ACHT.
57. Henoch legt het jaar als volgt uit: Het begint met "Malkiel", die de "eerste" leider is. Hij komt binnen vanuit het midden van de ring (figuur acht) terwijl de aarde opstijgt naar het noordelijk halfrond. De eerste maand is dus de maand nissan (of april), want in 91 dagen bereikt de aarde zijn maximale helling, wat zich aantoont als "de langste dag". 
58. En deze dag komt rond in de maand juni, daarom hoeven we slechts 91 dagen terug te tellen van de langste dag om de eerste van het jaar te vinden. Binnen deze 91 dagen gaat de zon 30 dagen door de vierde poort, daarna nog 30 dagen door de vijfde om de buitenste (zesde) poort te bereiken waar hij 30 plus l dag doorheen gaat.
59. Aangezien zo het eerste seizoen eindigt, brengt het in die extra dag een "nieuwe leider" binnen. Om die reden wordt het geroepen: "De dag van de leider". 
60. Het volgende seizoen heeft dan opnieuw 90 plus 1 dagen als de aarde "daalt" langs de andere kant van de lus, en aangezien er slechts drie poorten in elke lus zijn, moet de zon eerst teruggaan door de zesde, dan de vijfde, naar de vierde weer.
61. Vergeet dus niet dat de zon eens in de drie maanden een extra pas maakt vanwege de leiders. Deze vier dagen in het jaar moeten we toevoegen om de totale "afrekening" van het jaar op 364 dagen te brengen, terwijl onze "boekhouding" (NUMMERING) op 360 dagen blijft. 
62. Bijgevolg is er geen 31, het getal 31 BESTAAT NIET in de kalender, de vier rekendagen zijn bij naam bekend en alleen bij naam. (zie kalender) 
63. En gedenk al jullie bewoners van de aarde, hoe Ik JULLIE EEN GEBOD GEGEVEN HEB, die mij daarom niet zal gehoorzamen - zal het leren kennen in zowel pijn als spijt. 
64. En ik heb het recht en de autoriteit om geboden uit te geven, want de Almachtige maakte mij tot prins en opperheer van alle heidenen, van de gehele ontelbare menigte, en dat tot voor altijd.
65. De eerste dag van de leiders, het begin van het jaar, werd door de Heer ingesteld als een feest. En na de gebeurtenis van de zondvloed stelde Noach de resterende drie dagen van de leiders in als een herinnering aan wat er met het ras der mensen is gebeurd, en als een gedenkteken voor de reddende genade van God voor hem en zijn generaties na hem. 
66. En het dient ons als een herinnering dat er nog een dag van oordeel komt. Laat deze dus als festivals zijn, want zo niet , dan vergeet je al snel wat de volgorde van de dag is. 

DAGEN VAN EEUWIGHEID
67. Maar nu zult u tegen mij zeggen dat het jaar niet in 364 dagen draait, maar dat de seizoensrevolutie in 365 +1/4 dagen is. En dat als we het jaar niet op zoveel dagen houden, het feest van de zomer binnenkort in de winter zou komen, zelfs ťťn dag per jaar in 182 jaar - de langste dag naar de kortste dag zal brengen. 
68. En daar ben ik mij heel bewust van, net zoals Henoch was, en Noach, en Abraham, evenals Mozes waren zich daarvan bewust, en zij rekenden met hen, PRECIES ZOALS HENOCH HAD GEZEGD; " WAAR OOK REKENING MEE MOET WORDEN GEHOUDEN".
69. Want de zon en de maan verlenen niet alleen dienst aan de aarde, maar ook aan de sterren, (zelfs uw blinde wetenschappers bevestigen dit). Daarom is het niet alleen in de eerste, de derde, de vierde en de zesde poort dat een leider binnenkomt waarvoor de zon een extra pass maakt, maar ook in de vijfde poort, die zich op het noordelijk halfrond bevindt. 
70. De vijfde poort komt dus binnen in de maanden mei en augustus, stijgt in mei en daalt in augustus. Deze leider is echter niet de enige, maar er zijn "drie" leiders. 
71. Elk jaar na de maand "mei" is er dus de "extra" dag die we "de acht dagen" mogen noemen. En elk "vierde" jaar is er opnieuw een "extra" dag, die komt na de maand "Augustus", en kan worden aangeduid als, "dag van de eeuwigheid". Dan eens per uur, dat wil zeggen om de vierhonderd jaar, wordt deze laatste dag voorbijgegaan om het fractionele verschil goed te maken. 
72. Ik ben nu degene die in de problemen zit voor het benoemen van een dag die niet wordt genoemd of verantwoord, maar waarmee rekening is gehouden. En ik heb dat gedaan voor jullie bestwil, voor mijn volk van alle volken, want ik weet dat jullie niet wijs zijn, en opdat ik het niet naar jou vernoemde, zou je niet weten hoe je met hen om moet gaan.
73. Pagina 41 onder de noemer "De reis van de aarde", (Fundamenten van de aarde) definieert precies hoe de aarde zich beweegt over de zon, en hoe haar seizoenen tot stand komen, ongeacht en irrelevant voor wat een man of wetenschapper heeft geleerd. 
74. Op deze manier wordt het jaar in zijn seizoensprogressie gehouden. En het doel van deze dagen moet duidelijk zijn aan de namen, die ik ze heb gegeven. De acht dagen moeten ons eraan herinneren dat we niet alleen zijn, omdat een "achtdaagse" geen dag in de tijd is, maar een enkele dag in voor altijd die "na" de week van zeven komt. 
75. In de acht dagen, die gepaard gaan met de "nieuwe" schepping van zowel hemel als aarde, is er geen boekhouding van de tijd, daarom zal die dag als teken daarvan niet worden verantwoord. 
76. En wat niet wordt verantwoord, heeft geen getal, noch heeft het een lijst onder de dagen van het jaar, MAAR U MOET ER REKENING MEE houden, zoals bevolen in de Schriften Lev: 23: 15-16.

77. De dagen van de leiders, die nog niet worden gerekend tot de dagen van het jaar, vallen elk op een vijfde dag van de week, op een dag die donderdag wordt genoemd. Maar de "acht" dag, evenals de "dag van de eeuwigheid", VALLEN NIET OP EEN DAG VAN DE WEEK. 
78. Deze dagen komen TUSSEN DE DAGEN, wanneer bijvoorbeeld de maandagavond in die tijd van het jaar komt, en voordat we onze boekhouding hervatten naar de volgende dinsdag, laten we de zon ťťn voorbijgaan.
79. Je ziet hoe als je Gods kalender echt houdt, je elk jaar herinnerd wordt aan de eeuwigheid. Want wanneer uw kinderen u vragen, waarom er geen naam of nummer is voor die dag, het is niet eens een dag van de week, geen van de zeven, dan zou u hen instrueren over de eeuwigheid en hoe wij ernaar zouden moeten kijken.
80. Deze dagen zijn dus eenmaal per jaar, en elk vierde jaar, de eerste is eind mei en vůůr juni, terwijl het kwartaal komt na onze boekhouding van augustus en voordat we september verantwoorden. 
81. En waarom zou het zijn dat de Heer het precies zo heeft gemaakt? Het was zoals ik al zei; om ons te herinneren aan de toekomst, aan de eeuwigheid, en hoe het zal zijn in eeuwigheid. 
82. De bruten die op aarde leven, zijn dus nauwelijks om die kalender te onderhouden of te vieren, omdat ze op al hun manieren hun Schepper ontkennen, omdat ze zo volkomen dwaas zijn dat ze zwanger worden dat ze alleen voor deze tijd leven.

OM TE REDENEREN
83. Laten we nu een beetje redeneren, want u beweren dat Henoch, voor zover u zien, geen melding heeft gemaakt van die dag van geen lijst, - u bent in de fout, want Henoch zei wel dat een leider binnenkwam bij de vijfde poort. Bovendien zei hij:
84. "De leiders van de leiders van de duizenden die over de gehele schepping en op alle sterren zijn benoemd, worden samen geteld met de vier leiders van de seizoenen. 
85. Zij vertrekken niet van de vaste stations volgens de berekening van het jaar, en zij verlenen dienst op de dagen die niet in de afrekening van het jaar worden meegerekend." 
86. Het is dus geschreven en duidelijk omschreven. 
87. Hoe slecht in het gezichtsvermogen en begrip is de mens daarom, om niet hetzelfde te hebben begrepen? Hoe blind de geleerden van de mens zijn, bruten die geen kennis hebben, en daarom verre van wijsheid.
88. Zal het u zo vreemd zijn dat er een bevelsketen is in de hemel en onder de engelen, vergelijkbaar met die op aarde? De Heer plaatste machtige engelen die de leiding hadden over Zijn hele schepping, en nog veel meer onder hen om de velen te regeren die weer onder hen zijn, en degenen die opnieuw de leiding hebben.
89. We zijn niet alleen op deze aarde, zelfs niet als de onderhoudsmensen, en de conciŽrges van een bedrijf zijn niet de enigen in zijn werk. En er zijn dieren in de grond, op de grond en boven de grond, zodat er geesten op de aarde, op de aarde en in de lucht boven de aarde zijn.
90. Deze zijn dan van veel verschillende soorten, net als de dieren en mannen. Er zijn dus veel engelen die de behoeften van de hele mensheid dienen en ze observeren, velen in het belang van de mens en anderen om de mensheid schade toe te brengen. Maar de schadelijke naderen hun einde.
91. Het handschrift van Henoch ging naar zijn kinderen, en Noach die hen ontving, hield hen in gerechtigheid. En de aartsengel MichaŽl hielp hem om de woorden van Henoch te begrijpen, en om zijn geschriften op te schrijven en te organiseren, zodat ze voor alle generaties van Noach zouden kunnen zijn.
92. En zoals de Heer Zijn goede en rechtvaardige engelen beval om Noach, Mozes, en ook Abraham, en vele anderen te onderwijzen, zo werd mij deze kalender onderwezen die van de Heer was ingesteld.
93. En voor u, mijn lieve IsraŽl, hoe bent u tot een dertiende maand van het jaar gekomen, wanneer er slechts twaalf stammen in IsraŽl zijn? Weet u niet dat de Heer Jakob het aantal zonen gaf op basis van het aantal maanden van het jaar? 
94. Wees daarom wijs en leer begrip, neem kennis uit de leer van de Heer, uw God, die mij in uw belang heeft onderwezen.

DE MOTIES TOT VASTSTELLING VAN HET JAAR
95. Het jaar draait dus in twaalf periodes, die door zes poorten Oost en West gaan. En ze bevinden zich binnen kwartalen in de verdeling van de cirkel van de acht van de aarde. Elk van deze poorten heeft 30 ruimten of stations, of cycli waardoor de aarde in zijn beweging van precessie en zijn voorwaartse beweging wordt gezadged.
96. Het jaar begint in opdracht van de Heer zoals Hij het gaf aan Henoch en aan Mozes, het hoofd van het eerste seizoen, - de eerste van de maand, dat is in april, of Nissan, die op een vrijdag valt. 
97. De eerste van de volgende maand valt dan op een zondag en eindigt op een maandag. Hierna mag de zon er een laten passeren voordat de eerste van de volgende maand op de dinsdag na die maandag doorgaat.
98. En dus zullen 13 weken worden vervuld waarna een nieuw seizoen van kracht wordt, dat weer op een donderdag zal zijn voor de dag van de Leider, met vrijdag als eerste van de maand. Zo gaat het het hele jaar door door, elk jaar, elke dag terugkomend op dezelfde seizoenstijd. 
99. Het zomerfestival zal altijd precies op dezelfde dag vallen, waarvoor het werd geheiligd, en de eerste vruchten en de sabbatten zullen zonder defilement doorgaan. Niet elke dag is zoals elke andere dag; sommige dagen zijn meer geheiligd dan andere, en een heilige dag mag niet worden gevierd op een profane dag, of visa versa

EERSTE VAN HET JAAR
100. Maar we moeten nog precies bepalen "wanneer" de eerste van de maand, die aankondigt in DE EERSTE VAN HET JAAR - IS OM TE BEGINNEN. 
101. We kunnen 91 dagen terugtellen vanaf de langste dag, wat de eerste van het jaar in april zal plaatsen. De langste dag is aan de top van de lus waarin het eerste seizoen eindigt in het voordeel voor de tweede. 
102. Maar in plaats van "ons" te bepalen wanneer de eerste van het jaar zal zijn, laten we wijs zijn en het woord van onze Schepper raadplegen, zodat we ons kunnen houden aan Zijn woord dat Hij ons gaf door het handschrift van Zijn geliefde Henoch.
103. En dit zijn zijn woorden: "De maan komt op met het gezicht van de oostelijke richting die uitkomt op de 13e dag. Op die dag, op de 13e dag, komt het tot stand en verschijnt met de zon in de poort waarin de zon uitkomt, en je hebt het begin van de maand. " 
104. Dat geeft aan hoe de dag begint in wat we de avond noemen, ergens tussen zeven en acht uur door onze telling. Het eerste uur in de ochtend zou dan zeven uur conventionele tijd zijn. Om dan het zesde uur van de dag te vinden( zoals het uur met Christus aan het kruis, toen de duisternis op de aarde kwam), zou het ťťn uur in de middag zijn met de duisternis om te duren tot wat we 16.00 uur noemen.
105. En zo laat het zien hoe de zon twaalf perioden voor het begin van het jaar mocht passeren, {Of voor de dwaze wetenschappers, twaalf perioden in miljoenen millenniums} daarom is het op de 13e dag na het kruispunt van de acht wanneer het jaar officieel begint. 
106. Was het niet een feit dat de aarde vele millenniums rond haar zon draaide, voordat de Heer de mens construeerde uit het stof van de aarde, de mens zelf, die Hij al schiep voordat zelfs de fundamenten van de aarde werden gemaakt? Inderdaad!
107. En is het niet geschreven van iemand in IsraŽl die zegt; "In het midden van de tijd vernieuwen het." In het midden van de tijd, zoals in het midden van de eeuwigheid. Een raadsel ja, maar voor de onverstandige.
108. Dat zal dus voor ons op deze dag de langste dag op 19 juni plaatsen. En ook al zijn er meer dan tweeduizend jaar geweest van het wisselen en overslaan van dagen, en toch naar de maan kijken, het jaar staat weer op zijn begin. 
109. (Een noot voor de zevende dag adventist, die die zevende dag nog moet vinden. (hun namen in kleine letters omdat dit idolen zijn.)
110. De huidige heidense kalender is dus van nul naar drie dagen verouderd, en het nieuwe jaar drie maanden te vroeg, naast het feit dat ze voortdurend de dagen en hun sabbatten veranderen, zonder enig idee te hebben welke dag wat is.
111. En voor een laatste punt als bevestiging aan zowel Henoch als mij, zei de Heer tegen Mozes: 
112. "En u zult tellen vanaf de ochtend na de sabbat, vanaf de dag dat u de schoof van de golf bracht die zeven volle weken aanbood, zullen zij zijn, vijftig dagen tellend tot de ochtend na de zevende sabbat."
113. De mens in zijn onwetendheid zal ongetwijfeld veronderstellen alsof De Heer de Almachtige Schepper zwak is in wiskunde, om te zeggen "zeven volle weken, 50 dagen tellend." Maar het is de mens die niet alleen zwak is in wiskunde, maar te blind om het ene feit van het andere te correleren.
114. Tellen van een ochtend - tot opnieuw een ochtend na zeven, is van Adam tot het einde van het zevende millennium, - dat is tenminste de eerste betekenis. De andere, in eenvoudige wiskunde - zeven keer zeven is altijd 49 en nooit 50. Van een zondagochtend tot een zondagochtend zeven weken later is 49.
115. De domheid van de geleerden van religie is ondenkbaar hoe blind deze zijn bij het lezen van iets en om het te correleren. De meeste van deze analfabeten komen tot een telling van 50 dagen door te tellen in de sabbat net voor het zwaaien van de schoof. En sommigen zwaaien zelfs met de schoof op de 21 van Nissan, en nog steeds in 50 komen tot 6 juni.
116. Dit zou nu kunnen zijn op de avond van wat we een sabbatdag noemen, omdat onze dagen van middernacht tot middernacht zijn, terwijl die van hen van avond tot avond was, zonsondergang tot zonsondergang. En waarom noem ik ze blind en analfabeet?
117. Kijk ernaar en kijk goed hoe het leest; "Vanaf de ochtend na de sabbat." Je mag niet op de sabbat beginnen, maar erna, en dat op de ochtend erna. En dat gaat dan 50 dagen door tot je na een sabbat weer naar een OCHTEND komt.
118. Zoals toen de Heer zei; "Zeven volle weken," dus het zijn zeven volle weken, niet meer en niet minder, zelfs niet met een fractie. Dat is het gewoon; beginnend na een sabbat en eindigend na een sabbat in zeven, die volgens de kalender die God Zelf instelde en door Mozes aan de IsraŽlieten onderwees, in 50 dagen tot stand komt.
119. Het zijn niet Mozes, noch de Heer die in de war zijn, en weinig wiskunde hebben, noch ik, maar de mensen zijn, en in het bijzonder de zogenaamde dokters van religie, dit zijn de echte analfabeten, hun geest is verduisterd door God, omdat deze verliefd zijn op zichzelf, en op de vader van de leugen, aan wie het gebod; "Om van je naaste te houden," is er geen.
120. Hoe moet u daarom 50 dagen tellen als u de voortgang van de dagen van het jaar niet kent zoals de Heer heeft ingesteld, om die dag weg te laten, die ik alleen omwille van u de "acht dagen, of dag van de eeuwigheid" kwam noemen? 
121. Want als je inderdaad naar je Schepper kijkt in plaats van naar de mens te kijken, zul je die acht dagen observeren, die dan in die zeven volle weken tot 50 dagen duurt.
122. Om naar iemands Schepper te kijken, is om een dag in gedachten te hebben die eeuwigheid wordt genoemd, waarin we allemaal moeten passeren, goed of kwaad, een voor een zegen, met anderen voor een vloek. Niemand kan naar God kijken en de eeuwigheid weglaten, omdat Hij van ooit is en Hij ons naar Zijn eigen beeld heeft gemaakt.
123. Daarom likens of niet - de eeuwigheid zal op u zijn, in vlees en in geest.
124. En heeft het geen zin voor de Heer om te zeggen; "50 dagen," om tot een dag te komen nadat de zeven zichzelf hebben voltooid? Want het zal na de sabbat, na het zevende millennium, zijn dat de 50e, of acht dagen, zullen beginnen, wanneer de eeuwigheid zal beginnen.
125. Als u dan inderdaad voor ťťn keer in uw leven dit feest wilt vieren, neem dan instructies van de wijsheid die ik tot u verhoud, want of u viert het zoals de Heer hetzelfde beval, of u zult uzelf gewoon voor gek zetten. 
126. Want hoe kom je tot 50 dagen beginnend van een ochtend na een sabbat tot dezelfde ochtend vreemd veel sabbatten later? 
127. Dat bent u niet - behalve dat u de voortgang van de dagen van het jaar begrijpt en observeert zoals de Heer ze heeft ingesteld.
128. Met andere woorden, als u eeuwigheid niet in uw dagen en in de bevingen van uw hart opneemt, u niet tot 50 komen, noch bijgevolg in de ochtend erna, zoals in de eeuwigheid. 
129. "Eeuwigheid in uw dagen" zo zei ik, zoals bij het observeren van hetzelfde, omdat die extra dag binnen deze zeven weken komt, of negenenveertig dagen om toe te voegen aan 50.
130. Zo ziet u hoe het woord van de Heer voor altijd correct is, noch is er een dwaling in hen, zoals het is met de mens die beweert dat de Schriften onfeilbaar zijn Ė maar niet in staat waren om de 50 binnen de 49 te verzoenen.